Aktuality

Výstava fotografií s názvem ČLOVĚK a VÍRA

je v kostele sv. Stanislava  do 25.2.2020

k shlédnutí během bohoslužeb.


Dobrý den, prosím o laskavé zveřejnění informace o kurzu pro dívky ve
farním časopise nebo na farním webu .
Letáček je případně ke stažení na www.cenap.cz v sekci kurzy. (konkrétně
na https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou)
Děkuji Dr.Lázničková


N á b o ž e n s t ví : školní rok 2019 - 2020


           12,00 - 12,45                       13,00 - 13,45                     14,00 - 14,45

­­­­­­­­­ _____________________________________________________________

Pondělí 1. a 2. tř.                              3. a 4. tř.                         7. - 8. - 9. tř.

_____________________________________________________________

Úterý         --------                               ---------                                   --------

_____________________________________________________________

Středa: Budkov 12,00                       13,00

_____________________________________________________________

Čtvrtek        --------                           5 - 6. tř.               Život je dar, život je úkol, život je cíl.“ O. Dominik Doubrava


Nová Evangelizace:

Pozvání na katecheze je nabídka pomoci věřícím i nevěřícím, hledajícím či spokojeným,

k lepšímu poznání křesťanského vidění života od početí a narození, k přijetí své historie

ve štěstí i smutku, radosti a pokoji, v mládí i stáří, nemoci i umírání.

Ježíš říká každému z nás:

Přišel jsem, abyste měli život a měli ho v hojnosti.“ Jan 10,10b

Hlásáním Evangelia nás Bůh volá, abychom dosáhli slávy jeho Syna a našeho Pána Ježíše Krista. Setkání s Ježíšem je možné i dnes.

Přijď: uvidíš, uslyšíš a objevíš:

Život věčný - v Kristu, v tobě vzkříšeném.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modleme se denně růženec...

Papež František v listě adresovaném Božímu lidu z 20. srpna t.r.napsal, že trpí-li jeden, trpí všichni. Když v důsledku individuálních selhání v církvi zakoušíme bezútěšnost, prospěje nám, budeme-li se úpěnlivěji modlit spolu s Marií a snažit se růst v lásce a věrnosti církvi. Proto Svatý otec vybízí všechny věřící k intenzivnější - osobní i společné - modlitbě během měsíce října, a to každodenní modlitbou růžence. Víme, že Panna Maria zůstala stát pod křížem, když apoštolové – až na jednoho – utekli. Ona nám pomůže, abychom pod Ježíšovým křížem setrvali. Proto papež dále žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji, na ochranu před útoky démona. Archanděl Michael je totiž knížetem nebeského vojska a ochráncem církve.“

Říká ředitel Celosvětové sítě modliteb s papežem.

„Touto výzvou – sděluje dnes vatikánské tiskové středisko – Svatý otec žádá věřící celého světa o modlitbu, aby Svatá Matka Boží chránila svým pláštěm církev před útoky zlého, velkého žalobníka, a zároveň vedla církev k uvědomění si vin, pochybení a zneužití, spáchaných v přítomnosti i minulosti, a k neprodlenému nasazení se za to, aby nepřevážilo zlo.“

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

 

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji!
Proti zlobě a úkladům ďáblovým
budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme!
Ty pak, kníže vojska nebeského,
Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.      

------------------------------------------------------------------------------

Každý pátek, pokud na něj nepřipadne církevní slavnost nebo významná oslava,

                     je dnem pokání.

Forma pokání : 1. půst od masa nebo jiný kající skutek /sebezápor/,

                         2.  dále skutek lásky

                         3.  a nebo skutek zbožnosti / modlitba/.

                         Z těchto tří možností si lze vždy vybrat...


Eucharistický půst je 1 hodinu před každým přijímáním Svátosti oltářní.


-----------------------------------------------------------------------------

Lid, který nepečuje o své staré, a nezachází s nimi dobře, je lid bez budoucnosti!“
     Na pozadí obrazové zápletky tři jamujících seniorů z jazzového bandu, kam přichází mladík jako jeho nový člen, pak konstatuje papež, že „senioři mají moudrost a je jim svěřen velký úkol:
předávat životní zkušenost, historii rodiny, společenství i lidu".
      Nezapomínejme na naše seniory – vybízí závěrem papež František - aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.“

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí bratři,

      Prosím, poděkujte všem, kteří  přispěli do sbírky na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Celkový výtěžek sbírky bude zveřejněn na internetových stránkách fondu PULS po sečtení výše sbírky ze všech farností.

    Děkuji též všem všem,kteří přijali pozvání do velké rodiny malých dárců a staly se donátory.  Můžeme mít radost, že se tato dárcovská rodina každým dnem rozrůstá a již čítá téměř tisíc  donátorů z celé diecéze.

    Výrazem naší vděčnosti  je modlitba a mše svatá za donátory a na jejich úmysly, která je slavena každé první úterý v měsíci v 8.30 hodin  v kostele sv. Maří Magdaleny  Brně. https://fond.biskupstvi.cz/

Žehnám Vám i všem, které nosíte ve svém srdci+ Vojtěch

 ----------------------------------------------------------------------------

PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců 

       Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.

