Svatopisci

21.12. Sv.Petra Kanisia, kněze a uč. c. * 1521 v Nijmegen + 21.12.1597 ve Friburgu

"...A tak, když jsem se odvážil dotknout tvého nejsladšího srdce slíbils mi šat sešitý ze tří dílů, který měl přikrýt nahotu mé duše a nejlépe se hodil k mému nynějšímu povolání: těmi třemi díly byl pokoj, láska a vytrvalost. Vybaven takovým spasitelným oblečení jsem se mohl spolehnout, že mi nebude chybět už nic a že všechno zdárně půjde je tvé slávě."

Ze spisu svatého Petra Kanisia LH

29.12 Sv.Tomáš Becketa, biskupa a mučedníka *1118 v Londýně zavražděn 29.12.1170

"Je jistě nezbytné, aby bylo mnoho těch, kteří sázejí a mnoho těch, kteří zalévají, neboť si toho žádá šíření Božího Slova i rozptýlenost národů."

/Z dopisu G.Foliotovi, angl.biskupovi/ LH

Víra je z hlásání. Proto je třeba evangelizovat každou novou generaci zvlášť.

Křesťanem se člověk nerodí, ale stává osobní volbou v dospělosti a svou věrnost osvědčuje každý den znovu.

------------------------------L e d e n--------------------------------------

2.1. Sv.Bazil Veliký+ 1.1.379 a sv.Řehoř z Naziánu+25.1.389, biskupové a učitelé círk.

"Každý člověk má své vlastní příjmení, které buď dostal po rodičích, nebo si je sám vydobyl a získal vlastním úsilím a prací; pro nás bylo něčím velikým to, že jsme křesťané, a tak být nazván křesťanem jsme považovali za vznešený titul." /Sv.Řehoř z Naziánu/

"Kdo už nežije podle těla, ale dává se vést Božím Duchem, je nazýván Božím synem a je ve shodě s obrazem Božího Syna; o tom říkáme, že žije duchovně." Sv.Řehoř Veliký LH

5.1.Sv. Jan Nepomucký Neumann, biskup, *28.3.1911 Prachatice, + 5.1.1860 ve Filadelfii

Jeho heslo bylo: Passio Christi, conforta me! /Utrpení Kristovo, posilni mě! /

" Láska znamenala dávání; láska znamenala úsilí; láska znamenala oběť." papež Pavel VI.

"Když křesťan vydává sám sebe, aniž by počítal, dosvědčuje tím, že zákony existence nediktuje materální bohatství, ale láska." Benedikt XVI. LH

13.1. Sv.Hilária, biskupa a učitele církve +367

"Pomoz nám to, čemu věříme, také hlásat."

Svatý Hilárius LH

Svědectví slova i života spolu jdou ruku v ruce. Kdo pohrdne životem Kristova svědka, ten pak snadno pohrdne i jeho slovem.

18.1. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

"Povstaň, přítelkyně, těšitelko ubohých a opuštěných a přítelkyně hříšníků, svazkem pokoje spoj znesvářené, vždyť v tobě se se spojily v podivuhodnou jednotu rozílné přirozenoti /lidství i božství/ tvého Syna.

Z traktátu roudnického převora Petra Klarifikátora, + 1406/ LH

Kde je místo pro dílo Boha Otce, Syna a Ducha Svatého, tam je i místo pro jednotu mezi jeho dětmi. "Udělejte všechno, co vám řekne!" Jan 2,5b Služebníci tak činí, a voda se mění ve víno...

24.1. Sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve +28.2.1622 v Lyonu-patron novinářů

"Včela sbírá svůj med z květů a přitom je nepoškodí a neničí, zanechá je neporušené, čisté a svěží, jak je nalezla. A pravá zbožnost působí ještě lépe, neboť nejen že žádné povolání nebo činnost neporuší, ale naopak dodává jim větší hloubku a krásu." Filotea /Pars 1,cap.3/

31.1. Sv. Jana Boska, kněze - věnoval se dětem a mládeži v Turíně - + 31.1.1888

"V mysli ať není rozčilení, v očích žádné pohrdání ani v ústech tupení. V přítomnosti mějte soucit a pro budoucnost naději."

Epistolario, Torino 1959. 4. - 203 LH

-------------------------------Ú n o r---------------------------------------

6.2. Sv. Pavla Mikiho a jeho druhů, mučedníků - ukřižován v Nagasaki 5.2.1597

" Tato cesta mě učí, abych odpustil nepřátelům a všem, kteří mně ublížili. Proto rád odpouštím králi a všem, kteří mě přivedli na smrt, a prosím je, aby ochotně přijali křesťanský křest."

Cap. 14. 109-110: Acta Sanctorum Febr. 1. 769 LH

8.2. Sv. Jeronýma Emilianiho- voják, dobrodruh-ošetřovatel-patron sirotků a mládeže

"Váš nehodný otec vás zdraví a vybízí vás, abyste vytrvali v Kristově lásce a věrném zachovávání jeho přikázání, jak jsem vám slovem i skutkem ukázal, když jsem byl s vámi,

aby tak skrze mne byl ve vás oslaven Pán."

Z dopisu sv. Jeronýma Emilianiho spolubratřím. LH

21.2. Sv.Petra Damianiho, biskupa a uč.církve *1007 v Raveně, poustevník, pak kardinál...

"Milý příteli, prosil jsi mě, abych ti napsal pár slov útěchy...Nespí-li však tvá rozvaha a tvůj rozum, je útěcha nasnadě, neboť sama slova Písma, jak si získat dědictví, nepochybně ukazují, že to tě Bůh vychovává jako syna. Vždyť to nelze říci otevřeněji, než když se praví: Synu, přicházíš-li sloužit Bohu, stůj ve spravedlnosti a bázni , a připrav svou duši na pokušení. Sir 2,1-2. ... příklady z Písma svatého posiluj svou mysl k trpělivosti a s veselou myslí očekávej po smutku radost."

