Aktuality

VÝZVA OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K POSTU

ZA UKONČENÍ PANDEMIE

Milé sestry, milí bratři,
už řadu měsíců prožíváme dobu nejistoty a mimořádných opatření, která
zcela obrátila naše zaběhané každodenní zvyklosti. Dobu, ve které si intenzivněji
uvědomujeme hodnotu života a zdraví, protože stojíme před tváří
nemoci i smrti. I tato doba, ve které padají masky, za kterými ukrýváme
realitu svého nitra, se může stát požehnaným časem nového setkání
s Ježíšem Kristem a s nadějí, o které sv. Pavel v páté kapitole listu Římanům
píše, že nezklame.
Děkuji vám všem za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty i obav.
Děkuji za vaše modlitby a za všechno, co děláte pro potřebné. Děkuji za vaši
víru, naději i lásku, které se v posledních měsících mohly tříbit a možná
i upevňovat. Bůh nás provází časem zkoušky, ve které zakoušíme křehkost
světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost vztahů nejen mezi nejbližšími,
ale i ve vztahu s Bohem. V již zmíněném dopise sv. Pavla je o tři
kapitoly dále věta: „pro ty, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“.
Možná prožíváme tuto zvláštní dobu, abychom si hlouběji uvědomili nejen
úžasný dar života a křtu, ale abychom s vděčností také děkovali za to,
co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prožití i této doby může
přinést požehnání.
Přesto chceme prosit Pána o jeho lásku, blízkost a pomoc a prosit také
o ukončení pandemie koronaviru covid-19, jak už to většina z nás od letošního
jara dělá. Ovšem prostředky nás věřících jsou mnohem širší, než je
jen modlitba. Patří k nim také půst a almužna. Využijme možnosti určitého
„uvěznění v čase“, které doba přinesla, a otevřeme svá srdce Bohu. Nabídněme
mu sami sebe.
Na čtyři středy (11., 18. a 25. listopadu a 2. prosince 2020) vyhlašuji
v brněnské diecézi dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení pandemie,
k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše stále
ve spojení s modlitbou. Vyhlášené dny budu takto prožívat s každým, kdo se
připojí.

S modlitbou za vás všechny ze srdce žehná
Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský


Mše sv. jsou slaveny s max. počtem 30% z počtu míst - viz. PES - 3.stupeň

na úmysl dárců dle zápisu v kalendáři.

Úmysly sdělujte mailem, písemně do schránky na zákristii

nebo na tel.:604 723 830


Modlitba o přímluvu blahoslavené Restituty Kafkové

za ukončení pandemie koronaviru.

Milosrdný Bože,
děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu,
v níž jsi nám dal příklad ochotné služebnice a statečné ženy.
Neúnavně sloužila nemocným a slabým
a hájila víru a lidskou důstojnost
i za cenu pronásledování a ztráty života.
Dej i nám sílu, abychom svou víru věrně žili
a vyznávali, že v kříži je spása, život a naděje.
Chraň a posiluj pronásledované
a zmírni bolesti všech nemocných a trpících.
Je-li to ve shodě s tvou vůlí,
uděl nám na přímluvu blahoslavené sestry Restituty milost,
o kterou tě prosíme – za ukončení pandemie koronaviru.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.


Vatikán vydal pokyny ke slavení letošních Dušiček

23. října 2020 Události Autor: Dominik Číž


Blíží se Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, neboli lidově Dušičky. Do přípomínky zesnulých zasahuje v letošním roce pandemie koronaviru. Proto dnes Apoštolská penitenciárie vydala dekret s pokyny pro jejich správné, a hlavně bezpečné prožití.

Podle dekretu bude letos možnost zisku plnomocných odpustků pro zesnulé prodloužena na celý měsíc listopad, aby věřící na hřbitovy či do kostelů přicházeli postupně a zajistila se tak jejich bezpečnost. Na celý měsíc listopad je rozložena i povinnost odříkání modliteb "Otče náš" a "Vyznání víry" v kostelích a oratořích.

