Slovo z neděle

2.neděle postní
Hospodin řekl Abrahámovi: "Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu."  Gn 12, 1 - 4a
Stále jsme v pokušení zakotvit svůj život na nesprávném břehu.

1.neděle postní

"Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili." Žalm 51, 3a
Slepota vůčí vlastním hříchům vede k "cezení komárů" u bližních.

6.neděle  v mezidobí
"A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn." Mk 1, 40 - 45
Vyléčení těla je pro čas - uzdravení duše i pro věčnost.

5. neděle v mezidobí
"Pán vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci." Mt 8,17
Uznání hříchů a jejich vyznání nás smiřuje s Bohem a otevírá cestu k bližním.

4.neděle v mezidobí
"Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; Mt 40,16
Smysl tvého, mého i našeho života zjevil Bůh ve svém Synu, Ježíši Kristu.

3.neděle v mezidobí
"Říkám vám, bratři toto: Čas je krátký." 1 Kor 7, 29-31
Nechceme být proroky zkázy, ale bdělosti.  Čas je dar i výzva k jeho naplnění.

2.neděle v mezidobí
"Tělo není pro smilnění; je pro Pána a Pán pro tělo."
"Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch." 1 Kor 6,13 c - 15a
Hledat život jen v těle je marnost.   Radosti života jsou darem od Pána.

Neděle - svátek Křtu Páně
" Nebesa se otevřela a zazněl Otcův hlas: To je můj milovaný Syn,
toho poslouchejte!" Mk 9,7
Poslušnost je cesta k víře pokorných.  Pyšní jdou k víře cestou bolestné zkušenosti.

Slavnost Zjevení Páně
"Budou se ti, Hospodine, klanět  všechny národy země."  Žalm 72, 11
Každá nová generace musí být znovu evangelizovaná. Jsi svědkem J.K. pro druhé?

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
"Bože, buď milostiv a žehnej nám!" Žalm 67, 2a
Bůh nechce být pasivním divákem dějin světa a člověka. Rád se dá pozvat k účasti...

Slavnost Narození Páně
" Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj;" Kol 3,15
Pokoj v srdci a mír na zemi je plodem Kristova učení.  Je Boží království v nás?

4.neděle adventní
"Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech." Žalm 88, 2a
Jaký život, taková věčnost.     Zpíváš už nyní?

3.neděle adventní
"Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po vás chce v Kristu Ježíši." 1 Sol 5,16n
Křesťan žije v trvalém spojení s Bohem. Vtělení zjevuje lásku, radost a pokoj .

2.neděle adventní
"Těšte, těšte můj národ - praví váš Bůh." Iz 40, 1
Strach z Boha není plodem víry. Víra vybízí k bázni, aby člověk Bohu důvěřoval.

1.neděle adventní
"Co říkám vám, říkám všem: Bděte!"  Izaiáš 40,1-11
Pravidelně prověřovat a obnovovat je třeba vše.  Je tvá víra akční?

Slavnost Ježíše Krista, Krále
"Jako totiž pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti,
tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu."  1 Kor 15, 20n
Duchovně žije ten, kdo má vztah s Bohem skrze Ježíše Krista.  Jsi ve spojení?

33. neděle v mezidobí
"Řádnou ženu, kdo ji najde?" Př 31, 10n
Rodina je školou lásky. Učíš své děti zodpovědnosti?

32.neděle v mezidobí
"Pane, pane, otevři nám!" Mt 25, 1-13
Není radno žít lehkomyslně.  Pošetilost je opak prozíravosti.

31. neděle v mezidobí
"Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji." Žalm 131
Pramenem pokoje je přijetí sebe i druhých skrze víru.
 - Jsi smířený se svým žitím?  Kdo nechválí Boha za přitomnost, za co ve věčnosti...

30.neděle v mezidobí
" Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat
  a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek." Jan 14,23
Jsi svědkem - příbytkem Boha, který je láska?    Boží chrám je svatý...

29. neděle v mezidobí
" Vzdejte Hospodinu slávu a moc!" Žalm 96, 7b
Komu čest, tomu čest.   Víra = uvědomělá oslava Boha - nevěřící tak činí bezděčně.

28. neděle v mezidobí
" Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených." Mt 22, 1-14
Budování Božího království se neobejde bez spolupráce s druhými.
- bez lásky a jednoty vše dopadne jak stavba babylonské věže

27.neděle v mezidobí
"Dům Izraele je vinicí Páně."  Iz 5,7a
Jít pracovat na Boží vinici =  tvořit a budovat Církev.

26.neděle v mezidobí
"Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš." Flp 2,1-11
Živá víra disponuje skutky lásky, pokory a poslušnosti až na kříž.

25.neděle v mezidobí
" Vezmi si, co ti patří, a jdi." Mt 20,1-16a
Každý z nás bude jednou od Boha za vše spravedlivě odměněn.  
- již nyní pracuj s tím, co ti bylo svěřeno a nezáviď druhým.

24. neděle v mezidobí
" Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu." Řím 14, 7-9
Patřit Pánu, není jen výsadou apoštolů, ale všech jeho učedníků - i tebe...

23. neděle v mezidobí
"Nebuďtě nikomu nic dlužni - jen vzájemnou lásku." Řím 13, 8-10
Lásky není nikdy dost.    - stále je třeba ji prokazovat a nikdy nepočítat.

22. neděle v mezidobí
"Kdo chce jít za mnou, zapří sám sebe." Mt 16, 21-27
Božskou přirozenost nesmí převyšovat ta naše.

