Aktuality

 

Bohoslužby o Vánocích 2023 a v novém roce 2024


1.12. Pátek Jemnice - farní kostel 18,00 - Míkulášská návštěva...

3.12. - 1. adventní neděle. - Adventní koncert - kostel - v 15,00

Zpívá ženský komorní sbor při ZŠ Jemnice a farní zpěváci.

6., 13. a 20.12. Středa – farní kostel: Roráty v 7,15


10.12. - 2.adventní neděle – farní kostel: Kdousovská schola v 15,00

16.12. od 9,00 do 9,45 - sobota: předvánoční zpovídání v Jemnici


17.12. - 3. adventní neděle: Adventní putování a Farářova kaplička 13,15

            Rancířov  - 17,00  Adventví koncert - zpívá ženský komorní sbor ZŠ Jemnice

24.12. - 4. adventní neděle a Štědrý večer

Jemnice 8,00 a 9,45, Budkov 11,15

Rancířov: 16,30 Budkov: 22,00 Jemnice: 24,00 „P ů l n o č n í“


25.12. Pondělí: Slavnost Narození Páně - Hod Boží vánoční

Jemnice: 8,00 a 9,45 Budkov: 11,15 Rancířov – 0 --


26.12. Úterý: Svátek sv. Štěpána

Jemnice: 8,00 a 9,45 Budkov: 11,15 Rancířov 16,30


27.12. Středa – farní kostel . Šteckerovo pásmo koled – zpívají kostelní pěvci

30.12. Sobota Jemnice: Koledy ve farním kostele od 16,30 do 17,30


31.12. Neděle: Svátek sv. Rodiny a sv. Silvestra

Jemnice: 8,00 a 9,45 Budkov: 11,15 Rancířov: 16,30

Jemnice: 23,30 Adorace a požehnání NSO do nového roku


                                                           ------ 2024 ------

1.1. Pondělí: N o v ý r o k - Slavnost Matky Boží Panny Marie

Jemnice: 8,00 a 9,45 Budkov: 11,15 Rancířov: 16,306.1. Sobota Slavnost Zjevení Páně - Tří králů - doporučený svátek

Budkov 17,00 Jemnice 18,00


7.1. Neděle: Křtu Páně - končí doba vánoční

Jemnice: 8,00 a 9,45 Budkov: 11,15 Rancířov: 16,30

Betlém je přístupný v čase bohoslužeb a také o svátcích od 14,00 do 15,00
Sledujte stránky brněnského biskupství:   www.biskupstvi.cz


                                                    

                                                               MODLITBA K III. SVĚTOVÉMU DNI

PRARODIČŮ A SENIORŮ 2023Panno Maria,

Matko víry a naděje,

vzore pro toto lidstvo pokřivené lhostejností,

učiň mě stejně ochotným jako jsi byla ty

přijmout Boží vůli,

velebit a chválit jeho milosrdenství.Maria, Matko statečnosti,

ty, která znáš mé srdce,

nedopusť, abych ztratil odvahu.

S důvěrou odevzdávám svůj život do tvých rukou.

Uzdrav mé rány,

kéž mě na cestě provází tvá něha.Tvá přítomnost, Matko lásky,

nám umožňuje zakoušet radost z toho,

že vidíme naše rodiny sjednocené.

Pomoz mi předávat Boží něhu a lásku

vnoučatům a mladým,

abychom se mohli modlit nejen za ně,

ale i spolu s nimi.Vyprošuj mi, Maria, dar Ducha Svatého:

kéž mě podpírá v mé slabosti,

vdechuje útěchu do mého srdce,

abych mohl zanechat stopy víry mezi mladými,

svědectví o kráse života,

vědomí, že život má svůj konec

a že za ním čeká Otcova náruč.Amen.
           


_________________________________________________________________________________


  Modlitba za mladé.....


Téma:

Mariino ,,ANO BOHU” je zásadní součástí biblického úryvku, který nám papež

František pro letošní rok předkládá: ,,Maria se vydala na cestu a spěchala.” (Lk

1,39). Bez ,,ANO BOHU” by Maria neměla kam spěchat nebo by možná spěchala,

ale jinou než Boží cestou.

TMM je přípravou na diecézní nebo děkanátní setkání v České republice a je potřeba

tento čas využít právě k modlitbě a také o modlitby prosit, protože bez odevzdání se

Bohu, načerpání v Jeho přítomnosti a Boha samotného je vlastně zbytečné se

o cokoliv snažit.

