Slovo z neděle

CYKLUS   C rok 2019

25.neděle v mezidobí
Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. Žalm 113, 1a+7b
Lépe je být povýšen než se povyšovat.

24. neděle v mezidobí
"Vstanu a půjdu ke svému Otci." Lk 15, 28
Jak šťastné jsou kající návraty ...

23. neděle v mezidobí
"Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení." Žalm  90, 1
Víra zachraňuje člověka před mlýnem dějin i osobních peripetií.

22.neděle v mezidobí
"Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka." Žalm 68, 11b
Člověk bez Boha je chudý ve víře, naději i v lásce.

21. neděle v mezidobí
"Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Mk 16,15
Nová evangelizace světa se týká každého pokřtěného.  - výzva papeže Františka

20. neděle v mezidobí
"Hospodine, na pomoc mi pospěš."! Žalm 40, 14b
Nikdy nejsme odkázaní jen na své síly a svůj rozum.

19. neděle v mezidobí
"Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek." Žalm 33, 12b
Patřit k Božímu lidu - jaká jistota, radost a pokoj.

18.neděle v mezidobí
"Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení." Žalm 90, 1
Žádná doba nepostrádá Boží blízkost a pomoc.

17. neděle v mezidobí
"Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. "  Žalm 138, 3a
Bůh vždy slyší naše prosby a miluje i toho, kdo se k němu nezná.

16.neděle v mezidobí
"Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?" Žal 15, 1a
Čisté srdce a neviné ruce sjednocují člověka s Bohem.

15. neděle v mezidobí
"Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci." Žalm 69, 33
Návod, jak se zdolat nevědomost a slabost.

14. neděle v mezidobí
" Jásejte Bohu, všechny země." Žalm 66, 1
Prázdniny a dovolené - čas oddechu a vděčnosti.

13.neděle v mezidobí
"Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem." Žalm 16, 5a
Dík, Pane, za to, že jsi nás stvořil pro sebe, tj. pro nebe.

12. neděle v mezidobí
 " Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože." Žalm 63, 2b
Hladovou duši nenasytí ani užívání všech dober světa - jen Bůh sám.

Slavnost Nejsvětější Trojice
"Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!"   Žalm 8, 4
Panorama zjevování Boha je výzvou k trvalé oslavě Otce, Syna i Ducha Svatého.

7. neděle velikonoční
"Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí." Žalm 97, 1a+ 9a
Události světa je třeba vidět pohledem věčnosti. Pak není důvod k neklidu.

6. neděle velikonoční
"Ať tě, Bože velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!" Žalm 67, 4
Kdo zpívá, dvakrát se modlí.  Dáváš svůj hlas do chóru společných chvál?

5. neděle velikonoční
" Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi." Žalm 154, 1
Vděčnost dlužíme Bohu stále.  Za co vše máme Bohu děkovat?

4. neděle velikonoční
" Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy." Žalm 100, 3c
Bohu vděčíme za život a pokrm?   Za odpuštění vin a celou věčnost...

3. neděle velikonoční
"Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil." Žalm 30, 2a
Svoboda v Kristu je pramenem odvahy být tím, čím jsme.  Jsi?

Neděle Božího milosrdenství - 2. velikonoční
" Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky." žalm 118,1
Bůh je ve své lásce stejný- včera, dnes i zítra. S námi je to někdy jako s počasím...

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
"Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujem se z něho!" Žalm 118,24
Kdo jej slaví? Ten, kdo je svědkem Kristova vzkříšení. Kristus navždy s námi! Aleluja.

Květná neděle - Pašijová
"Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" Žalm 22,2a
Mlčení Boha neznamená jeho nepřítomnost. On je s námi po všechny dny ...

5.neděle postní
"Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost." Žalm 126,3
Prominutí nezplatitelného dluhu a výmaz trestu za hřích je důvod k radosti a oslavě.
Kristus na sebe bere naše viny, aby nám dokázal, že nepřišel člověka odsoudit, ale spasit.

4. neděle postní - Laetare
" Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý." Žalm 34,9a
Bůh nabízí člověku uzdravení minulosti, radost z přítomnosti a naději věčnosti.

3. neděle postní
"Hospodin je milosrdný a milostivý." Žalm 103,8a
Přijetí Božího milosrdenství se děje ve Svátosti smíření a Boží milosti v Eucharistii.

19.3. Slavnost sv.Josefa, snoubence Panny Marie
"Jeho potomstvo potrvá navěky." Žalm 89, 2
Být  pěstounem a ocháncem Páně.  Jsi v církvi aktivní?  Vnímáš ji jako Svatou rodinu?

2.neděle postní
"Hospodin je mé světlo a má spása."  Žalm 27,1a
Bůh je přítomen ve všech temnotách. Neponechá nikoho bez naděje.