21. neděle v mezidobí
" Za koho pokládají lidé syna člověka?"  Mt 16, 13 - 20
Je i pro tebe Ježíš Mesiášem?  - tvým nejdůležitějším Já?

20.neděle v mezidobí
"Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův."  Mt 15, 21 - 28
Když trpí dítě, trpí i jeho matka - církev je matka všech dětí ...

19.neděle v mezidobí
"Vyjdi ven a postav se na  hoře před Hospodinem."  1 Král 19, 9a. 11 - 13a
Nebýt "v jednom kole" - umět se zastavit a naslouchat...

Svátek Proměnění Páně
"Ať ze tmy zazáří světlo!"  2 Kor 4,6
Světlem v tobě je Kristus;  Duch přvyšující temnotu hmoty.

18.neděle v mezidobí
"Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine." Žalm 145
Sytí oči krásou, uši Slovem...  O prázdninách,  dovolených, ve den i v noci.

17.neděle v mezidobí
" Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli." Mt 13, 44
Nebe na zemi.   Tajemství odhalené maličkým...

16. neděle v mezidobí
" Nechte obojí spolu růst až do žní..." Mk 13, 24 - 30
Boží vůli nelze reformovat.  Snášíš sebe i druhé bez reptání?

15.neděle v mezidobí
"Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě." Řím 8,18 - 23
Slávou člověka je vzkříšený Kristus  - v našich myšlenkách, slovech i skutcích.

14.neděle v mezidobí
"Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi."  Žalm 145,1
Program nejen na prázdniny a dovolenou.

13.neděle v mezidobí
"Za rok v tento čas budeš mít v náručí syna." 2 Král 4, 16a
Křest - počátek Kristovo života v nás.
Katechumenát - čas Kristova dospívání v lásce až na kříž.


12. neděle v mezidobí
"Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte." Mt 9,36 -10,8
Jsme správcové - vše, co nám bylo svěřeno je stále Boží.

10 - 11.neděle v mezidobí
"Přinášej Bohu oběť chvály a plň Nejvyššímu své sliby! " Žalm 50, 14
Život je Boží dar, výzva i závazek. Bůh je věrný, buď i ty.

Slavnost Nejsvětější Trojice
"Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému..." Zjevení 1, 8
Bůh je jeden, ale není sólista. Pracuje ve třech a za tři. / Máš raděj tenis nebo fotbal?/

Slavnost Ducha Svatého
" Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!"  Jan 7, 37
Touha po plnosti života. Nasycení těla nestačí tomu, kdo má být plný Boha.

7.neděle velikonoční
" Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!"  Žalm 27, 13
Výpověď víry...   Kdo zemřel, má tvář obrácenou k nebi. /...dívá se v vzhůru./

6. neděle velikonoční
" Jásejte Bohu, všechny země." Žalm 66, 1
Je to důstojné a spravedlivé... Vděčnost je projevem spravedlnosti.

5.neděle velikonoční
" Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne." Jan 14, 1
Ježíše je možné následovat životem i smrtí.  Čas a věčnost jsou propojeny.

4.neděle velikonoční
"Já jsem dobrý pastýř, praví Pán..." Jan 10, 14
Kristovi učedníci připravují cestu Pánu.  Možná k nim máš patřit i ty?

3. neděle velikonoční
" Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma..." Lk 24 ,32
Ježíš Kristu je splněním Písem - Zákona i proroků.  JK je cestou přes Literu k Duchu.

2. neděle velikonoční - Božího milosrdenství
" ...blahoslavení kdo neviděli, a uvěřili." Jan 20,29
Platí tato Ježíšova slova i o Tobě?  

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
" Když jste byli s Kristem vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry..." Kol 3,- 4
Vzkříšení Krista ve mně, v tobě a v nás... /Slavíš tako Velikonoce?/

6.neděle postní - Květná - Pašijová
"Požehnaný, který přichází ve jménu Páně."   Mk 11, 1-10
Zviditelnění Boha v Kristu.  / Dík za Ježíšovo lidství a Kristovo Božství. /

5.neděle postní
"Stvoř mi čisté srdce, Bože!"  Žalm 51, 12a
Slepý nevidí Boží lásku protože má oči plné bláta.  /- sobecky využívaných dober /

4. neděle postní
"Za to, že jste zachráněni, máte co děkovat Boží dobrotě." Ef 2, 4-10
Již samotná  naděje na záchranu je důvod k radosti.   / viz neděle Laetare... /

3.neděle postní
" Nedělejte z domu mého Otce tržnici!" Jan 2,13 - 25
Moje JÁ má být opět Boží.  Postní doba nás volá k obnově: On musí růst a JÁ s menšit.

2.neděle postní
"Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?"  Řím  8,31b
Naš pokoj garantuje Bůh přítomný v nás a mezi námi.   Jsi vždy s Bohem?

1.neděle postní

"Duch vyvedl Ježíše na poušť." Mk 1, 12
Poušť - test víry v nepohodě. Obstojíš v těžkostech a pokušeních?

8.neděle v mezidobí
"Duše má chval Hospodina." Žalm 92, 2a
Generálka pro chvály ve slávě. Je třeba zvládnout "díky" každý den -za vše a stále.

7.neděle v mezidobí
"... všecko je vaše. Vy však patříte Kristu a Kristus Bohu." 1 Kor 3, 23
Patříš Kristu? Je pánem tvého života Pán?

