Žalm z neděle

11. neděle v mezidobí
" Dobré je chválit Hospodina." Žalm  92, 2a
Od malička nabádáme děti , aby nezapomínaly  za vše poděkovat...

10. neděle v mezidobí
U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení." Žalm 130,7
Hospodin neni Zoro mstitel...

9. neděle v mezidobí: Slavnost Nejsvětější Trojice
"Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek." Žalm 33, 12b
Dílo Boha Otce, Syna a Ducha Svatého je naše stvoření, vykoupení a posvěcení.

Slavnost Božího Těla
"Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!" Žalm 147,12a
Jeruzaléme - lide Boží = Církvi - Tělo Kristovo = Duše - Chráme Ducha Svatého.

Slavnost Seslání Ducha Svatého
" Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země!"  Žalm 104, 30
Obnova světa je závislá na obnově každého z nás.

7. neděle velikonoční
" Hospodin si zřídil na nebi trůn."  Žalm 13,19a
Můžeš být podnoží jeho trůnu na zemi.

6. neděle velikonoční
"Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů." Žalm 98, 2
Křesťané mají poslání od Ježíše Krista žít a ohlašovat dílo vykoupení. 

5. neděle velikonoční
"Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění." Žalm 22, 26a
V nebi nebudeme podřimovat...

4. neděle velikonoční
"Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním." Žalm 118, 22
Lidé tohoto světa  staví rádi sámi na sobě.
/ Když Pán nestaví dům, marně se namáhají jeho stavitelé.../

3. neděle velikonoční
"Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář." Žalm 4, 7a
Pomáhej nám, prosíme, mít naději i v temnotě.

Neděle Božího milosrdenství
"Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá  navěky." Žalm 118,1
Bůh může každou tvou temnotu prozářit svou přítomností v den.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Hod Boží velikonoční
"Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho.!" Žalm 118,24
Kristus vstal pro každého z nás, abychom měli život a měli ho v hojnosti...

Květná neděle - Pašijová
" Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?  Žalm 22, 2a
Ježíšova modlitba v největší úzkosti.

5. neděle postní
"Stvoř mi čisté srdce, Bože!" Žalm 51, 12a
Jak? Lítostí na hříchy a jejich vyznáním.

4. neděle postní
"Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!" Žalm 137
Modlitba Božích dětí vyhnaných hříchem z ráje.

3. neděle postní
" Pane, ty máš slova věčného života." Žalm 19 Odp. Jan 6,68b
Boží řád platí pro naš života na zemi a zároveň vytváří naši věčnost.

2. neděle postní
"Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých." 116, 9
Náš život nemá směřovat do země, ale do nebe.

1. neděle postní
"Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty,
  kdo plní tvou smlouvu." Žalm 25, 10
Víra pomáhá vidět Boží lásku i v kříži.

6. neděle v mezidobí
" Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí  ze záchrany." Žalm 32, 7
Malomocenství není jen nemoc těla, ale i vůle.

5. neděle v mezidobí
"Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce." Žalm 147, 3a
Lékař léčí tělo, Bůh utišuje bolest duše.

4. neděle v mezidobí
"Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!" Žalm 95, 7c-8a
Četbou Bible ladíme sluch na Boží frekvenci a vírou jej naše sdce přijmá.

3.neděle v mezidobí
" Ukaž mi své cesty, Hospodine! " Žalm 25, 4b
Bůh - Otec tak učinil skrze Mojžíše na Sinaji a Ježíš na Hoře blahoslavenství.

2.neděle v mezidobí
" Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli." Žalm 40, 8a + 9a
Jen Ježíš je naplněním Písem - jen on splnil Boží vůli...My se o to snažíme...

Neděle - Svátek Křtu Páně
"Hospodin dá požehnaní a pokoj svému lidu." Žalm 29, 11b
Na Boží přítomnost se můžeme vždy spoléhat.

Slavnost Zjevení Páně
"Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země." Žalm 72,11
Na věčnosti jistě všichni - na zemi jen ti, kteří uvěřili.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
"Bože, buď milostiv a žehnej nám!"  Žalm 67, 2a
Úpěnlivá prosba v čase koronaviru.

2. neděle po Narození Páně
"Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi." Jan 1,14
Kristus v nás žije, když se jeho slovo v nás stává tělem.

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
" Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách." Žalm 128,1
Boží cesty jsou sice nevyzpytatelné, ale finálně vedou k jednotě.

Slavnost Narození Páně
"Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. Žalm 98, 3c
Boží intervence se uskutečňují  postupně a v pravý čas...

4. neděle adventní
" Na věky chci  zpívat o Hospodinových milostech." Žalm 89, 2a
Být nositelem Ducha Kristova je milost, kterou dostáváme gratis 
a je nabídnuta všem kajícníkům.

3. neděle adventní
" Můj duch jásá v Bohu mém!" Iz 61, 10b
Radost  z Pána  převyšuje všechny pomíjivé radosti - je věčná.

2. neděle adventní
" Pane, ukaž nám své milosrdenství." Žalm 85, 8a
Hospodin zjevil své milosrdensví v Ježíši Kristu
a dále tak činí skrze Ducha Svatého, který očisťuje a posvěcuje.

1. neděle adventní
"Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni." Žalm 80, 4
Bez Božího pomoci se nacházíme bez  rady a bez naděje.
Během Liturgického roku se učíme vše vidět a žit dle Boží moudrosti.

Cyklus B 2020 - 2021

Comments