1. neděle postní
"Buď se mnou, Pane, v mé tísni." Žalm 91, 15
Bez modlitby to nejde. Spojení s Bohem je zdrojem útěchy a vyvádí z bezmoci.

7.neděle v mezidobí
"Hospodin je milosrdný a milostivý." Žal 103, 8a
Odpouští viny a hojí rány. Vše vrací do stavu před hříchem - křísí radost a pokoj.

6. neděle v mezidobí
"Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina."  Žalm 40,5a
Všechny naděje časné má završovat naděje věčná. Bez cíle je těžké putovat.

5.neděle v mezidobí
" Pojďte za mnou, praví Pán, a udělám z vás rybáře lidí." Mt 4,19
Theologie - učební obor pro Evangelizaci - Ježíš Tě zve. A On Tě  též vyučí.

4.neděle v mezidobí
"Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě;" Jer 1,4
Žijem od věčnosti do věčnosti. V Lásce zrozeni a do Lásky se vracejíce.

3.neděle v mezidobí
"Dnešní den je zasvěcen Hospodinu, vašemu Bohu, nebuďte smutní a neplačte!" Neh 8,8n
Každá neděle je svátečním dnem. Prožíváš den odpočinku svátečně?

2.neděle v mezidobí
"Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh potěší z tebe." Iz 62, 5
Bůh touží po sdílení svého života v nás. Raduješ se z Boha jako On z Tebe?

Svátek Křtu Páně
" Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu." Žalm 29,11b
V Ježiší Kristu se toto prorocví naplnilo a v Církvi dále zpřítomňuje.

Slavnost Zjevení Páně
"Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země" Žalm 72, 11
Být prvotiny ze všeho stoření je projevem důvěry i velkou výzvou.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
"Bože, buď milostiv a žehnej nám!" Žalm 67, 2a
Prosíme, aby nás Pán chránil před zlem a podpořil v dobru.

Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
"Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potrvrdil právo matky u potomstva." Sir 3,3
Tato prorocká slova můžeme vztáhnout na Boha - Otce a Matku - Církev.

Svátek svatého Štěpána, provomučeníka
"Šavel plně schvaloval, že ho zabili." 8,1
Mlčení ke zlu je stejná vina a hřích. Potrat padá na všechy zaangažované a mlčící.

Slavnost Narození Páně
"Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni." Iz 9, 3
Jako Ježíš dorostl do Krista, tak máme zesílit i my. Mluvil jako ten, kdo má moc...

4.neděle adventní
"On sám pak bude pokojem." Micheáš 5, 4a
Boží Syn je dárcem věčného pokoje.  Jeho narození je pro nás a pro naši spásu.

3. neděle adventní
"Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele." Izaiáš 12, 6
Boží vláda nezotročuje, ale osvobozuje. 

2.neděle adventní
"Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou ti dává Bůh." Bar 5, 1-9
Uznáním a vyznáním své hříšnosti se člověk zbavuje svých vin a odívá milostí.
Stačí pravá míra pravdy a pokory, aby Bůh mohl duši darovat nebeskou radost a pokoj. 

1.neděle adventní
"K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši." Žalm 25, 1b
Naděje, kterou představuje Boží láska  je jediným pevným bodem Vesmíru.
Vše ostatní pomíjí či prochází obnovou, aby obstálo před Synem člověka.

34. neděle v mezidobí - Slavnost Krista Krále
"Hospodin kraluje, oděl se velebností." Žalm 93, 1a
Velikost, slávu a krásu Boha - Otce přestavuje celý Kosmos i veškerý mikrosvět. Jenom člověk však může uvědoměle zpřítomňovat velebnost Božího Syna a jednat v moci Ducha Svatého.

33. neděle v mezidobí
" Ukážeš mi cestu k životu, u tebe je hojná radost, po tvé pravici je věčná slast." Ž 16
V cirkvi se zpřítomňuje cesta - zjevení Boha-Otce v Ježíši Kristu. Kráčej a zpívej.

32.neděle v mezidobí
" Duše má, chval Hospodina." Žalm 146, 1
Nasycená duše je plná chvály. Bez výčitek snáší chudobu, touhu těla i tíhu kříže.

31.neděle v mezidobí
"Miluji tě , Hospodine, má sílo!" Žalm 18, 2
Nejde jen o výkřik citů.  Ježíš potvrzuje výpověď lásky skutky oběti - obětím kříže.

30. neděle v mezidobí
" Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou." Mk 10,46-52
Prosebné i kající zvolání. S Bohem můžeme ve spojení stále./i bez mobilu/

29. neděle v mezidobí
"Syn člověka přišel, aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny." Mk 10,45
Bůh nám dal svobodu: Přijmout nebo odmítnout synovství Ježíše Krista. Zvolit věčný  život nebo věčné odloučení.