6.neděle v mezidobí
" Ale vaše řeč ať je "ano,ano - ne, ne". Co je nad to je ze zlého."  Mt 5,37
Ano -  k dobru, ne - ke zlu.   Relativizace - tekutá morálka  - je ono "nad to".

5.neděle v mezidobí
"Já jsem světlo světa, praví Pán." Jan 8,12
"Měsíc, věrný svědek na nebi...".  Podobáš se mu i ty?  /Světlo nepohlcuje, ale odráží./

4.neděle v mezidobí
"Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu." 1 Kor 1, 26-31
Vše, co jsme i máme, jsme dostali od Pána - naše jsou jenom hříchy.

3. neděle v mezidobí
"Oni hned nechali loď i otce a následovali ho."  Mt 4, 12-23
Koho volá Pán, tomu dává svobodu k následování.  /Možná zve i tebe?/

2.neděle v mezidobí

Hospodin mi řekl: "Jsi mým služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou." Iz 49,3
Bez spojení s Bohem jsme řekou oddělenou od pramene.

Svátek Křtu Páně
"Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu."  Žalm 29, 11b
Těm, kteří milují Boha, vše napomáhá k dobrému.

Slavnost Matky Boží Panny Marie    - začínáme rok 2017
"Bože buď milostiv a žehnej nám." Žalm 67
Prosba na každý den nového roku 2017.

Slavnost Narození Páně

"Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil."  Židům 1,1-6
 Bůh se chce zpřítomnit  - v t ě l i t -  v každém z nás.

4.neděle adventní
"Ať vejde Hospodin, on je král slávy!"  Žalm 24 7c a 10b
Máš ve svém životě místo pro Boha?

3.neděle adventní
Vydržte i vy trpělivě a posilněte svá srdce, neboť příchod Páně je blízko." Jak 5, 7-10
Evangelium = dobrá zpráva.

2.neděle adventní

"Každý člověk uzří Boží spásu." Lk 3,6
Poznáním Boha na konci času začně nová éra života.

1.neděle adventní 
- cyklus A
"Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světla." Iz 2,1-5
Adventem máme obnovit naše společné kráčení  v Kristu.

Slavnost Ježíše Krista Krále
" Požehnaný, který přichází ve jménu Páně...". Lk 23, 35 - 43
Každý den se s tebou chce Ježíš setkat, aby rostl tvůj poklad v nebi.

33.neděle v mezidobí
"Vytrvalostí zachráníte svou duši." Lk 21, 5 -19
Kdo věří, zakouší spásu v každém čase.

32.neděle v mezidobí
"Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe." Žalm 17,15b
Víra je procitnutí duše. Můžeš se tak sytit již nyní.

31.neděle v mezidobí
"Budu velebit tvé jménu, můj Bože, králi." Žalm 145,1
Jsme pozváni oslavovat Boha: myšlením, slovy i skutky - nyní i na věky.

30. neděle v mezidobí
" Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel." Žalm 34, 7a
Bez kajícnosti je marné volat k Bohu o pomoc.

29.neděle v mezidobí
"Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi." Žalm 121,2
Aktivovaná víra dává světlo i sílu.

28.neděle v mezidobí
"Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila." Lk 17, 11 - 19
Hřích nás ponižuje a zastavuje - odpuštění restartuje.

27.neděle v mezidobí
"Slovo Páně trvá navěky;" 1 Petr 1, 25
Je třeba konat skutky věčného života.

26.neděle v mezidobí
" Duše má, chval Hospodina!"  Žalm 146, 2a
Hlas mají vydávat nejen naše ústa, ale i duše.

25.neděle v mezidobí
"Ježíš Kristus se stal chudým, ačkoliv byl bohatý, abyste vy zbohatli z jeho chudoby."
                                                                                                    2 Kor 8, 9
Kdo je s Bohem má všechno, co potřebuje, i když nemá nic.

24. neděle v mezidobí
"Vstanu a půdu ke svému Otci." Lk 15, 18
Závěr Svatého roku se blíží...    20.listopadu 2016 Slavnost Krista Krále

23.neděle v mezidobí
"Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem."
                                                                                                        Lk 14, 25 - 33
Bohatý je i ten, kdo si myslí, že už všechno ví a zná...  

22.neděle v mezidobí
"Pro ránu domýšlivce není uzdravení..." Sir 3, 19n
Pokora chrání před zraněními a uzdravuje rány.

21.neděle v mezidobí
"Budou hlásat národům mou slávu" Iz 66, 18,18-21
Slávou Boha má být člověk a slávou člověka Bůh.

20.neděle v mezidobí
"V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán." Lk 12,19 - 53
Každodenně a dobrovolně umírat svému JÁ není snadné.

19.neděle v mezidobí
" Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek." Žalm 32,12 b
Ať se s námi děje cokoliv, naše životy patří Bohu. 
 
18.neděle v mezidobí
"...marnost nad marnost, všechno je marnost." Kaz 1,2
Věčně trvá jen dílo Lásky. Víš proč?
 
17.neděle v mezidobí
"Nezahubím kvůli deseti." Gen 18,20 - 32
Smlouvat s Bohem se vyplatí. /modlitbou, postem a almužnou/
 
16.neděle v mezidobí
"...Kristus je ve vás naděje na věčnou spásu." Kol 1,24 - 28
Člověk se stává dokonalým ve spojení s Kristem.
 
15.neděle v mezidobí
"Hledejte ubožáci Hospodina a pookřejete v srdci." Žalm 69,33
Žák bez učitele se učí skrze vlastní chyby.
 