Bez ,,ANO BOHU” budeme možná spěchat za dobrými věcmi, ale my jsme povoláni

spěchat za Božími věcmi a potom s velkou radostí ohlašovat evangelium. Prosme

Boha, abychom zakusili milost dát všechno do Jeho rukou, nespoléhali na své síly,

nebáli se vykročit a spěchat. Prosme i o to, aby všichni, pro které setkání v diecézích

připravujeme, měli opravdu vnímavé srdce pro Boží plány, které si pro každého Bůh

s Láskou vysnil.

Kartička s modlitbou TMM:

● Vytvořená kartička pro formát A6 – budou vytištěné, ale i ve formátu k tisku.

● Text modlitby:

Dobrý Otče,

vylej svého Ducha Svatého

na všechny mladé lidi a daruj jim poznat

svou lásku, kterou je nekonečně miluješ.

Daruj jim nový pohled na Tvou dobrotu,

nové zakoušení Tvé moci,

novou důvěru k Tvému slovu

i novou odevzdanost pro Tvou službu,

aby Tvoje Láska rostla v jejich srdcích.

Panno Maria, Ty, která jsi dobře porozuměla tomu,

co to znamená svěřit se do Božích rukou

a s radostí spěchat šířit evangelium,

přimlouvej se za nás!

Amen.

Další (propagační) materiály:

● Plakát v pdf k tisku i v tištěné verzi na jednotlivých DCM a ADCM dle požadavků.

● Připravená adorace k využití ve farnostech.

● Příspěvky FB a IG.

● Promo-video ke sdílení na sociálních sítích.

● Nálepky k dostání na DCM a ADCM dle požadavků.

Prosba o zapojení jednotlivých farních společenství:

● Budeme rádi, pokud v týdnu modliteb ve farních společenstvích proběhnou modlitby

za mladé lidi - ty mohou být organizovány mladými lidmi, nebo farním společenstvím

napříč generacemi.

● Ohledně formy pro setkání se můžete inspirovat v našem inspiromatu.

● Rádi vám připravíme grafiku pro vaše setkání, popř. budeme propagovat vaše

setkání na webu www.cirkev.cz nebo na našich sociálních sítích.

● Informace nám zasílejte na e-mailovou adresu anobohu@gmail.com.

Zařazení přímluvy do mší svatých:

● Kněží mohou během týdne modliteb zařadit mezi ostatní přímluvy i přímluvu za

mladé lidi:

Prosíme o dary Ducha Svatého pro všechny mladé lidi – ať vytrvalou

spoluprací s ním rozvíjejí své dary a najdou své místo v církvi.

Spolupráce s TV NOE:

● Každý den ve 12:00 během TMM v TV NOE bude sloužena mše svatá s úmyslem za

mladé lidi; v neděli následně přenos z ostravsko-opavského diecézního setkání

mládeže z Opavy.

● Ve středu 16.11. se můžete připojit k adoraci s mladými živě z kaple Telepace od

20:05.

● Během TMM je možné zasílat příspěvky akcí k propagaci - mohou to být pozvánky,

plakáty, propagační materiály vašich center/středisek 

Přímluvy za povolání

Láska Krista, dobrého pastýře, přesahuje naše chápání. S důvěrou mu předložme své prosby:

Učiň, ať stále hlouběji pronikáme k poznání tvé lásky, kterou nám projevuješ svou přítomností v Eucharistii.

Vlož do srdcí svých vyvolených touhu po hlásání evangelia a pošli nové dělníky na svou vinici.

Dej, aby církev byla oporou těm mužům a ženám, kteří chtějí následovat Krista nerozděleným srdcem.

Pane, ty víš, co potřebujeme, smiluj se tedy a dej nám hojnost svých darů. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Modlitba za povolání

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou četná kněžská povolání, která by udržovala živou víru a střežila památku tvého Syna prostřednictvím kázání slova a udílením svátostí, jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící. Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře, kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie, která je svátostí Kristova největšího daru pro vykoupení světa. Povolej služebníky tvého milosrdenství, kteří by skrze svátost smíření rozdávali lidem radost z tvého odpuštění. 

Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá četné inspirace Ducha Svatého a ať v učenlivosti vůči jeho vedení pečuje o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a všem pokřtěným křesťanům, aby věrně naplňovali své poslání ve službě evangeliu. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 (podle papeže Benedikta XVI.)Papež František zasvětil Rusko a Ukrajinu 

Neposkvrněnému Srdci Mariinu

Vatikán. Papež František na slavnost Zvěstování Páně zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, oznámilo Tiskové středisko Svatého stolce. Papež František se rozhodl obnovit úkon zasvěcení Ruska, který si vyžádala již Panna Maria Fatimská a který konkretizoval svatý Jan Pavel II.