28. neděle v mezidobí
"Vždyť u Boha je možné všechno." Mk 10, 27
"Ještě dnes budeš se mnou v ráji". Dobrá zpráva pro každého kajícníka.

27.neděle v mezidobí
"Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" Mk 10, 2 -12
Muž a žena vytvářejí domov a rodinu. I manželství nepokřtěných je nerozlučitelné. 

26.neděle v mezidobí
"Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci." Žalm 19,9a
Ovocem věrnosti Bohu i lidem je radost a pokoj.  Bez boje  nelze slavit vítězství.

25. neděle v mezidobí
"Pán mě udržuje naživu." Žalm 54, 6b
Duch Kristův v nás je pramen života, radosti a pokoje.  Nebýt lampa bez oleje?

24. neděle v mezidobí
"Neboť nemáš  na mysli věci božské, ale lidské."  Mk 8,27 - 35
Nepřijetí kříže je dezercí z boje.  Nelze si zachránit život útěkem před těžkostmi.

23. neděle v mezidobí
"Řekněte malomyslným: " Vzmužte se, nebojte se!..."."
Víra nás spojuje s Bohem a tak jsme silní i v soužení.

22. neděle v mezidobí
"Otec rozhodl, že nám dá život slovem pravdy, abychom byli jako prvotiny ze všeho, co stvořil." Jak 1, 18
Člověk povstal jako poslední stvoření z veškerenstva a je povolán být první."
"Poslední budou prvními " - platí i ve smyslu dovršení dějin kosmu.

21.neděle v mezidobí
"Kdo má svou ženu rád, projevuje tím lásku sám sobě." Ef 5,21 - 32
Nemůže být šťastný ten, kdo nečiní šťástnými druhé. Na prvním místě svou ženu.

20.neděle v mezidobí
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím v poslední den." Jan 6,51n
Věčný život plyne z trvalé jednoty s Kristem. Být s ním jedno tělo i jeden duch.

19. neděle v mezidobí
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý."  Žalm 34, 9a
Ovocem věrnosti Bohu je věrnost Boží. Bez důvěry není zkušenosti.

18. neděle v mezidobí
"Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?" Jan 6, 24 - 35
Milovat až na kříž.  "Láska všemu věří, nikdy nekončí..." sv.Pavel

17. neděle v mezidobí
"Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid." Lk 7,16
Neviditelný Bůh je vidět i slyšet ve svém Synu. Jsi to i ty, já a my?

16. neděle v mezidobí
"Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou." Jan 10, 27
Cesta víry je cesta vtěleného Slova. Máme naslouchat a poslouchat.

15.neděle v mezidobí
"Pane, ukaž nám své milosrdenství!" Žalm 85, 8a
Bůh nám nabízí své milosrdenství skrze Ježíše Krista v jeho Církvi.
Aby se na zemi ukázala jeho přítomnost v lásce mezi bratry.

14.neděle v mezidobí
"Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný." 2 Kor 12,10
Pýcha předchází pád. Před namyšleností nás chrání různá pokoření.

Svatý Cyril a Metoděj
"Přiblížilo se k vám Boží království." Lk 10,9
Křest dítěte je základ pro budování Božího chrámu. Jeho staviteli jsou rodiče.

13.neděle v mezidobí
"Neboj se, jen věř!" Mk 5,21
Křesťan se neopírá jen o své síly. Ve všem a vždy se dotýká - drží Krista.

12. neděle v mezidobí - Slavnost narození sv. Jana Křtitele
" Jsi mým služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou." Iz 45,1- 6
Každý člověk je povolán oslavovat Boha.  Otce, Syna i Ducha Svatého.

11. neděle v mezidobí
"Dobré je chválit Hospodina." Žalm 92
Za dobré i za bolestné. Obojí Bůh doprovází svou pomocí, láskou a věrností.

10. neděle v mezidobí
"Had mě svedl a tak jsem jedla." Gn 3,9-15
Bez pokušení není boje a bez boje nejsou zásluhy ani hrdinové - svatí.

9. neděle v mezidobí
" Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha." Dt 5, 12-15
Sobota není den zahálky a neděle den pyžamkový... Slovo víkend není biblický výraz.

Slavnost Seslání Ducha Svatého
"Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám Vás." Jan 20,19-23
Kristův  pokoj pramení z  Boží Lásky.  Bez odpuštění, není naplnění.

7. neděle velikonoční
"Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa." Jan 17,1 -11a
Každý z nás - Duchem Svatým vzkříšený -  má zjevovat Boha - lásku, radost a pokoj.

6.neděle velikonoční
"Jásejte Bohu, všechny země." Žalm 66, 1
Bez tvého, mého a našeho hlasu bychom nebyli všichni - nejásala by celá země.