Starší lidé, nemocní a všichni, kteří nemohou ze závažných důvodů opustit domov (mezi tyto důvody patří i úřady nařízené omezení vycházení), se podle dekretu mohou s ostatními věřícími spojit v modlitbě tím, že se zcela zřeknou hříchu a budou mít v srdci upřímný záměr jít co nejdříve ke svaté zpovědi, přijmout eucharistii a pomodlit na úmysl Svatého otce.

Modlit se mohou před obrazem Ježíše Krista nebo Panny Marie. Zvolit mohou modlitbu chval či nešpor, růženec, Korunku Božího milosrdenství a další modlitby za zesnulé. Věřící se mohou věnovat také četbě liturgických čtení nebo vykonat skutek milosrdenství tím, že Bohu nabídnou své bolesti a těžkosti.


Dnes odpoledne a zítra po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.

Kromě tří obvyklých podmínek ( sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.


Pro zbytek měsíce listopadu platí program - viz  Bohoslužby.PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA

VŠICHNI JSME NA CESTĚ KE SVATOSTI“

(Přečtěte při bohoslužbách v neděli 1. listopadu 2020 a následně zveřejněte na farních webech)

Milé sestry, milí bratři, dnešní neděle je slavností Všech svatých.

Kdo je to svatý? Zjednodušeně se dá říct, že je to člověk, který je zcela odevzdán do Boží vůle. S Ježíšem Kristem se obrací k Otci, hledá, co se mu líbí, a podle toho jedná. Bůh v osobě Ježíše Krista k sobě v průběhu novozákonních dějin přitahoval a stále přitahuje lidi, kteří se tak, jako on, stávají jeho viditelnou tváří. Je to obdivuhodně rostoucí strom, jehož kořeny sahají od svatých osob Starého zákona až k Panně Marii a k jehož kmenu patří všichni, které si dnes připomínáme. Včetně těch, které si pamatujeme z nedávné minulosti, jako svatého papeže Jana Pavla II., Matku Terezu z Kalkaty a další. Tito lidé jsou s Bohem důvěrněji spojeni nejen blízkostí, ale i starostí o nás a tvoří s námi jednu rodinu, jedno společenství. Naši předkové stavěli podél cest sochy světců – a mělo to pro jejich život velký význam. Obdivovali Boží působení v lidech, kteří dokázali žít s Bohem a s jeho pomocí zvládat své životní situace. Dnes nás obklopují nepřehlédnutelné reklamy, které radí, jakou si vybrat značku auta, jaký počítač, jakou vůni, v jakých botách chodit a co si obléknout, abychom byli in… Sochy světců byly a jsou reklamy na to, jak žít. Svatí se nikdy nevznášeli v oblacích, ale žili v každodenní tvrdé realitě. Často jim šlo nejen o zdraví, ale také o život. My občas sami sebe přesvědčujeme, nebo nás o tom přesvědčují druzí, v jak těžké situaci a nepřízni doby žijeme – a tím nemyslím jen aktuální koronavirovou. Svědkové víry takto neuvažovali. Naopak. Ve všech životních situacích, nejen těch dobrých či úspěšných, ale i obdobích moru, hladu, válek, rozvratů a nejrůznějších ohrožení a krizí se v úzkém společenství s Kristem stávali pro druhé světlem, které díky okolním temnotám víc vynikalo. Odkazují nám nepochybnou zkušenost, že řešení jakýkoliv životních situací je nám vždycky tak vzdálené, jak jsme my sami vzdáleni od Boha. Přejeme si být zdraví, úspěšní, milovaní. Kolik z nás dnes touží stát se svatým?