14.neděle v mezidobí
"A´t ve vašem srdci vládne Kristův pokoj." Kol 3,15a
Kristův pokoj je trvalým stavem mysli i srdce.
 
13.neděle v mezidobí
"Mluv, Pane, tvůj služebník poslouchá;" 1 Sam 3,9
Je dobré naslouchat i poslouchat.
 
12.neděle v mezidobí
" ...vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista:" Gal 3,26
Oblékat je třeba myšlenky, slova i skutky.  /každé ráno, každý den i každou noc/
 
11.neděle v mezidobí
"Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem."  Žalm 32,5c
Nezapomeň vyznat i to, co jsi neudělal a udělat měl... /skutky milosrdenství/
 
10.neděle v mezidobí
"Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem." Žalm 32,5c
Bez Boží pomoci si nepomůžeme...
 
9.neděle v mezidobí
" Nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu;" Lk 7, 1-10
Slova římského setníka opakujeme při každé eucharistii.
 
Slavnost Nejsvětější Trojice
"Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde." Zj 1,8
Oslavovat Boha tělem, srdcem i myslí.
 
Slavnost Seslání Ducha Svatého
"Pokoj vám!"
Kristovým darem je odpuštění vin a nový život.
 
7.neděle velikonoční
"Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista."   Jan 17,1-18a
Comunio anticipuje věčný život - blízkost je ovocem lásky a jednoty.
 
6.neděle velikonoční
"Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás." Jan 14,15 - 21
Duchu Svatý, prosíme Tě, vejdi do nás a v nás zůstávej. 
 
5.neděle velikonoční
"Ať se vaše srdce nechvěje." Jan 14,1
Odevzdanost do Boží vůle přemáhá každou nejistou a každý strach z neznáného.
 
4.neděle velikonoční
"Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám." Žalm 22,1
Víra je zdrojem pokoje.
 
3.neděle velikonoční
"Ukaž mi, Pane, cestu k životu." Žalm 16,11a
Cestu k životu nám ukázal nebeský Otec v Ježíši Kristu.
 
2.neděle  velikonoční - Božího milosrdenství
" Pokoj Vám." Jan 20,19 - 31
Kristův dar pokoje můžeme mít stále sebou, ať se děje cokoliv.
 
Slavnost zmrtvýchvstání Páně
"Proč hledáte živého mezi mrtvými?" Lk 24, 1-12
I tebe zve Ježíš ze smrti hříchu do života milosti.
 
Květná neděle
Odpověděli: "Pán ho potřebuje." Lk 19,28-40
Nosit Pána - výsada pokorných.
 
Slavnost  svatého Josefa
Buď jako On pěstounem Páně - v sobě i druhých
 
5.neděle postní
"Nevzpomínejte na věci minulé...". Hle, činím věci nové...". Izaiáš 43, 16-21
Bůh vysvobozuje i obnovuje.
 
4.neděle postní
"Dnes jsem z vás odvalil egypskou hanbu." Joz 5,9a
Odlož hřích a žij z plodů milosti.
 
3. neděle postní
"Díval se, a hle - keř hořel plamenem, ale neshořel." Ex 3,1- 8a
Zjevení Boha neničí lidskou přirozenost, ale prozařuje ji.
 
2.neděle postní
" Pane, je dobře, že jsme tady." Mt 17,1-9
Je důležité být tam, kde promlouvá a  zjevuje se Bůh.
 
1.neděle postní
"Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha." Mt 4,1-11
Pokus ovládat Boha je hříchem pýchy.
 
5.neděle v mezidobí
" Zde jsem, mne pošli! " Iz 6,8
Podobně odpověděla na Boží výzvu i Panna Maria. A co ty, jak odpovídáš? 
 
4.neděle v mezidobí
" Přepásej svá bedra, vstaň a mluv k nim vše, co ti přikážu." Jer 1,4-5
Kristův učedník nehlásá sám sebe. Kdo ho odmítá, odmítá samého Boha.
 
3.neděle v mezidobí
"Četlo se v knize Božího zákona, a pochopili, co se četlo." Neh 8,2-4a. 5-6. 8-10 
Máš doma Bibli na významném místě? Kdo a kdy ti ji vykládá?
 
2.neděle v mezidobí
"Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh potěší z tebe." Izaiáš 62,5 
Kéž mohu být, Pane, tvým potěšením. 
 
2. neděle po Narození Páně
"Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi." Jan 1, 1-18
Pane Ježíši, vtěluj se do mých myšlenek, slov i skutků. 
 
Slavnost Matky Boží Panny Marie
"Bože, buď milostiv a žehnej nám!" Žalm 87
Prosba.
 
Svátek Svaté rodiny
"Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u potomstva." Sir 3,3
Rodina je místem, kde chce Bůh zjevovat svou Lásku.
 
Slavnost Narození Páně
"Hle, dítě se nám narodilo..." Iz 9,1-3.5-6
Kristovo narození - Boží odpuštění - naše utěšení.
 
4.neděle adventní
" Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána." Lk 1,45
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
 
3.neděle adventní
"Pán je blízko". Flp 4, 4-7
Důvod i pramen radosti.  /Až je s tebou, v tobě a ty s Ním./ 
 
2.neděle adventní
"Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky." Lk 3,1-6
Každý den máme  vyrovnávat, co se hříchem rozvlnilo.
 
1.neděle adventní
"Hospodin je naše spravedlnost." Jer 33,14-16
Křesťana ospravedlňují skutky víry.
 
