Žalm z neděle

  • pokračování najdete v hlavičce farnosti Jemnice...

------------------------------------------------------------------)))

25. neděle v mezidobí

"Pán mě udržuje naživu." Žalm 54, 6b

Kdo tě probouzí do nového dne? A jednou do života po životě - když se zadaří...


24. neděle v mezidobí

" Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých." Žalm 116, 9

Věčnost nebude naše statická existence, ale aktivní osobní bytí v Bohu.


23. neděle v mezidobí

" Duše má, chval Hospodina!" Žalm 15, 1a

Je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné ctít Trojjediného Boha.


22. neděle v mezidobí

" Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?." Žalm 15, 1a

Společenství věřících je dílo evangelizace v církvi a Boží milosti.

21. neděle v mezidobí

" Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý." Žalm 34, 9a

Zakoušení Boží přítomnosti je ovocem žité víry.

20. neděle v mezidobí - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

"Královna stojí po tvé pravici ve zlatém rouchu." Žalm 45, 16

Královna a Matka, panna i vdova - vzývat ji může každé dítko.

19. neděle v mezidobí

"Okuste a viste, jak je Hospodin dobrý." Žalm 34, 9a

Boží dobrota se zpřítomňuje v Ježíši Kristu a skrze něho v každém z nás.

18. neděle v mezidobí

" Hospodin jim dal nebeský pokrm." Žalm 78, 24b

Ježíš je Chléb, který sestoupil z nebe - v něm je život pro čas i pro věčnost.

17. neděle v mezidobí

" Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine." Žalm 145, 16

Hmotná a duchovní dobra tvoří pokrm pro tělo i pro duši.

16. neděle v mezidobí

" Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám." Žalm 23, 1

Kdo není modlářem, tomu stačí k životu "jenom" sám Bůh.

15. neděle v mezidobí

" Pane, ukaž nám své milosrdenství!" Žalm 85, 8a

Každé odpuštění je darem i přijetím Božího milosrdenství.

14. neděle v mezidobí

" Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje." Žalm 123, 2cd

Naši naději v Boží milosrdenství neukončí ani smrt.

13. neděle v mezidobí

"Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil." Žalm 30, 2a

Existuje smrt tělesná, ale také smrt duchovní...

12. neděle v mezidobí

"Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá navěky." Žalm 107, 1

Díky tomu netrvá očistec věčně.

11. neděle v mezidobí

" Dobré je chválit Hospodina." Žalm 92, 2a

Od malička nabádáme děti , aby nezapomínaly za vše poděkovat...

10. neděle v mezidobí

U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení." Žalm 130,7

Hospodin neni Zoro mstitel...

9. neděle v mezidobí: Slavnost Nejsvětější Trojice

"Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek." Žalm 33, 12b

Dílo Boha Otce, Syna a Ducha Svatého je naše stvoření, vykoupení a posvěcení.

Slavnost Božího Těla

"Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!" Žalm 147,12a

Jeruzaléme - lide Boží = Církvi - Tělo Kristovo = Duše - Chráme Ducha Svatého.

Slavnost Seslání Ducha Svatého

" Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země!" Žalm 104, 30

Obnova světa je závislá na obnově každého z nás.

7. neděle velikonoční

" Hospodin si zřídil na nebi trůn." Žalm 13,19a

Můžeš být podnoží jeho trůnu na zemi.

6. neděle velikonoční

"Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů." Žalm 98, 2

Křesťané mají poslání od Ježíše Krista žít a ohlašovat dílo vykoupení.

5. neděle velikonoční

"Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění." Žalm 22, 26a

V nebi nebudeme podřimovat...

4. neděle velikonoční

"Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním." Žalm 118, 22

Lidé tohoto světa staví rádi sámi na sobě.

/ Když Pán nestaví dům, marně se namáhají jeho stavitelé.../

3. neděle velikonoční

"Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář." Žalm 4, 7a

Pomáhej nám, prosíme, mít naději i v temnotě.

Neděle Božího milosrdenství

"Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky." Žalm 118,1

Bůh může každou tvou temnotu prozářit svou přítomností v den.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Hod Boží velikonoční

"Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho.!" Žalm 118,24

Kristus vstal pro každého z nás, abychom měli život a měli ho v hojnosti...

Květná neděle - Pašijová

2.neděle v mezidobí

" Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli." Žalm 40, 8a + 9a

Jen Ježíš je naplněním Písem - jen on splnil Boží vůli...My se o to snažíme...

Neděle - Svátek Křtu Páně

"Hospodin dá požehnaní a pokoj svému lidu." Žalm 29, 11b

Na Boží přítomnost se můžeme vždy spoléhat.

Slavnost Zjevení Páně

"Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země." Žalm 72,11

Na věčnosti jistě všichni - na zemi jen ti, kteří uvěřili.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

"Bože, buď milostiv a žehnej nám!" Žalm 67, 2a

Úpěnlivá prosba v čase koronaviru.

2. neděle po Narození Páně

"Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi." Jan 1,14

Kristus v nás žije, když se jeho slovo v nás stává tělem.

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

" Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách." Žalm 128,1

Boží cesty jsou sice nevyzpytatelné, ale finálně vedou k jednotě.

Slavnost Narození Páně

"Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. Žalm 98, 3c

Boží intervence se uskutečňují postupně a v pravý čas...

4. neděle adventní

" Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech." Žalm 89, 2a

Být nositelem Ducha Kristova je milost, kterou dostáváme gratis

" Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Žalm 22, 2a

Ježíšova modlitba v největší úzkosti.

5. neděle postní

"Stvoř mi čisté srdce, Bože!" Žalm 51, 12a

Jak? Lítostí na hříchy a jejich vyznáním.

4. neděle postní

"Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!" Žalm 137

Modlitba Božích dětí vyhnaných hříchem z ráje.

3. neděle postní

" Pane, ty máš slova věčného života." Žalm 19 Odp. Jan 6,68b

Boží řád platí pro naš života na zemi a zároveň vytváří naši věčnost.

2. neděle postní

"Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých." 116, 9

Náš život nemá směřovat do země, ale do nebe.

1. neděle postní

"Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty,

kdo plní tvou smlouvu." Žalm 25, 10

Víra pomáhá vidět Boží lásku i v kříži.

6. neděle v mezidobí

" Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany." Žalm 32, 7

Malomocenství není jen nemoc těla, ale i vůle.

5. neděle v mezidobí

"Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce." Žalm 147, 3a

Lékař léčí tělo, Bůh utišuje bolest duše.

4. neděle v mezidobí

"Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!" Žalm 95, 7c-8a

Četbou Bible ladíme sluch na Boží frekvenci a vírou jej naše sdce přijmá.

3.neděle v mezidobí

" Ukaž mi své cesty, Hospodine! " Žalm 25, 4b

Bůh - Otec tak učinil skrze Mojžíše na Sinaji a Ježíš na Hoře blahoslavenství.

a je nabídnuta všem kajícníkům.

3. neděle adventní

" Můj duch jásá v Bohu mém!" Iz 61, 10b

Radost z Pána převyšuje všechny pomíjivé radosti - je věčná.

2. neděle adventní

" Pane, ukaž nám své milosrdenství." Žalm 85, 8a

Hospodin zjevil své milosrdensví v Ježíši Kristu

a dále tak činí skrze Ducha Svatého, který očisťuje a posvěcuje.

1. neděle adventní

"Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni." Žalm 80, 4

Bez Božího pomoci se nacházíme bez rady a bez naděje.

Během Liturgického roku se učíme vše vidět a žit dle Boží moudrosti.

Cyklus B 2020 - 2021