Rodiče

Každý pátek v 17.00 se děti scházejí  na faře 
a připravují se na mši sv. v 18,00.
Doprovod zajišťují rodiče a pomáhají dětem k aktivní účasti. 
 
"Předávat život skutečně zodpovědně můžeme jen tehdy, jsme-li schopni předat více než čistě biologickou existence - jsme-li schopni předat smysl života, který člověka drží  i v krizích nadcházejících dějin, a vědomí naděje, jež je silnější než mraky zakrývající budoucnost. Pokud se znovu neseznámíme se základy života - pokud nenajdeme znovu jistotu víry - pak budme stále méně moci také druhým svěřovat dar života a neznámé budoucnosti.                                                   Benedikt XVI. , promluva 22.12.2006

  Zprávy

24.6.2014

Stálý vyslanec Svatého stolce u OSN: rodina není relikt minulosti

Ženeva. „Rodina je základní buňka lidské společnosti“, zdůraznil dnes v ženevském sídle Organizace spojených národů stálý pozorovatel Svatého stolce. Arcibiskup Silvano Maria Tomasi vystoupil na 26. zasedání Rady pro lidská práva. „Rodina nadále projevuje více síly než ti, kteří se ji pokoušejí odstranit jako relikt minulosti, překážku v emancipaci jednotlivce či při budování svobodné, šťastné a rovnoprávné společnosti“, vyzdvihl mons. Tomasi.

Poté poukázal na „vzájemný vztah rodiny a společnosti“ a příslušné „komplementární funkce v obhajobě a podpoře dobra pro každého jednotlivce a celého lidstva“. Italský arcibiskup připomněl, že důstojnost a práva jednotlivce nejsou umenšovány pozorností, která se věnuje rodině. Naopak: mnozí lidé právě v silném a zdravém rodinném kontextu, založeném na manželství mezi mužem a ženou, nalézají „ochranu, výživu a energii“. Týká se to zejména dětí, které nezbytně potřebují harmonický rodinný kontext, ve kterém by se jim dostávalo výchovy a formace, na základě rodičovského – tedy ženského a mužského – vzoru, pokračoval vatikánský diplomat.

Právě v rodině se celé generace setkávají s láskou, výchovou, vzájemnou podporou a předáváním daru života. Tuto vizi nalézáme v dějinách všech civilizací a také ve Všeobecné deklaraci lidských práv, která uznává „jedinečná a nezadatelná práva a povinnosti rodiny, založené na sňatku mezi mužem a ženou“, prohlásil stálý pozorovatel Svatého stolce. V závěru svého proslovu vyzval, aby rodina nebyla rozdělována a vyhošťována na okraj, nýbrž aby požívala ochrany jak ze strany státu, tak ze strany celé společnosti.

(jag)

 

Potřebujeme CESTU     /viz Neokatechumenát/
       Potřebujeme novou výchovu k touze po poznání autentické pravdy a k obraně svobody volby proti zůsobu chování masy i svodům reklamy, abychom podnítili a udržovali zápal pro morální krásu a čistotu svědomí. Je to delikátní úkol rodičů a vychovatelů, kteří stojí dětem po boku, a úkol křesťanského společenství vůči svým věřícím.
     V otázce pěstování křesťanského svědomí a jeho růstu se nemůže spokojit s letmou zmínkou základních pravd víry v dětství, ale potřebujeme cestu, která provází jednotlivými etapami života a otevírá ducha i srdce pro přijetí základních povinností, jež jsou oporou života  jednotlivce i celé společnosti. Jen tak bude možné vést mladé lidi k pochopení hodnot života, lásky, manželství a rodiny.                                 Promluva Benedikta XVI. 24.2.2007
 

Nedělní eucharistie

Účast rodičů spolu s jejich dětmi na nedělní eucharistické slavnosti je účinnou pedagogikou pro předávání víry a úzkou spojnicí, která mezi nimi udržuje jednotu. Neděle měla v životě církve vždy význam výsostného okamžiku setkání společenství  se zmrvýchvstalým Pánem. Křesťané musí zakusit, že  nenásledují nějakou osobnost dávné minulosti, ale žijícího Krista, který je v jejich životě přítomen tady a teď. On je ten Živý, který jde s námi, aby nám odhalil smysl událostí, bolesti a smrti, radosti a svátků, který vchází do našich domovů a přebývá v nich, když nás sytí chlebem a dává věčný nám život. Nedělní eucharistická slavnost proto musí být středem křesťanského života.              Pomluva papeže Benedikta VXI. 13.5.2007 

 

Arcibiskup Paglia k Mezinárodnímu dni rodiny: Otec není bratr   New York OSN 15.5.2014

”Myslím, že je nevyhnutelně nutné opětovně posílit mezigenerační pouta. Dnes se kupříkladu často mluví o tom, že se vytrácí otcovská figura. Mnozí otcové zanedbávají povinnost výchovy svých dětí. Když totiž někdo dítěti řekne: Jsem tvůj bratr, asi nepochopil otcovskou zodpovědnost. Je tudíž naléhavé, aby církev znovu objevila tuto mezigenerační perspektivu a aby pak působila jako kvas ve společnosti.”     ...