Vatican News

„V pátek 25. března“, uvádí se v prohlášení vatikánského tiskového střediska, „papež František zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie během kajícné liturgie v rámci iniciativy 24 hodin pro Pána, které bude předsedat od 17 hodin ve Svatopetrské bazilice. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Krajewski, papežský almužník, jako vyslanec Svatého otce“.

 

Ó Matko lidu a národů, ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání, kterým se silou Ducha Svatého obracíme přímo k tvému srdci: obejmi láskou Matky a Služebnice Páně tento náš lidský svět, který ti svěřujeme a zasvěcujeme, plni starostí o pozemský a věčný úděl lidí a národů. Zvlášť pak ti svěřujeme a zasvěcujeme ten lid a ty národy, které tento projev důvěry a zasvěcení nejvíce potřebují. Pod tvou ochranu se utíkáme, svatá Matko Boží! Neodmítej naše prosby, když jsme v těžkých zkouškách! Hle, stojíme před tebou, Matko Kristova, před tvým Neposkvrněným Srdcem, a společně s církví se toužíme připojit k zasvěcení, které z lásky k nám učinil Tvůj Syn svému Otci: ,A pro ně se zasvěcuji’ – řekl – ,aby i oni byli posvěceni v pravdě(Jn 17,19). Chceme se připojit k našemu Vykupiteli v tomto zasvěcení pro svět a pro lidi, které má v jeho Božském srdci moc získat odpuštění a dosáhnout smíření.

Moc tohoto zasvěcení přetrvává po všechen čas, zahrnuje všechny lidi a národy, překonává každé zlo, které je duch temnot schopen podnítit v lidském srdci a v dějinách a které skutečně v našem čase roznítil. Jak hluboce pociťujeme potřebu zasvěcení celého lidstva a celého světa, našeho současného světa: zasvěcení, které uskutečňujeme ve spojení se samotným Kristem! Vždyť na Kristově díle spásy má mít prostřednictvím církve účast celý svět. Buď velebena nad všechny tvory ty, Služebnice Páně, která jsi v naprosté poslušnosti následovala Boží volání! Buď pozdravena ty, která jsi nejúžeji spojena s vykupitelským zasvěcením svého Syna! Matko církve! Dej světlo Božímu lidu na cestách víry, naděje a lásky! Dej světlo zvlášť těm národům, jejichž zasvěcení a odevzdání od nás očekáváš. Pomoz nám, ať v pravdě žijeme Kristovo zasvěcení pro celou lidskou rodinu současného světa. Matko, svěřujeme Ti svět, všechny lidi a národy i samotné zasvěcení světa, vkládajíce ho do tvého mateřského srdce.

Ó, Neposkvrněné Srdce! Pomoz nám vítězit nad hrozbou zla, které se tak snadno zakoření v srdcích dnešních lidí a které již svými nezměrnými účinky doléhá na současný život a zdánlivě uzavírá cesty k budoucnosti.

Od hladu a války, vysvoboď nás!  Od korovirové nákazy, vysvoboď nás.

Od atomové války, od nevypočitatelného sebezničení, od jakéhokoliv druhu války, vysvoboď nás!

Od hříchů proti lidskému životu od jeho počátku, vysvoboď nás!

Od nenávisti a od pohrdání důstojností Božích dětí, vysvoboď nás!

Od každého druhu nespravedlnosti ve společenském, národním a mezinárodním životě, vysvoboď nás!

Od lehkovážného přestupování Božích přikázání, vysvoboď nás!

Od pokusů zatemnit v lidských srdcích pravdu o Bohu, vysvoboď nás!

Od ztráty povědomí o dobru a zlu, vysvoboď nás!

Od hříchů proti Duchu Svatému, vysvoboď nás! Vysvoboď nás!

Přijmi, ó Matko Kristova, toto volání plné utrpení všech lidí! Plné utrpení národů!

Pomoz nám mocí Ducha Svatého překonat každý hřích, hřích člověka a ,hřích světa’, hřích v jakémkoliv jeho projevu.

Ať se v historii světa znovu projeví nekonečná spásná moc Vykoupení, moc milosrdné Lásky! Nechť ona zastaví zlo, změní smýšlení lidí!

Ať se v tvém Neposkvrněném Srdci ukáže všem světlo naděje!

Zasvěcení vykonal sv. Jan Pavel II. v roce 1984.