Bůh ke svatosti nevolá vznešené, nehřešící, nejšikovnější, nejpilnější. On si volá obyčejné lidi, kteří znají svou slabost a omezenost, aby zahanbil ty, „kteří smýšlejí pyšně(Lk 1,51), kteří se domnívají, že jsou něco víc, že mají dobré pracovní postavení, politickou či jinou moc, dobré finanční a materiální zajištění. Světci si přáli jediné – žít v úzkém přátelství s Ježíšem Kristem. Nesnažili se Boha pochopit, ale prostě s ním žili. A protože s ním žili, mohli lépe chápat, co se mu líbí. Každý z nás má možnost je následovat v tom nejniternějším – v jejich bezvýhradném odevzdání se Kristu. A to je vrcholné umění života. „Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš,“ radil Filipanům sv. Pavel. (Flp 2,5) Vyjdeme-li na tuto cestu, octneme se bez ohledu na věk a na všechno, co jsme dosud prožili, na prahu velkého dobrodružství. Nebudeme vědět, co nás čeká zítra, za měsíc, za rok. Přesto bude naše srdce – v pokoře a důvěře obrácené k Ježíši – zakoušet mír a jistotu. Život s Ježíšem je cesta v realitě tohoto světa. Tohoto. Ne nějakého vysněného, ideálního. Nebýt právě našeho tolik kritizovaného světa a jeho nedostatků, žádný světec by nevyrostl. A to skýtá šanci pro každého z nás. Nebojme se mít odvahu odpovědět s izraelskou dívkou Marií na Boží pozvání: „Jsem tvá služebnice, jsem tvůj služebník. I já chci to, co chceš ty, můj Pane.“ (srv. Lk 1,38) A skrze takový postoj člověka přichází do našeho světa Ježíš Kristus. Přál bych si, aby osobní svědectví života každého z nás bylo věrohodné. Abychom dokázali svědčit, že nás na našich cestách vede Ježíš Kristus. Kde to tak není, jsou všechna slova zbytečná. A jak už jsem uvedl – viny, zklamání, bezmoc, zkoušky a jakákoliv myslitelná noc se mohou stát prostorem, ve kterém zazáří díky Vzkříšenému Kristu světlo. V tomto světle zahlédneme nejen nesmírnou lásku Boha Otce a jeho Syna, ale pocítíme i moc Ducha Svatého, který z nás tvoří „svědky“. Modleme se a jednejme tak, abychom se v dnešním nejistém a v mnoha ohledech nemocném světě stali znamením naděje a svědky jistoty, po které lidé touží.

Milé sestry, milí bratři, doby krizí a přerodů byly vždy dobami světců. Také dnešní doba je prostorem a výzvou ke svatosti. K opravdovosti života a věrnosti evangeliu. Bůh od nás nepožaduje úspěch. Požaduje od nás jenom upřímnou snahu. I v naší době je žeň hojná, i dnes je mnoho hladovějících a žíznících po živém Bohu, ale dělníků je málo! Staňme se těmito dělníky i my. (Mt 9,37; Lk 10,2) Na každém z nás nesmírně záleží.

Kéž bychom mohli spolu se svatým Pavlem radostně zvolat: „Už nežiji já, ale ve mně žije Kristus!“ (Gal2,20) K tomu každému z vás žehnám.

                                                                                             Váš biskup VojtěchModlitba za Náhorní Karabach

Modlitba za Libanon - zemi palem.  / výzva papeže Františka /

Prosba za naši Zemi - abychom byli dobrými  hospodáři a né jejími hrobaři.


Výuka náboženství:

Zápis do sešitu -  dle ročníků a probírané látky  - Vám bude v čase přerušené výuky na ZŠ

zasílán týdně na mailovou adresu "v den výuky".

Věnujte této nabídce  maximální pozornost. .

Dík za spolupráci. o.Josef


N á b o ž e n s t ví : školní rok 2020 - 2021


          12,00 - 12,45        13,00 - 13,45         14,00 - 14,45

­­­­­­­­­ ____________________________________________________

Pondělí 1. a 2. tř.              4. a 5. tř.                 8., 9. tř.

_____________________________________________________

Úterý      --------                    ---------                     --------

_____________________________________________________

Středa: Budkov 12,00  a 13,00...........................................................

_____________________________________________________

Čtvrtek --------                    3. tř.                       6. a 7. tř.


PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA     „CESTOU SVĚTLA“
Tento velikonoční list není určený ke čtení při bohoslužbách,
ale ke zveřejnění jakýmkoliv jiným způsobem, např. na webových stránkách farnosti.
Milé sestry, milí bratři,
tento list jsem začal připravovat ještě před vypuknutím pandemie COVID-19 a přál jsem si
vás v něm pozdravit na začátku velikonoční doby a povzbudit k radostnému a důvěrnému
životu ve vzájemném společenství s Kristem, vítězem nad smrtí a zlem i v našem životě.
Mezitím se udály věci, které si vynutily mnohé zásadní změny v prožívání každodenních
zvyklostí. Jak budou tyto změny trvalé a jestli se vše po čase vrátí k původnímu stavu, ví
jen Bůh. Je však pravděpodobné, že mnoho věcí bude zcela jiných. Doba, která čeká před
námi, přinese jedinečnou příležitost a možnost – vše otevřít Duchu Svatému. To bude náš
úkol, na který se máme prožitím těchto Velikonoc připravit.
Po letošní zvláštní postní době a neobvykle prožívaných velikonočních svátcích, kdy
jsme zůstali ve svých domovech spojeni pouze prostřednictvím sdělovacích prostředků,
si možná více než kdy předtím klademe podstatnější otázky o hodnotě a smyslu našeho
života a o tom, co je v něm důležité.
Co je důležité v této době?
Co bude důležité za měsíc, za rok…?
Co nás jednou čeká po smrti, až odevzdáme do Božích rukou všechno, co jsme zde
vykonali, ať už dobrého či špatného?
Co jsme předali našim blízkým?
Jak budou pokračovat vztahy, které jsme se snažili vybudovat?
Podobné otázky mohou vést věřícího člověka ke dvěma současným a správným postojům:
k prosbám o odpuštění, a také k díkům.
Velikonoce, jako největší křesťanské svátky, jsou velkým rozhraním. Na jedné straně
utrpení, ponížení, prohra a smrt, na druhé straně radost vítězství, sláva a život. Ale týká
se toto rozhraní i nás? V souvislosti se vzkříšením Pána Ježíše nás může napadat: Je to
vůbec možné? Dá se zmrtvýchvstání nějak pochopit? Podobně jako třeba jeho narození
nebo smrt na kříži? S tím máme každý nějakou zkušenost a dokážeme si to představit.
Ale jak si představit zmrtvýchvstání? Vždyť to není přirozená zkušenost žádného z nás,
a navíc nikdo z lidí nebyl bezprostředním svědkem vzkříšení.
Zde je třeba vycházet z toho, že Ježíšovo zmrtvýchvstání je sice událostí našich dějin,
která se stala v konkrétním čase a na konkrétním místě, ale určitým způsobem právě tyto
dějiny převyšuje. Svědectví Nového zákona nepodávají zprávu o samotné události, ale
o setkáních a rozhovorech, které naprosto zřetelně vyplývají a odkazují na zmrtvýchvstání
jako na událost, k níž muselo dojít. Apoštolové Petr a Jan říkají před veleradou: „Je přece
nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli.“ (Sk 4,20) A tak je slovo
„zmrtvýchvstání“ v biblické řeči vyjádřením něčeho, co uniká naší zkušenosti. Z toho pramení
i námitky a pochybnosti. Některé vyvrací už Písmo, ale existují i další.
Nebyla Ježíšova smrt jen zdánlivá?
Bylo by to vůbec možné po takovém mučení, jak je popisuje Písmo? Po evidentním
probodení srdce římským vojákem, po jistotě všech, kdo stáli okolo


Rádio Proglas nabízí katecheze pro školáky 1. stupně základní školy a přípravu letošních prvokomunikantů ve spolupráci se sestrami z kongregace sv. Cyrila a Metoděje v Brně. Těšit se na ně můžete každý všední den od 10 hodin.

V pondělí je program věnovaný prvňákům, v úterý druhákům, ve středu třeťákům, ve čtvrtek je určen pro žáky 4. třídy a v pátek pro páťáky. +


Všemohoucí Bože, posilni v nás ducha kajícnosti, abychom se v této postní době očistili pokáním a připravili se oslavit Velikonoce s čistým srdcem a vnitřní pravdivostí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Maria, Uzdravení nemocných,oroduj za nás.