 ”Dnešní evropská tendence vytvářet společnost bez rodiny, tedy prosazovat rodinu s jedním rodičem, svědčí o tom, že jsme zanedbali vztahy k druhým lidem. Jsou pro nás příliš namáhavé a považujeme za nesnesitelné, že bychom se měli celoživotně přivázat k jednomu člověku. Znamená to, že konečnou hodnotou je pouze naše “já”, což je zřejmá cesta, jak zevnitř zničit lidskou socializaci a vůbec život společnosti.”

Uzavírá předseda Papežské rady pro rodinu na okraj dnešního Mezinárodního dne rodin.

CENAP Brno
Je to neuvěřitelné, ale 7. března to už bude 20 let, co Centrum naděje a pomoci (CENAP) působí v České republice.
Z malé poradny přirozeného plánování rodičovství, na jejíž činnosti se podílela skupinka nadšených dobrovolníků, je dnes organizace, která se na profesionální úrovni věnuje rodině v celém jejím spektru. Nabízí se osvěta týkající se zákonitostí lidské plodnosti, péče o zdraví žen a dívek a podporující vztahy v rodině. To vše s respektováním přirozenosti, tedy toho, jaký člověk je, a ne jak by si jej někdo přál mít z převážně komerčních důvodů.

U příležitosti tohoto výročí pořádáme dne 10.3. v době od 8,30 do 14 hodin Den otevřených dveří. V rámci něj si zájemci mohou prohlédnout naše prostory, kde probíhají poradenství i kurzy a rovněž nahlédnout, kde je ambulance.

Pro ty, kdo rádi soutěží a chtějí zkusit své štěstí při losování, je na stránce http://www.cenap.cz/dotaznik-dod.php dotazník s tvrzeními. Pokud máte zájem, můžete vyplnit odpovědi, tedy určit, zda se jedná o správná anebo nesprávná. Ty nám můžete poslat nejpozději 10. 3. do 14 hodin. Z Vašich odpovědí vylosujeme 3 výherce, kteří obdrží drobné upomínkové ceny.
Správné odpovědi se můžete dozvědět již v rámci Dne otevřených dveří na přednáškách s diskusí v 9,00 a v 11,00 hodin.

Těším se na Vaše odpovědi v dotazníku a především na osobní setkání s Vámi.
Za celý tým Centra naděje a pomoci

Dr. Lázničková

P.S:V rámci České republiky i Slovenska již 20 let je nabízena ojedinělá služba, tedy profesionální nabídka přirozeného plánování rodičovství, plného přijetí každého těhotenství, podpory plného kojení bez antikoncepce a přirozeného řešení neplodnosti pomocí metody NAPROHELP. Velice významné a též ojedinělé je provázání gynekologické ambulance spolu s poradenstvím, vše zaměřené na úctu k životu a k rodině.

Centrum naděje a pomoci Brno

Vedoucí: MUDr. Ludmila Lázničková
Adresa: Vodní 13, 602 00 Brno (ukázat na mapě)
e-mail:cenap@cenap.cz
www:www.cenap.cz

Před osobní konzultací v rámci poradenství je vhodné se předem telefonicky objednat.

Služba na recepci
pondělí8:00 - 14:00
úterý8:00 - 18:00
středa8:00 - 18:00
čtvrtek8:00 - 13:1514:45 - 18:00
pátek8:00 - 14:00
recepce

Mapa okolí Cenap

Data mapData map ©2014 Google Obrázky ©2014 , CNES / Astrium, Cnes/Spot Image, DigitalGlobe, GEODIS Brno
Data map
Data map ©2014 Google Obrázky ©2014 , CNES / Astrium, Cnes/Spot Image, DigitalGlobe, GEODIS Brno
Data map ©2014 Google Obrázky ©2014 , CNES / Astrium, Cnes/Spot Image, DigitalGlobe, GEODIS Brno

 