/Z dopisu sv.Petra Damianiho nemocnému příteli Lib 8,6/ LH

23.2. Sv.Polykarpa, biskupa a muč. + po r.155 ve věku 86 let zaživa upálen ve Smyrně.

"...Bože všech pokolení spravedlivých, kteří žili před tvou tváří! Velebím tě, neboť tohoto dne a v této hodině jsi mi dopřál, abych směl ve sboru mučedníků pít z kalicha tvého Krista, na vzkříšení k novému životu duše i těla, v neporušitelnosti skrze Ducha Svatého." Cap.13,2

-----------------------------B ř e z e n--------------------------------------

7.3. Sv.Perpetuy a Felicity, mučednic + v Kartágu v r.203

"Rozbřesklo se do dne vítězství mučedníků a oni vyšli z vězení do amfiteátru, jako by již vstupovali do nebe, s veselou tváří, krásní, rozechvělí spíše radostí než bázní."

Z vyprávění... Cap.18.20-21 LH

8.3. Sv.Jana z Boha, řeholníka *1495 v Portugalsku, + 3.3.1550 v Granadě

"Zápasím tedy přirozeně s dluhy a pro Ježíše Krista jsem jako zajatec. Často mně dluhy tíží tak, že pro zadluženost si netroufám ani vyjít na ulici. ... Ale důvěřuji v Krista, zná přece moje srdce. A proto říkám: Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, (Jer 7,5) a ne pouze na Krista. Chtě nechtě se s lidmi budeš muset rozejít, ale Kristus je věrný a neopouští, Kristus se o všechno stará. Jemu děkujme bez ustání. Amen."

Z dopisu sv.Jana z Boha , vyd. 1935 LH

bl.Elred, 1110-1167, opat cisteriáckého kláštera v Rievaulx v Yorkshire v Anglii

"Vrcholem bratrské lásky je láska k nepřátelům A nic nás k ní nepovzbuzuje tolik, jako když vděčně rozjímáme o podivuhodné trpělivosti Kristově...

Nuže má-li se mít člověk opravdu rád, ať se neničí žádnou tělesnou zálibou. A aby nepodléhal žádostivosti svého těla, ať celou svou touhu upíná ke kráse těla Páně. Aby pak dokonaleji a příjemněji spočinul v radostech bratrské lásky, ať sevře do náruče pravé lásky i své nepřátele."

Ze spisu "Zrcadlo lásky" Lib.3,5 LH pá.1.postní LH

15.3. Klement Maria Hofbauer, kněze * 1751 Tasovice u Znojma + 1920 Vídeň

Během svého působení ve Varšavě založil školu pro chudé /učil 350 dětí/ Když jednou žebral o pomoc pro své svěřence plivl mu onen člověk do tváře."To bylo pro mne", řekl na to Hofbauer. " Teď mi dejte také něco pro mé chudé děti." A ten člověk, celý ohromený i zahanbený, mu vyplatil velkou částku. Zavedl také nepřetržité misie"... a kde bylo třeba, nasadil "laické apoštoly". Byl nazývám "apoštol Varšavy a Vídně".

LH

17.3. Sv.Patrik * kolem 385 Britanie + 461 Irsko

"Hlídal jsem denně ovce, a do mého srdce přicházelo víc a víc Boží lásky. Už před úsvitem jsem povstal k modlitbě, za mrazu, ve sněhu, v dešti. Necítil jsem lenost, neboť už tehdy ve mně planul Duch." Když po studijích přijal kněžské svěcení a později by jmenován biskupem, jeho touhou bylo přivést k víře v Boha rodné Irsko. Nebylo to snadné, ale nakonec mohl Patrik hrdě říci: " Synové Irů a dcery králů jsou mnichy a nevěstami Kristovými."

Confessio LH

18.3. Sv.Cyrila Jeruzalémského, biskupa kolem 315 -386

"Každý Kristův čin je chloubou obecné církve. Avšak chloubou nad všechny chlouby je kříž. To dobře věděl Pavel, když řekl :" Ať je daleko ode mě, abych se chlubil nečím jiným než křížem Kristovým."... "Nuže, neraduj se z kříže pouze v době pokoje, ale měj stejnou víru i v době pronásledování. Nebuď Ježíšovým přítelem pouze v době pokoje, a v době bojů nepřítelem."

Z Katechezí Cyrila Jer. Cat. 13 ,LH 4. t.čt.

19.3 sv.Josefa,snoubence Panny Marie

"Samota je vlastí silných a mlčení jejich modlitbou." P.Antonín Šuránek, spirituál, OL 1968

Pokračuj i ty v díle sv.Josefa: Buď ochráncem Krista v sobě i v druhých a obětavě pomáhej i své Matce - Církvi.

----------------------------D u b e n----------------------------------------

2.4. Sv.Františka z Pauly, poustevníka * 1416 v Paole, od 17 let v žil jeskyni + 2.4.1507

" Opravdu naléhavě vás vybízím, bratři, prozíravě a pilně pracujte na spáse své duše. Smrt je jistá a život krátký a odvane jako dým." ..."Nenávist a nepřátelství odložte, prozíravě šetřte tvrdými slovy." ...

