Aktuality

Modlitba za Libanon - zemi palem.  / výzva papeže Františka /

Prosba za naši Zemi - abychom byli dobrými  hospodáři a né jejími hrobaři.

Výuka náboženství:

  Učí se jako v minulých letech ve třídě u schodů v rovině školní jídelny.


N á b o ž e n s t ví : školní rok 2020 - 2021


          12,00 - 12,45        13,00 - 13,45         14,00 - 14,45

­­­­­­­­­ ____________________________________________________

Pondělí 1. a 2. tř.              4. a 5. tř.                 8., 9. tř.

_____________________________________________________

Úterý      --------                    ---------                     --------

_____________________________________________________

Středa: Budkov 12,00  a 13,00...........................................................

_____________________________________________________

Čtvrtek --------                    3. tř.                       6. a 7. tř.


Začátek výuky je 7. září 2020 ve třídě u jídelny.-----------------------------------------------------------------------

Ministerstvo zdravotnictví  České republiky nařizuje s účinností od 18. září 2020 od 18.00 hodin mimořádné opatření, které zakazuje konání divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých  představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas tisíc osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb. (Odkaz na celý text:  https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#omezeni_hromadnych_akci_od_18_zari)

Z toho  vyplývá, že:

1) se mohou konat shromáždění, včetně náboženských do 1000 osob venku,  do 500 osob  uvnitř (s určitými výjimkami) - Bod I/1

2) uvnitř je akce limitována  počtem míst k sezení,  může být přítomno max. 10 osob,  které místo  k sezení nemají. - Bod I/2

Za dodržení nařízení zodpovídá organizátor, což je v našem případě místní duchovní správce,  resp. hlavní celebrant.

S ohledem na tato nařízení  uděluji pro věřící brněnské diecéze,  kteří patří do rizikových skupin, dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Také doporučuji všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě.

Dále žádám všechny o dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy.

V kostelích a kaplích odstraňte z kropenek vodu (o nedělích je možné místo úkonu kajícnosti použít  obřad svěcení vody a pokropení lidu – Český misál str. 997), při bohoslužbách vynechte výzvu k pozdravení pokoje a zajistěte pravidelné větrání kostela či kaple.

Vyzvěte věřící k přijímání na ruku (katecheze k přijímání na ruku najdete jako přílohu č. 4 ACEB 12/97 ). Před podáváním sv. přijímání si dezinfikujte ruce. (Pokud  někdo  bude přijímat do úst, je potřeba si je před dalším podáváním opět dezinfikovat.)

Při účasti více osob, než je míst k sezení, zajistěte venkovní ozvučení.

Tam, kde je to možné, doporučuji také obnovit on-line přenosy bohoslužeb pro ty, kteří se z výše uvedených důvodů nemohou bohoslužby účastnit. Prosím, abyste všechna nařízení přijímali jako  výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým. V případě nejasností se obraťte na svého otce děkana.

Milí bratři, stejně jako na jaře, i nyní vám všem děkuji za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty, obav a strachu druhých. A také o druhé. Bůh nás provází časem zkoušky, ve kterém zakoušíme křehkost světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost mezilidských vztahů. Možná proto, abychom si uvědomovali nejen úžasný dar života i povolání, ale abychom s vděčností děkovali také za to, co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prosím o vzájemnou modlitbu.   