Slavnost Ježíše Krista Krále
" Moje království není z tohoto světa."  Jan 18, 33b - 37
Boží království na zemi je dílo Ducha Svatého v nás a mezi námi.
 
33.neděle v mezidobí
" Nebe a země pominou, ale má slova nepominou." Mk 13,31
Bohu nejde o zničení světa, ale dovršení dějin spásy.
 
32.neděle v mezidobí
"Nevyprázdní se hrnec s moukou ..." 1 Král 17,10-16
Skutky Boží, které konáš tě neochuzují; Boží štědrost je bezedná...
 
Slavnost Všech svatých
"To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine." Žalm 24
Ti, kdo kráčejí cestou víry, naděje a lásky.
 
31.neděle v mezidobí
"Nejsi daleko od Božího království." Mk 12, 34
Zákon ukazuje cestu, k cíli však vede až Láska. / židovstí + křesťanství /
 
30.neděle v mezidobí
" Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!"  Mk 10, 47b
Vidět = věřit. /slepec nevidí Boha ani sebe/
 
29.neděle v mezidobí
"Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství." Žalm 33,22a
"Boží milosrdenství je posledním smyslem hlásání Evangelního poselství."
Z promluvy papeže Jan XXIII. při zahájení II.Vat.koncilu, který nazval novými letnicemi.
 
28.neděle v mezidobí
" Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce." Žalm 90,12
Moudrost srdce převyšuje postoje rozumu. /Viz bláznovství kříže./
 
27.neděle v mezidobí
"Není dobré, že je člověk sám." Gn 2,18
Kdo žije v církvi není sám - má možnost anticipovat nebeský život.
 
26.neděle v mezidobí
" Nuže tedy,vy boháčí: plačte a naříkejte nad strastmi, které na vás přijdou." Jak 5,1
Každý může něco darovat ze svého přebytku či nedostatku a tak předejít situaci násilí ze strany potřebných. /viz.vdovin halíř/
 
25.neděle v mezidobí
"Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech." Mk 9, 35b
Cesta na stupně vítězů je otevřená... /vyhrává ale poslední/
 
24.neděle v mezidobí
"Jdi mi z očí, satane! Nemáš na mysli věci božské, ale lidské." Mk 8,33
Když takhle dopadl Petr, co potom já...
 
23.neděle v mezidobí
" A tomu chuďasovi řeknete: "Ty stůj tamhle"... Jak 2,1-5
Naše Země má být domovem pro všechny bez rozdílu... 
 
22.neděle v mezidobí
"a v tichosti buďte vnímaví pro slovo, které bylo do vás bylo vloženo jako semeno a může zachránit vaši duši." Jak 1,21b
Boží řád chrání tělo, ducha i duši a vede k věčnému bytí.
 
21.neděle v mezidobí
"Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý." 34, 9a
Boží dobrotu zakouší ten, kdo koná skutky věčného života.
 
20.neděle v mezidobí
"Moudrost si zbudovala palác, opřela jej o sedm sloupů." Přísloví 9,1
Křesťanská moudrost: Sedm svátostí a sedm darů Ducha Svatého.
 
19.neděle v mezidobí
"Nezarmucujte svatého Božího Ducha, který vám vtiskl svou pečeť pro den vykoupení,"
                                                                                                               Ef 4,30
Křestní zasvěcení je třeba potvrzovat myšlenkami, slovy i skutky.
 
18.neděle v mezidobí
"Hospodin jim dal nebeský pokrm." Žalm 78,24b
Kdy sytí sám sebe, ten nezakusí útěchu nebe.
 
17.neděle v mezidobí
Ježíš řekl: "Postarejte se, ať se lidé posadí!" Jan 6,10
Boží dary jsou gratis a na všechny se dostane.
 
16.neděle v mezidobí
"Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám." Žalm 23,1
Svědectví živé víry. Jsi spokojený a bez reptání - třeba na počasí?
 
15.neděle v mezidobí
" Hospodin mě vzal od stáda a řekl mi: ..." Am 7,15
Podmínkou následování Krista je svoboda a odvaha.
 
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
"Přiblížilo se k vám Boží království:" Lk 10,9
Boží království přichází s jeho zvěstovateli.
 
13.neděle v mezidobí
"Spravedlnost smrti nepodléhá." Mdr 2,23n
Smrtelné je jen dílo hříchu.
 
12.neděle v mezidobí
"A vítr ustal a zavládlo hluboké ticho."  Mk 4, 39
Vnější ani vnitřní bouře se nemusí  zmocnit naší duše. 
 
11.neděle v mezidobí
"Dobré je chválit Hospodina." Žalm 92,2a
Každodenní modlitbou, nedělní bohoslužbou a měsíčním smířením.
 
10.neděle v mezidobí
" Kdo je má matka a moji příbuzní? "  Mk 3, 33n
Boží vůle je naše posvěcení.
 
Svátek Božího Těla
" Vy jim dejte jíst!" Lk 9,13
Hlad těla řeší dary naší země, hlad duše sytí dary nebe skrze Boží služebníky.
 
Slavnost Nejsvětější Trojice
" Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
Bohu, který je, který byl a který přijde." Zj 1,8
Víme odkud jsme vyšli, kdo nás předešel a kdo doprovází.
 
Slavnost Seslání Ducha Svatého
"Pokoj Vám!" Jan 20, 19
Když je v srdci přítomen Duch Svatým, sídlí  v něm láska, radost a pokoj...
 
7.neděle velikonoční
"Hospodin si zřídil na nebi trůn". Žalm 103
Aby byl Boží trůn i na zemi, to záleží na každém z nás...
 