Adorace za mír ve světě

Chválena a velebena budiž bez ustání Nejsvětější svátost Oltářní (3x)

ÚVODNÍ ZVOLÁNÍ (podle modlitby astronauta Jima Lowella, * 1928)

Bůh nás tak miloval, že nám poslal svého jednorozeného Syna, aby nám v něm daroval pokoj. Prosme ho v úvodu této eucharistické poklony o tento vzácný dar, a společně volejme: Dobrotivý Otče, daruj nám svůj pokoj.

V Všemohoucí Bože, Otče slitování, děkujeme ti za tvou dobrotu a laskavost k nám a ke všem lidem na celém světě.

R Dobrotivý Otče, daruj nám svůj pokoj.

V Velebíme tě za náš svět, který jsi stvořil, za ochranu, kterou nám poskytuješ, za všechna dobrodiní tohoto života i za dary, které přesahují pozemský život.

R Dobrotivý Otče, daruj nám svůj pokoj.

V Vroucně tě prosíme, požehnej naší zemi. Obdaruj ji zdravím, jasným poznáním a pravou zbožností.

R Dobrotivý Otče, daruj nám svůj pokoj.

V Chraň nás před násilím, rozbroji a zmatky, před pýchou a domýšlivostí a před každou cestou zla.

R Dobrotivý Otče, daruj nám svůj pokoj.

V Daruj ducha moudrosti těm, kterým jsi svěřil vládu nad národy, aby chránili mír.

R Dobrotivý Otče, daruj nám svůj pokoj.

V V dobách klidu naplň srdce lidí vděčností. Ve dnech utrpení dej, ať nám důvěra v tebe nedovolí podlehnout.

R Dobrotivý Otče, daruj nám svůj pokoj.


ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA Mt 5, 1-16

Poslouchejme slova svatého Evangelia podle Matouše:

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.

Otevřel ústa a učil je:

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.

Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.

Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.

Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Tak přece pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.

Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.

Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.


ÚVAHA Poselství papeže Benedikta XVI. ke Světovému dni míru 2013, bod 2

Papež Benedikt XVI. v poselství ke Světovému dni klidu v roce 2013 píše:

Blahoslavenství ohlašovaná Ježíšem jsou přislíbeními. […] Tedy nejsou jen morálními doporučeními, jejichž zachovávání předpokládá určitou odměnu – stav blaženosti v patřičné době, která obvykle spadá až do dalšího života. Blahoslavenství spočívá spíše v naplnění přislíbení adresovaného všem, kteří se nechají vést požadavky pravdy, spravedlnosti a lásky. Ti, kdo důvěřují Bohu a jeho přislíbením, se v očích světa často zdají být naivní nebo vzdálení od reality. Ale Ježíš jim říká, že nejen v dalším, ale už v tomto životě objeví, že jsou Božími dětmi a že Bůh je ve všem, pokaždé a vždy s nimi solidární. Pochopí, že nejsou sami, protože on je na straně těch, kteří usilují o pravdu, spravedlnost a lásku.

Ježíš zjevil Otcovu lásku a neváhal obětovat sebe sama.

Přijmeme-li Ježíše Krista, Bohočlověka, prožíváme radost z nesmírného daru: z účasti na samotném Božím životě, na životě milosti, který je zálohou plného blaženého života. Ježíš Kristus nám dává ten pravý pokoj, který se rodí z důvěrného setkání člověka s Bohem.

Ježíšovo blahoslavenství nám říká, že pokoj je zároveň mesiášským darem i lidským dílem. Pokoj totiž předpokládá lidskost otevřenou vůči transcendenci. Je plodem vzájemného obdarování a obohacení, díky daru, který pochází od Boha a umožňuje nám žít s druhými a pro druhé. Etika pokoje je etikou společenství a soužití. Je tedy nezbytné, aby dnešní kultury překonaly takové antropologie a etické systémy, které jsou založeny pouze na teoreticko-praktických předpokladech. V rámci nich jsou totiž vztahy soužití motivovány kritérii moci nebo profitu, prostředky se stávají cíli a naopak, kultura a výchova se zaměřují pouze na nástroje, techniky a účinnost. Předpokladem pokoje je odhalení diktatury relativismu a tezí plně autonomní morálky, která brání uznat neodvolatelný přirozený morální zákon, vepsaný do svědomí každého člověka.

Pokoj je vybudován na soužití v hranicích rozumu a morálky, a to na základech, které nevyměřil člověk, ale Bůh. „Pán požehná svůj lid pokojem,“ připomíná nám žalm 29 (v. 11).