                                                                                                   Ze srdce žehná+ Vojtěch

---------------------------------------------------------------------------

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA     „CESTOU SVĚTLA“
Tento velikonoční list není určený ke čtení při bohoslužbách,
ale ke zveřejnění jakýmkoliv jiným způsobem, např. na webových stránkách farnosti.
Milé sestry, milí bratři,
tento list jsem začal připravovat ještě před vypuknutím pandemie COVID-19 a přál jsem si
vás v něm pozdravit na začátku velikonoční doby a povzbudit k radostnému a důvěrnému
životu ve vzájemném společenství s Kristem, vítězem nad smrtí a zlem i v našem životě.
Mezitím se udály věci, které si vynutily mnohé zásadní změny v prožívání každodenních
zvyklostí. Jak budou tyto změny trvalé a jestli se vše po čase vrátí k původnímu stavu, ví
jen Bůh. Je však pravděpodobné, že mnoho věcí bude zcela jiných. Doba, která čeká před
námi, přinese jedinečnou příležitost a možnost – vše otevřít Duchu Svatému. To bude náš
úkol, na který se máme prožitím těchto Velikonoc připravit.
Po letošní zvláštní postní době a neobvykle prožívaných velikonočních svátcích, kdy
jsme zůstali ve svých domovech spojeni pouze prostřednictvím sdělovacích prostředků,
si možná více než kdy předtím klademe podstatnější otázky o hodnotě a smyslu našeho
života a o tom, co je v něm důležité.
Co je důležité v této době?
Co bude důležité za měsíc, za rok…?
Co nás jednou čeká po smrti, až odevzdáme do Božích rukou všechno, co jsme zde
vykonali, ať už dobrého či špatného?
Co jsme předali našim blízkým?
Jak budou pokračovat vztahy, které jsme se snažili vybudovat?
Podobné otázky mohou vést věřícího člověka ke dvěma současným a správným postojům:
k prosbám o odpuštění, a také k díkům.
Velikonoce, jako největší křesťanské svátky, jsou velkým rozhraním. Na jedné straně
utrpení, ponížení, prohra a smrt, na druhé straně radost vítězství, sláva a život. Ale týká
se toto rozhraní i nás? V souvislosti se vzkříšením Pána Ježíše nás může napadat: Je to
vůbec možné? Dá se zmrtvýchvstání nějak pochopit? Podobně jako třeba jeho narození
nebo smrt na kříži? S tím máme každý nějakou zkušenost a dokážeme si to představit.
Ale jak si představit zmrtvýchvstání? Vždyť to není přirozená zkušenost žádného z nás,
a navíc nikdo z lidí nebyl bezprostředním svědkem vzkříšení.
Zde je třeba vycházet z toho, že Ježíšovo zmrtvýchvstání je sice událostí našich dějin,
která se stala v konkrétním čase a na konkrétním místě, ale určitým způsobem právě tyto
dějiny převyšuje. Svědectví Nového zákona nepodávají zprávu o samotné události, ale
o setkáních a rozhovorech, které naprosto zřetelně vyplývají a odkazují na zmrtvýchvstání
jako na událost, k níž muselo dojít. Apoštolové Petr a Jan říkají před veleradou: „Je přece
nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli.“ (Sk 4,20) A tak je slovo
„zmrtvýchvstání“ v biblické řeči vyjádřením něčeho, co uniká naší zkušenosti. Z toho pramení
i námitky a pochybnosti. Některé vyvrací už Písmo, ale existují i další.
Nebyla Ježíšova smrt jen zdánlivá?
Bylo by to vůbec možné po takovém mučení, jak je popisuje Písmo? Po evidentním
probodení srdce římským vojákem, po jistotě všech, kdo stáli okolo


Prosba ke Královně nebe i země,

i dík za ukončení celosvětové pandemie roku 2020

má v Praze na Staroměstském náměstí již základy a staví se dál.    21.4.2020

Dne 4. června byla Panna Maria na sloupě dokončena. Bohu díky. Ave. Aleluja.Rádio Proglas nabízí katecheze pro školáky 1. stupně základní školy a přípravu letošních prvokomunikantů ve spolupráci se sestrami z kongregace sv. Cyrila a Metoděje v Brně. Těšit se na ně můžete každý všední den od 10 hodin.

V pondělí je program věnovaný prvňákům, v úterý druhákům, ve středu třeťákům, ve čtvrtek je určen pro žáky 4. třídy a v pátek pro páťáky. +


Milé sestry, milí bratři,


vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

                                                                                                      */ změna od 11.5.2020

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání */ ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.


Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.

Žehná   Váš biskup  Vojtěch Brno, 12. 3. 2020


Všemohoucí Bože, posilni v nás ducha kajícnosti, abychom se v této postní době očistili pokáním a připravili se oslavit Velikonoce s čistým srdcem a vnitřní pravdivostí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Maria, Uzdravení nemocných,oroduj za nás.