5. neděle velikonoční
" Kdo viděl mne, viděl Otce." Jan 14, 1-12
Církev je společenství, kde se zjevuje Bůh - Láska. "Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, jsem já uprostřed nich."  Vidíš v Kristově církvi působit nebeského Otce?

4. neděle velikonoční
"Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti." Jan 10, 1- 10
Ano, když jsem ovečky máme Pastýře - neobáváme se toho, co bylo, je a bude.

3. neděle velikonoční
"Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma,
učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš." Lk 24, 32

Uvědomělá a tvůrčí spolupráce s Kristem čerpá z poznání dějin spásy - Bible.

Neděle Božího milosrdenství
" Pokoj vám!" Jan 20, 19 - 31
Pokoj mysli i srdce pramení z duše smířené s Bohem.  -  Christos voskres!

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně -
Hod Boží velikonoční
"Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady byl vzkříšen." Lk 24, 1-12
Život věčný ve vzkříšeném Kristu nás vyvádí z každé smrti. -  Zpívej 3x Aleluja.

Květná neděle
"Hosana na výsostech." Mt 21,1-11
Zvolání z Jeruzaléma naplňuje naději z Betléma.
Vánoce a Velikonoce - Glória a Aleluja.


5. neděle postní
" Pane, ten, kterého miluješ, je nemocný" Jan 11,3
Dobrá zpráva pro nás, hříšníky. Orodovníků na zemi i nebi je dost, jen je prosit a vzývat.

4. neděle postní
"Věříš v Syna člověka?" Jan 9, 34-38
Zjevení Boha v jeho druhé Osobě odhaluje víra.   Víra umožňuje vidět v Ježiši Krista.

3.neděle postní
"Je Hospodin uprostřed nás, nebo ne?"  Exodus 17,7
Když nás spojuje Láska, tak ano.  Ant.: Kde je opravdová Láska, tam přebývá Bůh.

2.neděle postní
Hospodin řekl Abrahámovi: "Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu."  Gn 12, 1 - 4a
Stále jsme v pokušení zakotvit svůj život na nesprávném břehu. Jen na Zemi...

1.neděle postní

"Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili." Žalm 51, 3a
Slepota vůčí vlastním hříchům vede k "cezení komárů" u bližních.

6.neděle  v mezidobí
"A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn." Mk 1, 40 - 45
Vyléčení těla je pro čas - uzdravení duše i pro věčnost.

5. neděle v mezidobí
"Pán vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci." Mt 8,17
Uznání hříchů a jejich vyznání nás smiřuje s Bohem a otevírá cestu k bližním.

4.neděle v mezidobí
"Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; Mt 40,16
Smysl tvého, mého i našeho života zjevil Bůh ve svém Synu, Ježíši Kristu.

3.neděle v mezidobí
"Říkám vám, bratři toto: Čas je krátký." 1 Kor 7, 29-31
Nechceme být proroky zkázy, ale bdělosti.  Čas je dar i výzva k jeho naplnění.

2.neděle v mezidobí
"Tělo není pro smilnění; je pro Pána a Pán pro tělo."
"Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch." 1 Kor 6,13 c - 15a
Hledat život jen v těle je marnost.   Radosti života jsou darem od Pána.

Neděle - svátek Křtu Páně
" Nebesa se otevřela a zazněl Otcův hlas: To je můj milovaný Syn,
toho poslouchejte!" Mk 9,7
Poslušnost je cesta k víře pokorných.  Pyšní jdou k víře cestou bolestné zkušenosti.

Slavnost Zjevení Páně
"Budou se ti, Hospodine, klanět  všechny národy země."  Žalm 72, 11
Každá nová generace musí být znovu evangelizovaná. Jsi svědkem J.K. pro druhé?

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
"Bože, buď milostiv a žehnej nám!" Žalm 67, 2a
Bůh nechce být pasivním divákem dějin světa a člověka. Rád se dá pozvat k účasti...

Slavnost Narození Páně
" Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj;" Kol 3,15
Pokoj v srdci a mír na zemi je plodem Kristova učení.  Je Boží království v nás?

4.neděle adventní
"Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech." Žalm 88, 2a
Jaký život, taková věčnost.     Zpíváš už nyní?

3.neděle adventní
"Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po vás chce v Kristu Ježíši." 1 Sol 5,16n
Křesťan žije v trvalém spojení s Bohem. Vtělení zjevuje lásku, radost a pokoj .

2.neděle adventní
"Těšte, těšte můj národ - praví váš Bůh." Iz 40, 1
Strach z Boha není plodem víry. Víra vybízí k bázni, aby člověk Bohu důvěřoval.

1.neděle adventní
"Co říkám vám, říkám všem: Bděte!"  Izaiáš 40,1-11
Pravidelně prověřovat a obnovovat je třeba vše.  Je tvá víra akční?

Comments