Z dopisu sv.Františka z Pauly spolubratřím. ( Epistola a.1486 ) LH

5.4. Sv.Vincenece Ferrerského, kněze * 1350 Valencie + 5.4.1419 ve Vanés v Bretagni

"Chceš-li být duším svých bližních opravdu užitečný, obrať se nejprve celým srdcem k Bohu a přednes mu prostě svou žádost, aby ti dal milost pravé lásky, která je souhrnem všech cností. S její pomocí pak dokážeš všechno, co si přeješ."

Z traktátu "O duch. životě". LH

7.4. Sv.Jana Křtitele se la Salle, kněze * 30.4.1651 v Remeši + 7.4.1719 v Rouenu

" Ať na vás proto naléhá Boží láska, protože Ježíš Kristus zemřel z všechny, aby ti, kteří jsou naživu u nežili už sobě, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. 2.Kor 5,15... Prokažte tedy svou horlivou službou, že milujete ty, jež vám Bůh svěřil, tak jako Kristus miloval svou církev.

Z rozjímání sv.Jana Křtitele de la Salle LH

13.4. Sv.Martina I., papeže a mučedníka * v Togi /Umbrie/ + 656 ve vyhnanství na Krymu

"Všichni původní obyvatelé této krajiny jsou pohané a ti další, kteří zde žijí, přijali pohanské mravy, neznají dočista žádnou vzájemnou lásku, ani takovou, kterou lidská přirozenost soustavně projevuje, často v podobě soucit, dokonce mezi barbary." ...

" Všechny své drahé pozdravujete ve jménu Páně. A také všechny, kdo pro lásku Boží se mnou v mých okovech cítili. Nebeský Bůh ať vás svou mocnou rukou chrání od všech pokušení a zachová vás pro své království."

Z dopisu sv.Martina z vyhnanství. Ep.17 LH

21.4. Sv.Anselma, biskupa a učitele církve * 1033 v Aostě -IT +21.4.1109 v Canterbury

" Pane Bože, ústy svého Syna nám poroučíš, vlastně radíš, abychom tě prosili, a slibuješ, že že se nám toho dostane, aby naše radost byla úplná. ... Zatím ať má mysl o tom rozjímá, můj jazyk ať o tom mluví, mé srdce ať to miluje..."

/spis Proslogion Cap.14 LH /

29.4. Sv.Kateřiny Sienské, panny a uč. církve a patronky Evropy *1347 Siena + 1380 Řím

/Neuměla číst, ani psát - spisy diktovala/

"Proto jsem se /věčná Trojice/ oblékla v tebe a viděla jsem, že budu tvým obrazem;..."

"Ty jako roucho zakrýváš mou nahotu; ty sytíš pokrmem své sladkosti náš hlad..."LH

Z "Výkladu o Boží prozřetelnosti" od sv.Kateřiny SienskéCap.167 Gratiarum actio ad Trin.

----------------------------K v ě t e n---------------------------------------

2.5. Sv.Atanáše, biskupa a učitele církve * 295 Alexandrie + 373 Alexandrie

"Boží Slovo, netělesné, nepomíjející, nehmotné přišlo mezi nás...Tělo, které Boží Slovo přijalo bylo obětováno smrti jako pravá oběť...Nuže, porušení smrti už nemá nad lidmi žádnou moc, díky Slovu, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi."

Oratio de incarnatione Verbi 8 LH

8.5.Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

" Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba...Opřou-li se o tebe vichry pokušení, narazíš-li na skaliska soužení, k hvězdě se dívej, Marii vzývej! Jsi-li zmítán vlnami pýchy nebo ctižádosti nebo nactiutrhačství nebo žárlivosti, k hvězdě se dívej, Marii vzývej! Otřásá-li lodičku tvé duše hněv, lakomství nebo svody těla, dívej se k Marii! Jsi-li poděšen velikostí svých hříchů, zmatený nečistým svědomím, přestrašený hrůzou před soudem a už tě pohlcuje hlubina zármutku a propast zoufalství, mysli na Marii!

V nebezpečích, v úzkostech, pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej! Stále ji měj na rtech, stále ji měj v srdci."

Svatý Bernard, opat, spis: Laudibus Virginis Mariae 2,17

16.5.Sv. Jana Nepomuckého kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech +20.3.1393

"A také učedníci a jiní svatí byli posláni jako ovce mezi vlky. Těmto dobrým ovcím divocí a krvelační vlci nepřejí a stavějí proti nim svůj opačný způsob života. Vlci se přece nespokojí stejnou potravou, ukládají dokonce ovcím o život a lační po jejich krvi a pronásledují je s neutuchající zuřivostí.

I lidé bývají vlky, krutostí vlky dokonce předčí a lstivostí překonávají sebesilnější šelmy.Nad všechny šelmy jsou mocné šelmy lidské, neboť strojí úklady duši i tělu.

Stejně jako nemůže zůstat beránek mezi vlky nedotčený, není si jist ani spravedlivý mezi hříšníky. Hříšník totiž usiluje spravedlivému o život nejrůznějšími intrikami, výslechy, léčkami, trýzněním, vražděním."

Jan z Jenštejna, arcibiskup pražský, výklad žalmu 36

20.5. Sv.Bernardina Sienského, kněze * 1380 Massa Marittima u Sieny + 20.5.1444

" Jméno Ježíš prozařuje kazatele a způsobuje, že jsou prostoupeni jeho světlem ti, kdo jeho světlo zvěstují i ti, kdo je slyší... Proto církev, snoubenka Kristov, se stále opírá o jeho svědectí, jásá s prorokem a říká: Učils mě, Bože, od mládí, dodnes tvé mocné činy hlásám; Žalm 70; dodnes znamená stále.