6.neděle velikonoční
"... já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa." Mt 28, 20
Kristus nás předchází, provází a brání před ztrátou věčného života.
 
5.neděle velikonoční
" Zůstaňtě ve mně a já zůstanu ve vás, praví Pán;" Jan 15,4a
Církev - viditelné Tělo Kristovo - společenství naděje .
 
4.neděle velikonoční
" Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním." Žalm 118, 22
Lidství bez božství je jako krásný rám bez obrazu.
 
3.neděle velikonoční
"Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!" Žalm 4,7a
Milosrdný Bůh se nám dává poznat v Ježíši Kristu. Aleluja.
 
2.neděle velikonoční - Svátek Božího milosrdenství
" Znovu jim řekl: Pokoj vám." Jan 20,21
Smíření s Bohem, lidmi i se sebou obnovuje mír a přináší pokoj. 
 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
"Když jste byli s Kristem vzkříšeni, usilujte  to, co pochází shůry..." Kol 3,1
Kde povstává Ježíš, tam se vrací život - radost a pokoj.
 
Květná neděle - Pašijová
"Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně." Mk 11,10
Bůh posílá i nás  přicházet ve jménu Páně.
 
5.neděle postní
"Otče, oslav své jméno!"  Jan 12, 28
Bůh, který je Láska, touží být oslaven i v tobě.  
 
4. neděle postní  -   Radujte se v Pánu...
"Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen." Jan 3, 17
Odpuštění vin přináší pokoj a vede k radosti.
 
3. neděle postní
"Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egypské země, z domu otroctví.
Nebudeš mít jiné bohy mimo mě." Ex 20,1
Postní úkol: pojmenovat modly a zbořit je.
 
2. neděle postní
"Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých." Žalm 116
Proměnění na hoře Tábor - nahlédnutí do země živých. 
 
1. neděle postní
"...a byl pokoušen od satana.."   Mk 1, 13b
Žáci rádi opravují své učitele...
 
6. neděle v mezidobí
"At jíte, pijete nebo cokoliv jiného děláte, všechno dělejte  k Boží oslavě." 1 Kor 10, 31 
Jídlo, nápoje, práce, zábava ... vše s mírou, aby v nás byl oslaven Pán.
 
5. neděle v mezidobí
"A to všechno dělám proto, abych zárověň s nimi získal podíl v dobrech evangelia."
                                                                                                         1 Kor 9, 23
Naše štěstí nemůžeme získat jen pro sebe, patří všem.
 
4.neděle v mezidobí
" Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo." Mt 4,18
Hvězdy světlo jen odrážejí, Slunce ho vyzařuje. Buď Christoforos!
 
3. neděle v mezidobí
" Vstaň, jdi do velikého města Ninive a volej tam, co ti ukládám." Jon 3,1
Svět je jedno velké město, kde se má uskutečňovat naše misie.
 
2. neděle v mezidobí
"Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá." 1 Sam 3,19
Poslušnost není odcizením sobě samému, ale překonáním svých limitů.
 
Svátek Křtu Páně
"Já, Hospodin, jsem tě povolal s láskou, vzal jsem tě za ruku." Iz 42,1-7
Křtem či spíše biřmováním se vědomě dáváme k dispozici dílu Boží lásky.
 
Slavnost Zjevení Páně
" Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo..." Iz  60,1
Reálná přítomnost Kristova Ducha v nás nutně září z našich slov i skutků. 
 
2.neděle po Narození Páně
" Na počátku bylo Slovo." /LOGOS/ Jan 1,1
Bez Božího plánu by se netvořil kosmos /řád/, ale chaos /zmatek/.
 
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
" Bože, buď milostiv a žehnej nám! " Žalm 67
Aby nám, na přímluvu Ježíšovy Matky, v novém roce nedošlo víno radosti.
 
Svatého Štěpána, prvomučedníka
"Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici." Sk 7,56
Ježíšovo narození zjevilo Boží cestu z Nebe na Zem
 a Kristovou smrtí a vzkříšením se otevřelo Nebe pro všechny kající hříšníky.
 
Slavnost Narození Páně
"Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi." Mt
Rovnice: Bůh = Láska. / Kde je místo pro Lásku, tam je i místo pro Boha a opačně./
 
4. neděle adventní
"Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova." Lk 1,38
Boží vtělení  předpokládá naše každodenní: "Aťse mi stane...".
 
 3. neděle adventní     "Gaudete in Domino semper." Fil 4,4   
 "Velebí má duše Hospodina."  Lk 1,46
 Dotek Božího Ducha vede ke chvále.
 
2. neděle adventní    
"Na stepi připravte Hospodinovi cestu, na pustině urovnejte stezku našemu Bohu."
                                                                                 Izaiáš 40,3
Advent není trpným, pasivním očekáváním oslavy Božího vtělení, ale obnovou  cest, kde dosud nebylo  místo pro Boží skutky, ale jen pro naše hříchy.
 
1. neděle adventní       
"Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista." 1 Kor 1,3 
 Člověk bez Boha a Ježíše Krista se upíná k řádu přírody, chybí mu světlo pro přítomnost i naděje pro budoucnost.
 
Slavnost Ježíše Krista Krále
"Požehnaný, kdo přichází ve jménu Páně,..." Mk 11,10
Skrze Krista, s Kristem a v Kristu se mezi námi rodí Boží království .
 
33. neděle v mezidobí
"Řádnou ženu, kdo ji najde?" Přísloví 31,10
Našel jsem ji v Matce církvi -  ty také?
 