Nebo kratší: KKC, 2304 ― 2305

Katechismus Katolické církve nás učí:

Respektování lidského života a jeho rozvoj vyžadují mír. Mír nespočívá pouze v tom, že není válka, ani se neomezuje jen k zajištění rovnováhy mezi nepřátelskými silami. Mír ve světě nelze dosáhnout bez ochrany osobního vlastnictví, bez svobodné komunikace mezi lidmi, bez respektování důstojnosti osob i národů a bez vytrvalého pěstování bratrství. Mír je „klid pořádku“. Je «dílem spravedlnosti» a důsledkem lásky.

Pozemský mír je obrazem a ovocem míru Kristova, který je «Kníže mesiášského pokoje». Kristus svou krví na svém kříži «v sobě samém zničil nepřátelství», smířil lidi s Bohem a učinil ze své Církve svátost jednoty lidského pokolení a jeho sjednocení s Bohem. «On je náš pokoj». A prohlašuje: «Blahoslavení ti, kdo šíří pokoj».

Chvíle ticha.

PROSBY

Bratři a sestry, klečíce před Kristem, Králem pokoje a Pánem našich srdcí, zvláště přítomným v této Svátosti lásky, pokorně prosme o jeho odpuštění za vytváření neklidu a hněvu ve světě i v našich srdcích, a upřímně se modleme za pokoj a mír v zemích, které jsou ohroženy válkou. Společně volejme:

Ježíši, smiluj se.

MODLITBA ZA MÍR VE SVĚTĚ

Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje;

proto klečíme zde před tebou a prosíme:

Přijď na pomoc světu,

který je zasažen násilím,

a daruj lidem mír.

Posiluj v srdcích všech,

kteří mají zodpovědnost za tento svět,

odvahu bránit skutečnou spravedlnost,

svobodu a důstojnost všech lidí.

Upevňuj odhodlání všech,

kteří nasazují své síly v boji se zlem.

Uzdrav srdce lidí,

kteří zaslepení nenávistí, sobectvím a pomstou

neváhají použít násilí pro dosažení svých cílů.

Probuď v nás vnímavost pro trpící

i ochotu pomáhat jim.

Nauč nás odpouštět těm, kdo se proti nám provinili,

a prosit za odpuštění těch, kterým jsme my sami ublížili.

A konečně tě, Pane, zvláště prosíme

za národy Ruska a Ukrajiny, Běloruska i Gruzie,

Moldavska, Arménie a Ázerbájdžánu,

aby v nich zavládl mír

a láska zvítězila nad každým zlem a násilím.

Prosíme tě, Bože,

vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista,

neboť on nám otevřel cestu

do tvého království míru.

R Amen.EUCHARISTICKÉ POŽEHNÁNÍ

Chléb z nebe dal jsi jim…

Modleme se:

Pane Ježíši Kriste, v obdivuhodné svátosti jsi nám zanechal památku na své umučení.

Dej nám, prosíme, ať svatá tajemství tvého těla a tvé krve uctíváme tak, abychom

v sobě stále zakoušeli ovoce tvé výkupné obětí. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Bůh budiž veleben.

Velebeno budiž jeho svaté jméno.

Veleben budiž Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk.

Velebeno budiž jméno Ježíšovo.

Velebeno budiž jeho nejsvětější Srdce.

Velebena budiž jeho nejdražší Krev.

Veleben budiž Ježíš v nejsvětější Svátosti Oltářní.

Veleben budiž Duch svatý Utěšitel.

Velebena budiž velká Máti Boží, přesvatá Maria.

Velebeno budiž její svaté a neposkvrněné Početí.

Velebeno budiž její slavné Nanebevzetí.

Velebeno budiž jméno Panny a Matky Marie.

Veleben budiž svatý Josef, její přečistý snoubenec.

Veleben budiž Bůh ve svých andělech a svých svatých.


Modlitba o přímluvu blahoslavené Restituty Kafkové za ukončení pandemie koronaviru.

Milosrdný Bože,

děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu,

v níž jsi nám dal příklad ochotné služebnice a statečné ženy.

Neúnavně sloužila nemocným a slabým

a hájila víru a lidskou důstojnost

i za cenu pronásledování a ztráty života.

Dej i nám sílu, abychom svou víru věrně žili

a vyznávali, že v kříži je spása, život a naděje.

Chraň a posiluj pronásledované

a zmírni bolesti všech nemocných a trpících.

Je-li to ve shodě s tvou vůlí,

uděl nám na přímluvu blahoslavené sestry Restituty milost,

o kterou tě prosíme – za ukončení pandemie koronaviru.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.