Z kázání sv.Bernardina Sienského: De glorioso Nomine Iesu Christi, cap.2

25.5. sv.Bedy Ctiohodného * 673 Wearmouth, sev. Anglie +26.5.735 /Jarrow?/

Když nadešlo úterý před Nanebevstoupením Páně, počal Beda silněji churavět. Přesto celý den vyučoval a vesele diktoval. Občas řekl mezi jiným:"Učte se rychle, nevím, jak dlouho budu živ, a zda si mě zakrátko můj Tvůrce nevezme."

Ano, učme se rychle, do uplynulého času nám může modlitbou dovolit vstoupit jen Bůh.

Z listu o smrti sv.Bedy Cihodného od jeho žáka Cuthberta

25.5. Sv.Marie Magdaleny de Pazzi, panny * 1566 Florentie + 1607 Florentie

"Přijď Duchu Svatý! Ať přijde sjednocení s Otcem a láska Syna - Slova. Ty, duchu pravdy, jsi odměna svatých, jsi občerstvení duší a světlo těch, kdo jsou v temnotách,tys bohatství všech chudobných, poklad milujících, nasycení hladových, útěcha všech, kdo jsou mimo domov. Jsi to právě ty, v němž jsou obsaženy všechny poklady." /Kol 2,3/

Ze zápisu výpovědí svaté Marie Magdalény de Pazzi, Firenze 1965

----------------------------Č e r v e n---------------------------------------

1.6. Sv.Justina, mučedníka * počátek 2.stol. + kolem roku 165

"Prefekt Rustikus pravil: "Vraťme se však k věci o niž jde. Je opravdu nutné a naléhavé, abyste se sebrali a jako jeden muž obětovali bohům". Justin odpověděl:"Žádný rozumně myslící učlověk neodpadne od pravé víry k bezbožnosti."...S chválou Boží na rtech šli svatí mučedníci/pět mužů a jedna žena/na popraviště. Tam byli sťati, a tak mučednickou smrtí vyznali víru ve Spasitele. Ze zápisu o mučednické smrti sv.Justina a jeho druhů Cap.1-5.

5.6. Sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka * 673 Wessex/Anglie/ + 754

"Církev se plaví po moři tohoto světa jako veliká loď a dorážejí na ni v tomto životě různé vlny zkoušek; nesmíme ji však opouštět, nýbrž řídit." Z listu sv.Bonifáce Ep.3

9.6. Sv.Efréma, jáhna a učitele církve * 306 v Nisibis/Turecko/ + 373 v Edese

"Pane, připrav v naší mysli místo pro svůj den, který nezná konce. Dej nám, ať sami na sobě zakusíme život vzkříšení a nic ať nepřipraví naše srdce o to, čím ty nás oblažuješ.

Tvoje ukřižování, Spasiteli, bylo koncem tvého pozemského života; dej, ať křižujeme svou vlastní vůli, aby se v nás rodil život duchovní. Skrze tvé vzkříšení, Ježíši, ať v nás stále roste duchovní člověk; Modlitba svatého Efréma - úryvek - Sermo 3 De fine...LH

13.6. Sv.Antonín z Padovy, kněz a učitel církve * 1195 v Lisabonu +13.6.1231 v Arcelle

"Ten, kdo je naplněn Duchem Svatým, mluví rozličnými jazyky. Různé jazyky jsou různá svědectví o Kristu, například pokora, chudoba, trpělivost a poslušnost. Těmito jazyky mluvíme, když je uskutečňujeme na sobě, a tím ukazujeme jiným. Řeč je živá, mluví-li skutky." Z kázání sv.Antonína: Sermones Dominicales

15.6. Sv.Víta, mučedníka * ? Sicílie + 304 Lukánie

Vstupní modlitba: Bože, tys posiloval svatého mučedníka Víta, aby ti zachoval věrnost a už v mladistvém věku dosáhl koruny vítězství; na jeho přímluvu dávej i v dnešní době mladým lidem odvahu a sílu, aby svým životem směřovali k tobě.

21.6. Sv.Aloise Gonzagy, řehol. * 9.3.1568 v Castiglione u Mantovy, + 21.6.1591 v Římě

"Váš dopis mě zastihl ještě naživu v této krajině mrtvých. Ale teď už je třeba směřovat k nebi, abychom chválili věčného Boha v zemi živých." Z dopisu sv.Aloise matce. AS 5.878

22.6. Sv.Paulína Nolánského, biskupa * 355 poblíž Bordeaux ve Francii, + 22.6.431 v Nole

" Aby ti o mně známo všecko, věz, že byl někdejší hříšník teprve nedávno vyveden z temnot a stínu smrti a nadýchal se životodárného vánku Ducha, a že teprve nedávno položil ruku na pluh a vzal na sebe Pánův kříž." Adresát Paulínova dopisu byl Alypius, biskup v Kartágu

22.6. Sv.Tomáše Mora, mučedníka * 7.2. 1478 v Londýně, + 6.7.1535

"Neklesej tedy na mysli drahá dcero moje, a neměj o mne přílišnou starost, ať se mi v tomto světě stane cokoli. Nemůže se stát nic, co Bůh nechce. Avšak cokoli on chce, i když se nám to zdá sebehorší, je ve skutečnosti to nejlepší." Dopis dceři Markétě z vězení.

24.6. Sv.Jan Křtitel

"On musí růst, já však se umenšovat." Jan 3,30

Celoživotní program pro každého člověka.

28.6. Sv.Ireneje, biskupa a mučedníka * 130 ve Smyrně + kolem roku 200

"Sláva Boží je oživující: a tak ti, kdo vidí Boha, dostávají život... Slávou Boží je živý člověk a životem člověka je patření na Boha." Z traktátu "Proti bludným naukám" sv.Irenej LH

--------------------------Č e r v e n e c--------------------------------------

3.7. Sv.Tomáše, apoštola Tomáš, jeden ze dvanácti, zvaný Blíženec... Jan 20,24

Tomáš řekl: " Pán můj a Bůh můj." Jan 20,28

Kdo projde smrtí svého já a žije, ten svědčí všem pochybujícím.