32. neděle:Svátek Posvěcení lateránské baziliky
" Vy jste Boží stavba." 1 Kor 3,9c
Boží plán pro člověka je zjeven v Ježíši Kristu a je dílem Ducha Svatého.
 
2.11.Vzpomínka na  všechny věrné zemřelé
"Pojďte, požehnaní mého Otce, praví Pán..." Mt 25,34
Ježíš nám nabízí doprovod -skrze svou církev - až na věčnost.
 
30. neděle v mezidobí
" Miluji tě, Hospodine, má sílo." Žalm 18
Láska k Bohu bez lásky k bližnímu neexistuje.
 
29. neděle v mezidobí
"Víme o vašem vyvolení, bratři Bohem milovaní."   1 Sol 1,1-5b
Misie církve v ulicích i v soukromí čerpá sílu k evangelizaci z daného slova.
 
28. neděle v mezidobí
"Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám." žalm 23,1
Kdo takto smýšlí, ten věří, že v Bohu Otci, Ježíši Kristu a Duchu Svatém má vše, co potřebuje.
 
27. neděle v mezidobí
"Dům Izraele je vinicí Páně."  Žalm 80
Církev je Boží pracoviště. Ctíš její služebníky? Spolupracuješ s nimi?
 
28.10. Slavnost sv.Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
"Ti, totiž, kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté..." Mdr 6,9-11
Ochotné přijetí Božího řádu naši svobodu neomezuje, ale ji naplňuje.
 
25. neděle v mezidobí
Vstupní modlitba: Bože,...dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou a tak vešli do věčného života. 
Litera bez Ducha je mrtvá. Každý skutek Zákona musí mít pečeť Lásky; jen ta činí naše skutky, skutky Božími a proto nesmrtelnými.
 
24. neděle v mezidobí
"Pomsta a hněv, i to jsou ohavnosti, jen hříšný člověk je chová v srdci." Sir 27,33
Boží skutky koná ten, kdo nadobro odpouští svým viníkům.
 
Svátek Povýšení svatého kříže
"Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl skrze něho život věčný." Jan 3,14-15
Přijetí nespravedlnosti bez pohoršení je spasitelné pro obě strany.
 
23. neděle v mezidobí
"Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázáním o tomto usmíření." 2 Kor 5,19
"Privilegovaným místem setkání s Kristem jsou naše hříchy."
                                                           Papež František, Dům sv.Marty 4.9.2014
22. neděle v mezidobí
"...nemáš na mysli věci Boží, ale lidské."   Mt 16,23
Ježíšova výtka se týká i nás, když nejsme ochotni přinášet sami sebe v oběť  
a  naopak žádáme, aby se druzí obětovali pro nás.
 
21. neděle v mezidobí
"Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj" Žalm 138,8
Boží dopuštění není znamením Boží nepřítomnosti.
 
20. neděle v mezidobí
" Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův!"  Mt 15,22b
Která matka by netrpěla, když trpí její dítě. 
 
19. neděle v mezidobí
"Bože,...upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví."             Vstupní modlitba
Pozemské dědictví rozděluje, nebeské sjednocuje.
 
18. neděle v mezidobí
"Kdo by nás mohl odloučit od lásky  Kristovy?"  Řím 8,35
Jenom naše trvalá nekajícnost.
 
17, neděle v mezidobí
"Nebeské království je podobné pokladu, ukrytému v poli." Mt 13,44
Každá poctivá činnost odkrývá nebo vytváří poklady.
 
16. neděle v mezidobí
"Neboť tvá moc je základ spravedlnosti a to. žes pánem, činí tě shovívavým ke každému." Moudr 12,16
Nespravedlnost a netolerance pramení z nedostatku sebevědomí.
 
15.neděle v mezidobí
"Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě." Řím 8,19
Každý člověk naplněný Božím duchem je požehnáním pro všechny a pro všechno stvoření.
 
14.neděle v mezidobí
"Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že  když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými odhalil jsi je maličkým." Mt 11,25
Tajemství Božího království lze zakoušet jen životem z víry.
 
Slavnost sv.Petra a Pavla, apoštolů
" Teď vím jistě, že Pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodových rukou a ze všeho, na co čeká židovský lid." Sk 12,11
Kristovi vyslanci - "andělé" - vysvobozují z područí světa a klamných nadějí.
 
12.neděle v mezidobí
"Duch pravdy vydá o mně svědectví, praví Pán; vy také vydávejte svědectví."
                                                                                         Jan 15, 26b a 27a
Svědectví je ovocem  živé víry, naděje a lásky. Není úkolem ve smyslu propagace nebo proselytismu, ale vlastností Kristova učedníka.
 
Slavnost Nejsvětější Trojice
"Pozdravte se navzájem křesťanským /svatým/ políbením." 2 Kor13,12
Polibek bez lásky byl pozdrav zrazujícího Jidáše.
 
Slavnost Seslání Ducha Svatého
"Vdechnu vám svého ducha a ožijete...! Ez 37,14
Naše duše je šťastná, když je chrámem Ducha Svatého. Vdechuje pak Boží život tělu i duchu. Církev se tak stává duší světa a portou věčnosti.
 
7.neděle velikonoční
    "Věčný život  pak je to, že poznají tebe jediného pravého Boha, a toho kterého jsi poslal Ježíše Krista."   Jan 17,3
Boha Otce a Syna poznává ten, kdo má Ducha Svatého.
 