----------------------------------------------------------------------------

Modlitební setkávání maminek s dětmi.

Milá maminko, zveme tě do otevřeného společenství, ve kterém se 

scházíme vždy v pondělí od 9:00 na faře ke společné modlitbě.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poselství mimořádného Svatého roku 2016:
Milosrdní jako Otec! 

       
--------------------------------------------------------------------------------                
    Modleme se za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině ,
mezi světovými mocnostmi a všemi, kteří chtějí nad druhými vládnout,
     prosme též za pronásledované křesťany a ukončení všech forem terorismu,
     a učinné řešení  pro všechny, kteří opustili své domovy a prosí nás o pomoc
     a za oběti přírodních katastrof a jejich pozůstalé, zvláště sirotky.
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Církev - matka povolání.
Milosrdný Otče, který jsi pro naši spásu dal svého Syna a neustále nás podporuješ dary svého Svatého Ducha, daruj nám živá, horlivá a radostná křesťanská společenství, která budou zdrojem bratrského života a budou mezi mladými vzbuzovat touhu zasvětit se tobě a evangelizaci... papež František-modlitba za povolání

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Desatero" dle papeže Františka. /27.července 2014/ 

1. Žij a nechej žít

Každý z nás by se měl řídit tímto heslem, říká papež. Heslo je velmi podobné jednomu italskému hlásajícímu 'Pohybuj se vpřed a to samé dovol i druhým'.

2. Rozdávej druhým kousek sebe

,,Lidé mají být vůči svému okolí otevření a velkorysí,“ upozorňuje František, protože “pokud se stáhneme do sebe samých, riskujeme tím, že se staneme egocentriky.“

3. Životem postupuj klidně

Papež, který působil jako učitel literatury na střední škole a své znalosti z této oblasti využívá i dnes, se inspiruje románem Ricardo Guiraldese. V něm se hlavní hrdina gaučo Don Segundo Sombra ohlíží za svým životem. Don Segundo popisuje, že v mládí byl říčkou plnou kamení, kterého se nedokázal zbavit. V dospělosti rychle plynoucí řekou a ve stáří kaluží, na jejíž hladině je pohyb, i když minimální, znatelný. Svatý Otec řekl, že se mu obzvláště líbí přirovnání ke kaluži. Ta má podle něj schopnost pohybu doprovázeného laskavostí, pokorou a klidem.

4. Zdravý způsob trávení volného času

U lidí se vytrácí potěšení z umění, literatury a hraní si s dětmi, lituje papež. ,,Konsumerismus přináší úzkost a stres a obírá lidi o zdravý způsob trávení volného času,“ říká a vyzývá: ,,Třebaže mnoho rodičů pracuje dlouho do večera, musí si najít čas na své děti. Rodiny by rovněž během společného stolování měly vypnout televizi. Televize sice je důležitý zdroj informací, během jídla lidem ale znemožňuje vzájemnou komunikaci.“

5. Neděle je svátek

Podle papeže by se v neděli nemělo chodit do práce, protože neděle je dnem rodiny.

6. Důstojná pracovní místa

,,Hledejme inovativní způsob a vytvořme pro mladé lidi důstojná pracovní místa. Pokud se nám to nepodaří, propadnou mladí drogám a budou náchylnější k sebevraždám,“ vysvětluje. Dát lidem jídlo podle mínění papeže nestačí. ,,Důstojnosti je dosaženo až tehdy, kdy domů přineseme jídlo za námi vydělané peníze,“ uzavírá.

7. Respekt k přírodě

Přírodu musíme respektovat a starat se o ni, uvádí hlava katolické církve. ,,Enviromentální degradace je jednou z největších výzev, před kterou stojíme. Otázka, jíž zcela ignorujeme, je: 'Nepáchá lidstvo sebevraždu tím, jak bezohledně a tyransky s přírodou zachází?'“

8. Nebuďme negativní

Papež upozorňuje, že by lidé měli přestat být negativní. ,,Když mluvíme špatně o druhých, značí to jen naše nízké sebevědomí. Umět se rychle přenést přes negativní věci je zdravé,“ uvádí.

9. Respektujme víru druhých

,,Druhými lidmi se naopak můžeme inspirovat a rozvíjet se díky vzájemné komunikaci. Přivádění druhých na svou víru je ten nejškodlivější a paralyzující aspekt všech náboženství.“ Svou myšlenku František následně rozvíjí: ,,Přístup 'Mluvím s tebou, abych tě přesvědčil', je špatný. Každá osoba vede dialog. Církev se rozrůstá tím, že k sobě nové členy něčím přitáhne, ne tím, že je přemlouvá.“

10. Pracujme pro mír

,,Žijeme v čase válek. Svou výzvu k míru musíme doslova křičet,“ komentuje papež a upozorňuje, že mír někdy mylně budí dojem ticha a klidu. ,,Mír není nikdy klidný. Mír musí být proaktivní a dynamický,“ uzavírá své myšlenky.

 
  
---------