5.7. Sv.Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa Cyril *827+869, Metoděj+ 885

"Slyšte Slovo, které přišlo od Boha,

slovo naplňující lidské duše,

slovo posilující srdce i rozum,

slovo, které připravuje k poznání Boha."

" Proglas" - Předzpěv před Evangeliem od Konstantina

11.7. Sv.Benedikta, opata, patrona Evropy *480 v Nursii/Umbrie/ +21.3.547 M.Casinu

"Když chceš začít něco dobrého, pros nejdřív naléhavě Boha, aby to přivedl k dobrému konci...". Z Řehole sv.Benedikta, Prologus 4 , LH

13.7. Sv. Jindřicha * 973 v Hildesheimu + 13.7.1024

"Blahodárná nauka Písma svatého nás vede a povzbuzuje k tomu, abychom opustili časné statky, nechali stranou pozemské výhody a snžili se získat věčný a trvalý příbytek v nebi."

Ze "Života sv.Jindřicha" - jeho stvrzovací listina, Scriptores 4 , LH

14.7. Sv.Kamila de Lellis, kněze * 25.5.1550 v Bucchianicu + 14.7.1614 v Římě

"Kdyby nebylo ve světě chudých, bylo by třeba je vyhledávat a vyhrabávat ze země, jen aby jim bylo možno pokazovat dobro a milosrdenství." Vita del P.Camillo, LH

15.7. Sv.Bonaventury, biskupa a uč.církve * 1218 u Viterba, + 15.7.1274 v Lyonu

"Kdo...pohlédne na Krista visícího na kříži s vírou, nadějí a láskou, s oddaností, obdivem a radostí, s uznáním, chválou a jásotem, ten s ním koná paschu, to je přechod; přechází s holí kříže Rudým mořem, odchází z Egypta a vstupuje na poušť, aby okusil skrytou manu..."

Ze spisu"Cesta duše k Bohu" Cap.7, LH

21.7. Sv.Vavřince z Brindisi, kněze a uč.církve * 22.7.1559 + 22.7.1619 v Lisabonu

"Abychom žili duchovním životem, který je nám společný s nebeskými anděly a blaženými duchy, s nimiž jsme stvořeni i my jako Boží obraz a podle Boží podoby, k tomu nutně potřebujeme chléb milosti Ducha Svatého a Boží lásky. Ale milost a láska nemůž být bez víry, neboť bez víry se nelze Bohu líbit. Z kázání sv.Vavřince: ( Sermo Q, Opera1)

22.7. Svátek sv. Marie Magdalské - Svatý rok 2016 - Rok milosrdenství

Lk 8,2-3 - Jan 19,25 - Mk 16,1 - Mk 16,9

" Apoštolka apoštolů."

30.7. Sv.Petra Chryzologa, biskupa a uč.církve * 380 Imola + 31.7.451 Imola, Itálie

"Člověče, proč se tak málo ceníš, když jsi tak drahý Bohu? Proč se tak sám zneuctíváš, když ti Bůh prokázal takovou poctu? Proč se ptáš z čeho jsi učiněn a neptáš se k čemu? Což není celé toto obydlí světa, které vidíš stvořeno pro tebe? Pro tebe se šíří světlo, aby zahnalo temnoty, pro tebe má své místo noc, pro tebe je odměřen den; pro tebe různě září na nebi slunce, měsíc i hvězdy; pro tebe je země plná krásných květů, stromů a ovoce; pro tebe je stvořeno obdivuhodné množství živočichů ve vzduchu, na poli i ve vodě, aby smutná osamělost nekazila radost z nového světa.

A tvůj Stvořitel vymýšlí, co by k tvé poctě ještě přidal: Vtiskl do tebe svůj obraz...".

Z kázání svatého biskupa Petra Chryzologa - Sermo 145 LH

31.7. Sv Ignáce z Loyoly, kněze * 1491 Loyola, Španělsko +31.7.1556

Jedna z modliteb sv.Ignáce z Loyoly je pro mě neustále tak veliká, že se téměř neodvažuji se ji modlit, ale přesto bychom se k ní měli vždy znovu probojovat: "Vezmi si, Pane, a přijmi celou mou svobodu, mou paměť, můj rozum a celou mou vůli, všechen můj majetek a moje vlastnictví. Tys mi to dal, tobě, Pane, to vracím zpět. Všechno je tvoje, nalož s tím zcela podle své vůle. Dej mi jen svou lásku a milost, to mi stačí."

Benedikt XVI., promluva 8.9.2007

----------------------------S r p e n -----------------------------------------

4.8. Sv.Jana Vianneye, kněze * 8.5.1786 Dardilly u Lyonu + 4.8.1859 Ars

"Myslete na to, děti moje, že poklad křesťana není na zemi, ale v nebi. Naše myšlení má tedy směřovat tam, kde je náš poklad.

Člověk má krásný úkol a poslání: modlit se a milovat. Modlete se tedy a milujte, v tom spočívá štěstí člověka na zemi." Z katechezí svatého faráře arského o modlitbě. LH

7.8. Sv.Kajetána, kněze * 1480 ve Vicenze, It + 7.8.1547 v Neapoli

" Dcero, nepřijímej Ježíše Krista proto, abys ho využívala podle svého přání. Spíše si přeji, aby ses mu odevzdala a on přijal tebe..." Epist. ad Elisabeth LH

9.8. Sv.Terezie Benedikty od Kříže, panny a muč., patronky Evropy

Edita Stein *12.10.1891 ve Vratislavi +9.8.1942 v plynové komoře v Osvětimi-Březince

"Kdo se rozhodl pro Krista, ten je pro svět mrtev a svět je mrtev pro něj."