20.2.2014

Petrův nástupce: Rodinou se dnes pohrdá, je třeba ukázat její krásu

Vatikán. V Nové synodní aule ve Vatikánu zahájil dnes ráno papež František zasedání mimořádné konzistoře, které bude věnováno zejména rodině. „Budeme se snažit prohloubit teologii rodiny a otázky pastorace rodin, v nichž je třeba zohlednit současnou situaci,“ načrtl Svatý otec zadání příštích schůzek. Zároveň varoval před upadáním do „kazuistiky“, která by – jak řekl – nutně snižovala úroveň práce:

Hned na počátku dal Stvořitel muži a ženě požehnání, aby byli plodní a rozmnožili se na zemi. Proto rodina představuje ve světě odlesk Boha, který je Jeden v Trojici. (...) Dnes se rodinou pohrdá, ubližuje se jí a po nás se žádá, abychom uznali, jak je krásné, pravé a dobré tvořit rodinu, být rodinou dnes, jak je to nezbytné pro život světa a budoucnost lidstva. Žádá se po nás, abychom nechali vyvstat skvělý Boží plán s rodinou, pomáhali manželům, aby podle něj žili v radosti, a doprovázeli je v obtížích.
– řekl papež František.

Po té dostal slovo kardinál Kasper, který přednesl úvodní lekci na téma „Evangelium rodiny“. Zbytek dopoledne stejně jako další dvouapůlhodinové zasedání v podvečer bude věnováno příspěvkům jednotlivých kardinálů na téma rodiny.

dotazník

III. Dotazník

 

            Následující otázky umožní místním církvím, aby se aktivně zúčastnily na přípravě mimořádné synody, jejímž cílem je hlásat evangelium při současných výzvách týkajících se rodiny.

 

1 – Rozšíření Písma svatého a církevního magisteria o rodině

 

a)     Jaká je reálná znalost biblického učení, „Gaudium et spes“, „Familiaris consortio“ a dalších dokumentů pokoncilního církevního magisteria o hodnotě rodiny podle katolické církve? Jak jsou naši věřící formováni v rodinném životě podle církevního učení?
O:

b)     Kde je církevní učení známé a ve svém celku dodržované? Ukazují se těžkosti s jeho uváděním do praxe? Jaké?
O:

c)      Jak se církevní učení šíří v kontextu pastoračních programů na národní, diecézní a farní úrovni? Jaká katecheze o rodině se vykonává?
O:

d)     V jaké míře – a zvláště ve kterých svých aspektech – je toto učení reálně známé, přijímané, odmítané a/nebo kritizované v mimocírkevním prostředí? Jaké kulturní faktory brání plnému přijetí církevního učení o rodině?
O:

 

2 – Manželství podle přirozeného zákona

 

a)     Jaké místo zaujímá pojem přirozeného zákona v občanské kultuře na úrovni institucionální, výchovné a akademické i na úrovni lidové? Jaké antropologické vize se objevují v debatě o přirozeném základu rodiny?
O:

b)     Přijímají věřící pojem přirozeného zákona ve vztahu ke svazku mezi mužem a ženou jako všeobecně daný?
O:

c)      Jak je prakticky i teoreticky napadán přirozený zákon svazku mezi mužem a ženou s ohledem na vytvoření rodiny? Jak se předkládá a obhajuje v občanských a církevních orgánech?
O:

d)     Jak se pastoračně stavět k situaci, kdy o svátostné manželství žádají nepraktikující pokřtění nebo takoví, kteří se prohlašují za nevěřící?
O:

 

 

 

3 – Pastorace rodiny v kontextu evangelizace

 

a)     Jaké zkušenosti se v posledních létech narodily v souvislosti s přípravou na manželství? Jaká snaha se projevovala při plnění úkolu evangelizace snoubenců a rodiny? Jak pomoci k uvědomění si toho, že rodina je „domácí církev“?
O:

b)     Dokázali jste předkládat takový styl modlitby v rodině, který by uměl odolat komplexnosti života a současné kultury?
O:

c)      Jak při současné krizi mezigeneračních vztahů dokázaly křesťanské rodiny realizovat své povolání předávat víru?
O:

d)     Jakým způsobem místní církve a hnutí s rodinnou spiritualitou dokázaly dávat příklad?
O:

e)     Jaký specifický příspěvek dokázaly přinést manželské dvojice a rodiny k šíření integrálního a v dnešní době důvěryhodného pohledu na manželství a rodinu?
O:

f)        Jakou pastorační pozornost věnovala církev podpoře formujících se manželských dvojic a dvojic v krizi?
O:

 