6.neděle velikonoční
     "Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život." 1 Petr 3,18
Fyzická  - lokální přítomnost Vtěleného Slova je přípravou na  Ducha Svatého.
Jeho úkolem je tvořit nové Kristovo Tělo - Církev.  
 
5.neděle velikonoční
      " Já jsem cesta, pravda a život." Jan 14,6n
Společenství věřících jde cestou Vtěleného Slova.
 
4.neděle velikonoční
     " Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám" Žalm 23
Kdo může zopakovat tato slova, ten má živou víru.
 
3.neděle velikonoční
     "Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl písma..."    Lk 24,32n
Setkání s Ježíšem probouzí radost v srdci a dává sílu k evangelizaci.
 
2.neděle velikonoční
    "po čtyřicet dní se jim zjevoval a mluvil o Božím království." Sk 1,3b
Dokud žijeme, můžeme se  setkávat s Ježíšem a růst ve víře. /čtyřicet dnů
je číslo plnosti a také posledního času k našemu obrácení/
 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
    "Bratři! Když jste byli s Kristem vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici." Kol 3,1
Vzkříšen může být jen ten, kdo zemřel. Máš tuto zkušenost?
 
Květná neděle - Pašijová
    "Ježíš Kristus je Pán." Flp. 2,11
Ježíš na oslátku - radost pro děti, naděje pro hříšníky. 
 
5.neděle postní
" Lazare, pojď ven!" jan 11,43b
Poprvé se tak stalo při křtu a pak při každé obnově křtu ve sv.zpovědi.
 
4.neděle postní
    "Věříš v Syna člověka?" Jan 9, 35b
Kdo věří v Boží vtělení, tomu byly otevřeny oči; nežije už ve tmě, ale ve Světle.
 
Slavnost Zvěstování Páně
    "Anděl k ní vešel a řekl: Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!"       Lk 1,28
Jsi andělem svým dětem? A kdo doprovází tebe? ...aby i v tobě Kristus rostl.
 
3.neděle postní
    Ježíš jí  řekl: "Dej mi napít." Jan 4,7
Tvou žízeň po Bohu - předchází  a probouzí -  Boží žízeň po tobě.
 
2.neděle postní
    Hospodin řekl Abrámovi: "Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu.                                                                           Gen 12,1
Vyjdi i ty ze svých nejistých jistot a podívej na vše z Hory Ježíšovy.
 
1.neděle postní
     "Potom ho ďábel nechal - i přistoupili andělé a sloužili mu." Mt 4,11
Nebeskou blaženost zakouší ten, kdo neuspokojuje sám sebe.
 
8.neděle v mezidobí
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům." Mt 6,24
Jde o pokušení dát na roveň víru v Boha s "vírou" ve věci, což je modloslužba.
 
7.neděle v mezidobí
"Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh jsem svatý!" Lv 19,2
Boží výzvu je třeba vztáhnout na sebe. Donekonečna neřešit, co mají dělat  nebo nedělat druzí,( politici, počasí...) ale co dělám, nebo mám dělat já.
 
6.neděle v mezidobí
"Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil  maličkým." Mt 11,25
Boží Království  je tam, kde litera Zákona je oživena Duchem Kristovým.
 
5.neděle v mezidobí
"Spravedlivý září v temnotách jako světlo." Žalm112,4
Křesťan se nepodbízí, ale dává, bez nároku na přijetí.
 
Svátek Uvedení Páně do chrámu
"Vzal si ho do náručí..." Lk 2,22-40
Kdo se drží Krista, přemáhá smrt a má život věčný.
 
3.neděle v mezidobí
"Hospodin je mé světlo a má spása." Žalm 27,1a 
Moc temnoty a zla přemáhá živá víra.
 
2.neděle v mezidobí
"Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa!" Jan 1,29b
Odvahu, vždycky se dá začít znovu. Nemůsíš  sebou vláčet ranec svých vin po zbytek života.
 
Svátek Křtu Páně
" Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu." Žalm 29, 11b
Božím požehnáním na zemi je Ježíš Kristus. Jeho "tesařskou" dílnou je církev.
 
Slavnost Zjevení Páně
"Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo..." Iz 60,1
Prorok ohlašuje Krista - Světlo ze Světla. Jeho přítomnost má vyzařovat z  každého z nás.
 
2.neděle po Narození Páně
"Všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno..." Jan 1,18
V tobě, synu člověka, má být počat, růst a zrodit se syn Boží.
 
Nový rok- Slavnost Matky Boží Panny Marie
"Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom." Lk 2,16
Posláním církve je uchovávat a zpřítomňovat dějiny spásy.
"Tak jsme byli přijati za syny": Gal 4,5n
Světový den míru: "Bratrství jako základ míru..." Papež František
 
Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
"Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách." Žalm 128
Rodina je školou lásky , farní rodina je školou víry.
Kde je živá víra, tam je i síla se pro druhého obětovat.
 
Svátek sv.Štěpána
"Pane, nepřičítej jim tento hřích." Sk 7,60
"Křesťanská tajemství jsou nedělitelným celkem. Když se člověk pohrouží do jednoho, je doveden ke všem ostatním. Tak vede cesta z Betléma nezadržitelně na Golgotu, od jesliček ke kříži." Edita Steinová
 
Slavnost Narození Páně
"Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán." Lk 2,11
"Nechť plesá svatý, blíží se k palmě vítězství.
Nechť se raduje hříšník, nabízí se mu milost.
Nechť se vzchopí pohan, je volán k životu." Sv.Lev Veliký +461
 
 "

Comments