Ze spisu"Věda kříže." Edit Stein LH

14.8. Sv.Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka * 8.1.1894 + 14.8.1941 Osvětim

" Poslušností jakoby překračujeme hranice naší nepatrnosti a shodujeme se s vůlí Boží, a ta nás řídí svou nekonečnou moudrostí a prozíravostí, abychom jednali správně."

Z dopisu svatého Maximiliána LH

16.8. Sv.Štěpána Uherského * 969 + 15.8.1038 v Székesfehérváru

" Nejdražší syna, především ti přikazuji, radím a kladu na srdce: Chceš-li dělat čest královské koruně, uchovávej a opatruj katolickou a apoštolskou víru tak pečlivě, abys dával příklad všem, které ti Bůh podřídil."

Z poučení svatého Štěpána, synovi. LH

20.8. Sv.Bernarda, opata a uč.církve * 1090 + 20.8.1153 v Clairvaux

" Láska si sama stačí, ... Láska nehledá důvod ani plod svého bytí mimo sebe;

"...milující a Láska, duše a Slovo, nevěsta a ženich, tvor a Stvořitel neoplývají stejnou hojností: je mezi nimi takový rozdíl, jako mezi tím, kdo žízní, a pramenem." LH

"Při prvním příchodu byl Kristus naším vykoupením, při posledním se zjeví jako náš život;

při tomto je naším pokojem a útěchou."

5.kázání o příchodu Páně, sv.Bernard 365

21.8. Sv.Pia X.,papeže * 2.6.1835 v Riese,It. + 20.8.1914

Jeho heslem bylo: Všechno obnovit v Kristu.

" Žalmy, složené z Božího vnuknutí a sebrané v Písmu svatém podivuhodně posilovaly a živily, jak známo, hned od počátku církve zbožnost věřících, kteří podávali Bohu stále oběť chvály, ovoce rtů, které chválí jeho jméno... Z apoštolské konstituce sv.Pia X. LH

23.8. Sv.Růženy z Limy, panny * 1586 v Peru + 24.8.1617 v Limě

" Slyšte, lidé, slyšte národy! Z pověření Kristova a jeho vlastními slovy vám připomínám: Nemůžete jinak získat milost, než snášením utrpení. Musí se hromadit námahy na námahy, máme-li dosáhnout účasti na Božím životě, slávy Božích dětí a dokonalého štěstí duše."

Z dopisu svaté Růženy LH

25.8.Sv.Benedikta, Jana, Izáka, Matouše a Kristina, muč. italští misionář + Poznaň 1003

"Když má mnich groš, nestojí za groš."

Z "Kroniky české " od Kosmy, děkana pražské kapituly LH

25.8. Sv Ludvíka *1214 v Poissy + 25.8.1270

"Zúčastňuj se rád a zbožně bohoslužeb církve, a v kostele se měj na pozoru, aby ses nerozhlížel, zbytečně nemluv, ale zbožně se modli k Bohu ústy nebo rozjímíním v srdci."

Z duchovní závěti svatého Ludvíka synovi. LH

27.8. Sv.Monika * 331 v Tagastě + 387 v Ostii

" ...Jen pro jedno jsem si přála žít ještě nějakou chvíli na tomto světě: chtěla jsem vidět, dříve než umřu, že jsi katolický křesťan. A Bůh mi to dopřál v míře mnohokrát větší, neboť mohu vidět i to, že jsi pohrdl pozemským štěstím a stal ses Božím služebníkem. Co tu mám jesště dělat?" "Pochovejte toto tělo kdekoli a nedělejte si s tím starost. Jen o to vás prosím, tam, kde budete, pamatujte na mě u oltáře Páně."

Ze spisu "Vyznání" od sv.Augustina LH

28.8. Sv.Augustina, biskupa a učitele církve * 354 v Tagaste + 28.8.430 v Hippo

" Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná a přece nová, pozdě jsem si tě zamiloval! Hle, tys byl uvnitř, když já jsem byl venku, a tam jsem tě hledal, vrhal jsem se na to krásné, co jsi stvořil, já netvor. Tys byl se mnou, ale já jsem s tebou nebyl. To, co by vůbec nebylo, kdyby to nebylo v tobě, drželo mě daleko od tebe. Tys volal, křičel a prorazil mou hluchotu; tys zářil, svítil a zahnal mou slepotu;...ty ses mne dotkl, a já hořím touhou po tvém pokoji."

Ze spisu "Vyznání" od sv.Augustina LH

------------------------------Z á ř í ----------------------------------------

3.9. Sv.Řehoře Velikého, papeže a učitele církve * 540 v Římě + 12.3.604

Zvolil si heslo: Služebník služebníků Božích. /Servus servorum Dei/

" Co jsem to tedy za strážného, když nestojím na hoře, kde mám konat svou službu, ale dosud ležím v údolí slabosti? Ale stvořitel a vykupitel lidského pokolení je mocný; on může mně nehodnému dát, aby byl můj život na výši a moje kázání bylo účinné."