4 – Pastorace, která čelí některým těžkým manželským situacím

 

a)     Je soužití ad experimentum významnou pastorační skutečností v místní církvi? Na kolik by se dal odhadnout jeho procentuální podíl?
O:

b)     Existují volné svazky faktického soužití, které nejsou potvrzeny ani úředně ani církevně? Existují o tom důvěryhodná statistická data?
O:

c)      Jsou rozvedení a znovu sezdaní významnou pastorační skutečností v místní církvi? Na kolik by se dal odhadnout jejich procentuální podíl? Jak se tato skutečnost vhodně řeší v pastoračních plánech?
O:

d)     Jak ve všech těchto případech pokřtění prožívají svůj neregulérní stav? Jsou si toho vědomí? Nebo jsou prostě lhostejní? Cítí se být na okraji a trpí tím, že nemohou přijímat svátosti?
O:

e)     S jakými žádostmi se rozvedení a znovu sezdaní obracejí na církev ve věcí přijímání eucharistie a svátosti smíření? Z těch, kdo se v takové situaci nacházejí, kolik jich žádá o tyto svátosti?
O:

f)        Mohlo by zjednodušení kanonické praxe ve věci vyhlašování neplatnosti manželského svazku být reálným pozitivním přínosem při řešení problematiky osob, jichž se týká? Pokud ano, jakým způsobem?
O:

g)     Existuje pastorační péče, která vychází těmto případům vstříc? Jak se taková pastorační aktivita vykonává? Existují pro ni pastorační plány na národní a diecézní úrovni?  Jak se odloučeným a rozvedeným znovu sezdaným hlásá Boží milosrdenství a jak se uvádí do praxe pomoc církve na jejich cestě víry?
O:

 

5 – Svazky osob stejného pohlaví

 

a)     Existuje ve vaší zemi zákon, který zrovnopravňuje svazky lidí stejného pohlaví s manželstvím?
O:

b)     Jaký je postoj místní církve a jaké jsou lokání postoje ve vztahu ke státu, který tyto svazky prosazuje, i ve vztahu k lidem žijícím ve svazcích tohoto druhu?
O:

c)      Jakou pastorační pozornost je možné věnovat lidem, kteří se rozhodli žít ve svazcích tohoto druhu?
O:

d)     V případě svazků lidí stejného pohlaví, kteří si adoptovali děti, jaký lze zaujmout pastorační postoj s ohledem na předávání víry?
O:

 

6 – Výchova dětí v situacích neregulérního manželství

 

a)     Jaká je odhadovaná proporce takovýchto případů u dětí a adolescentů ve vztahu k počtu dětí narozených a vyrůstajících v řádně konstituovaných rodinách?
O:

b)     S jakým postojem se rodiče obracejí na církev? Co požadují? Jen svátosti nebo také katechezi a všeobecnou výuku náboženství?
O:

c)      Jak místní církve vycházejí vstříc potřebám rodičů těchto dětí v nabídce křesťanské výchovy pro ně?
O:

d)     Jak v těchto případech probíhá svátostná praxe: příprava, udílení svátosti, doprovázení?
O:

 

 

 

7 – Otevřenost manželů pro život

 

a)     Jakou mají křesťané reálnou znalost nauky Humanae vitae o zodpovědném rodičovství? Jaká je jejich znalost o morálním hodnocení různých metod regulace porodnosti? Jaké prohloubení lze v této otázce navrhnout z pastoračního hlediska?
O:

b)     Je morální nauka přijímána? Jaké jsou nejproblematičtější aspekty, které činí její přijetí u velké většiny dvojic obtížným?
O:

c)      Jaké přirozené metody nabízejí místní církve jako pomoc manželům při uvádění nauky Humanae vitae do praxe?
O:

d)     Jaká je zkušenost s touto tématikou v praxi svátosti pokání a účasti na eucharistii?
O:

e)     Jaké kontrasty se v této oblasti zaznamenávají mezi církevní naukou a výchovou v občanské sféře?
O:

f)        Jak prosazovat mentalitu otevřenější pro porodnost? Jak napomáhat zvyšování počtu nově narozených?
O:

 

8 – Vztah mezi rodinou a osobou

 

a)     Ježíš Kristus odhaluje tajemství a povolání člověka: je rodina přednostním místem pro to, aby k komu docházelo?
O:

b)     Které kritické situace rodiny v dnešním světě se mohou stávat překážkou pro setkání člověka s Kristem?
O:

c)      Do jaké míry krize víry, jimiž mohou lidé procházet, mají dopad na rodinný život?
O:

 

9 – Další problémy a návrhy

 

Existují další problémy a návrhy týkající se témat pojednávaných v tomto dotazníku, které jako jeho adresáti považujete za naléhavé nebo užitečné?
O:


Comments