Z homiliií svatého Řehoře Velikého na Ezechiela LH

13.9. Sv.Jana Zlatoústého * 349 v syrské Antiochii + 14.9.407 v severním Turecku

"A všude, kde jsem, jste také vy, všude, kde jsem vy, jsem i já, neboť jsme jedno tělo a tělo patří k hlavě a hlava k tělu. Dělí nás vzdálenost, ale spojuje nás láska, a tak ani smrt nás nemůže rozdělit." Z homílií svatého Jana Zlatoústého LH

16.9. Sv. Ludmila * cca 860 v severních Čechách

+15.9.921 Tetín u Berouna

925 - přenesení těla sv. Ludmily, první české mučednice, do

baziliky sv. Jiří na Pražském hradě / vnukem Václavem /

17.9. Sv.Roberta Bellarmina, biskupa a uč.c. * 4.10.1542 v Toskánsku + 17.9.1621 v Římě

"Proto chceš-li být moudrý, buď si vědom, že jsi stvořen ke slávě Boží a ke své věčné spáse. To je tvůj cíl, střed tvé duše, poklad tvého srdce. Dojdeš-li k tomuto cíli, budeš šťastný; mineš-li se s ním, budeš nešťastný."

Ze spisu "O vystupování mysli k Bohu" od Roberta Bellarmina LH

20.9. Sv.Ondřeje Kim Taegona, kněze, muč. +16.9.1846

"Protože už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam, kde se budeme radovat jedni s druhými v nebeské blaženosti. Zdravím vás políbením lásky a pokoje."

Z posledního dopisu svatého Ondřeje Kim Taegona LH

23.9. Sv.Pia z Pietrelciny, kněze * 1887 v Pietrelcině + 23.9.1968

"Duše určená k tomu, aby kralovala s Kristem ve věčné slávě, musí být opracována údery kladiva a dláta; božský Umělec jich užívá, aby si připravil kameny, vyvolené duše. Ale co vlastně jsou tyto údery kladivem a dlátem? Temnota, má sestra, obavy, pokušení, zármutek ducha, duchovní bázlivost svědčící o nějaké nemoci, tělesné obtíže..."

Z dopisu svatého Pia: Stavební kameny věčného chrámu

27.9. Sv.Vincence z Paula, kněze * 1581 Ranquines/Francie/ + 27.9.1660 v Paříži

"Služba chudým má přednost přede vším a je třeba ji konat bezodkladně. A tak zanecháte-li modlitby, abyste posloužili nějakému chudákovi vězte, že jste tím prokázali službu Bohu."

Ze spisu sv.Vincence z Paula, Epist.2456 LH

30.9. Sv. Jeronýma, kněze * 340 v Dalmácii + 30.9.420 v Betlémě

"Jestliže je podle apoštola Pavla Kristus Boží moc a Boží moudrost, a jestliže ten, kdo nezná Písma, nezná Boží moc a Boží moudrost, pak neznalost Písma je neznalost Krista."

"A co mám říci o fyzice, etice a logice? "...všechno, co může lidský jazyk vyjádřit a mysl smrtelníků pochopit, je obsaženo v té knize."/Bibli/

Z předmluvy komentáře svatého Jeronýma k Izaiášovým proroctvím. LH

-----------------------------Ř í j e n----------------------------------------

1.10. Sv.Terezie od Dítěte Ježíše * 2.1.1873 v Alenconu + 30.9.1897 v Lisieux

" Ježíši, má lásko, konečně jsem nalezla své povolání. Mým povoláním je milovat. Ano, nalezla jsem své místo v církvi, a toto místo jsi mi dal ty, můj Bože. V rdci církve, své Matky, budu láskou, a tak budu vším, a můj sen se splní."

Z vlastního životopisu svaté Terezie od Dítěte Ježíše. LH

4.10. Sv.František z Asissi * 1182 v Asissi + 3.10.1226

"Nechtějme být moudří a chytří podle lidských měřítek, ale spíše buďme prostí, pokorní a čistí. Nikdy nemáme toužit po tom, abychom převyšovali druhé, ale spíše buďme služebníky a buďme podřízeni každému lidskému zřízení kvůli Bohu."

Z listu svatého Františka věřícím. LH

6.10. Sv.Bruna, kněze * 1035 v Kolíně na Rýnem +6.10.1101 v La Torre

" Radujte se, moji nejdražší bratři, ze svého blaženého údělu a z hojných milostí, jimiž vás Bůh zahrnuje. Radujte se, že jste vyvázli z vlnobití světa, kde je tolik rozmanitých nebezpečí a možnosti ztroskotání."

Z listu sv.Bruna jeho duchovním synům kartuziánům LH

15.10. Sv.Terezie od Ježíše, panny a uč. církve * 28.3.1515 v Avile + 4.10.1582 v Albě

"Kdo má u sebe Ježíše Krista, tak dobrého přítele a vůdce, může snést všechno."

Ze spisu svaté panny Terezie od Ježíše LH

16.10. Sv.Markéty Marie Alacoque, panny * 22.7.1647 + 17.10.1690 v Paray-le-Monial

" A kdykoli něco konáte, modlete se takto:"Můj Bože, budu to konat - nebo snášet - ve spojení se Srdcem tvého Syna a podle jeho svatých úmyslů, a přináším ti to jako náhradu za všechno, co je v mých skutcích špatného nebo nedokonalého." Ale především si uchovejte v srdci pokoj, neboť ten převyšuje všechny poklady."

Z dopisu svaté Markéty Marie Alacoque LH

19.10. Sv.Jana de Brébeuf a dalších muč. * 1593 v Normandii + 16.3.1649 u Hurón.jezera

" Můj Bože, jak mě bolí, že tě lidé neznají, že se tato pohanská země ještě neobrátila k tobě, že z ní ještě není vyhlazen hřích! Opravdu, můj Bože, i kdyby na mě padla všechna muka, která musí vytrpět zajatci v této krajině, i s ukrutností trestu smrti, ochotně se nabízím, že je budu snášet."

Z duchovního deníku svatého Jana de Brébeuf LH

19.10. Sv.Pavla od Kříže * 3.1.1694 v Ovadě -druhý ze 16 dětí + 18.10.1775 v Římě

"...láska se vždy vznešeným způsobem mísí s bolestí a bolest s láskou, a tím vzniká tak těsné sepjetí lásky a bolesti, že nelze oddělit lásku od bolesti a bolest od lásky; a proto se milující duše ve své bolesti raduje a ve své bolestné lásce plesá.

Z dopisu svatého Jana od Kříže: Kážeme Krista ukřižovaného

23.10. Sv.Jana Kapistránského, kněze * 3.6.1386 v Capestranu + 23.10. v Iloku u Dunaje

"Svatý Řehoř říká:"Když se někým opovrhuje pro jeho život, zbývá už jen pohrdnout i jeho kázáním."

Z traktátu "Zrcadlo kleriků" od svatého Jana Kapistránského LH

24.10. sv.Antonína Marie Klareta, bisk. * 23.12.1807 v Sallentu + 24.10.1870 ve Fontfroide

"Kristova láska nás podněcuje a pobízí, abychom běželi, abychom takřka letěli s pomocí křídel svaté horlivosti. Kdo opravdu miluje, miluje Boha i bližního; a kdo miluje, je opravdu horlivý, a to tím víc, čím je vyšší stupeň jeho lásky....

Ze spisů svatého Antonína Marie Klareta LH

---------------------------L i s t o p a d- -------------------------------------

4.11. sv. Karla Boromejského, biskupa * 2.10.1538 v Aroně + 3.11. 1584 v Miláně

" A ve všem, co děláte, projevujte lásku. Kor 16,14 Tak budeme moci snadno překonat všechny těžkosti., jichž zakoušíme mnoho každý den - musí to tak být a patří to k našemu postavení; a tak budeme mít sílu rodit Krista v sobě i v druhých."

Z kázání sv.Karla Boromejského na jeho poslední synodě. LH

9.11. Posvěcení Lateránské baziliky

"Neboť my všichni, moji drazí, jsme byli před křtem chrámem ďáblovým, ale křtem jsme se stali chrámem Kristovým; a zamyslíme-li se pozorně nad spásou své duše, shledáme, že jsme pravý a živý chrám Boží.

Z kázání svatého biskupa Césaria z Arles LH

10.11. sv.Lva Velikého, papeže a uč.církve * 4.stol.+ 10.11. 461

"Neboť všem, jimž se dostalo nového života v Kristu, dává znamení kříže královskou důstojnost, a pomazání Duchem Svatého je posvěcuje na kněze."

Z kázání svatého papeže Lva Velikého LH

14.11 1601 * Sv.Jan Eudes, šiřitel lidových misií

"Pravidlem všech pravidel je láska."

Svatý Jan Eudes LH

15.11. Sv.Alberta Velikého * 1206 v Lauingen na Dunaji + 15.9.1280 Kolýn nad Rýnem

"Vždyť věčný život trvá tím, že se Bůh ve své dobrotě sám dává těm, kdo žijí v nebeské blaženosti."

Z komentáře svatého Alberta Velikého k Lukášovu evangeliu /Lk 22,19/ LH

16.11 Sv.Gertrudy, panny * 6.1.1256 Eisleben + 17.11.1301-2? Helfta

" Neboť zatímco jsem promarňovala svůj život, tys, Otče milosrdenství, zamýšlel se mnou to, co je pro mé blaho, a ne pro utrpení,..."

Ze spisu "Vyslanec Boží lásky" od svaté Gertrudy LH

17.11. Sv.Alžběta Uherská * 1207 v Maďarsku + 17.11.1231 v Marburku

"" Než zemřela, vyslechl jsem její zpověď. A když jsem se ptal, jak se má naložit s jejím majetkem a osobními věcmi, odpověděla, že všechno ji už patřilo jen zdánlivě a že je to majetek chudých....Potom s velikou zbožností svěřila Bohu všechny, kdo se u ní shromáždili, a skonala, jako by sladce usnula."

Z dopisu Kondráda z Marburku, duchovního rádce sv.Alžběty LH

24.11. Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů muč. 18. stol. Vietnam

" Toto všechno vám píšu, aby se vaše víra sjednotila s mou. Uprostřed této bouře vrhám kotvu živé naděje, která je v mém srdci až k Božímu trůnu."

Z dopisu sv. Pavla Le-Bao-Tinha, zaslaného v r.1843 bohoslovcům v Ke-Vinh LH

23.11. Sv. Kolumbána, opata* 543 v Irsku + 23.11.615 v Bobbiu

"Bude-li člověk správně užívat schopností a sil, které mu Bůh vložil do duše, bude se podobat Bohu."

Ze spisu " Pokyny" od svatého opata Kolumbána LH

23.11 Sv. Klementa I., papeže a mučedníka třetí nástupce sv.Petra

" Jak blahoslavené a jak podivuhodné jsou Boží dary, milovaní! Život v nesmrtelnosti, sláva ve spravedlnosti, pravda v otevřenosti, víra v důvěře, kázeň ve svatosti."

Z listu svatého papeže Klementa I. Korinťanům LH

23.11 Sv. Klementa I., papeže a mučedníka třetí nástupce sv.Petra

" Jak blahoslavené a jak podivuhodné jsou Boží dary, milovaní! Život v nesmrtelnosti, sláva ve spravedlnosti, pravda v otevřenosti, víra v důvěře, kázeň ve svatosti."

Z listu svatého papeže Klementa I. Korinťanům LH

---------------------------P r o s i n e c-------------------------------------

1.12. Sv.Edmunda Kampiána, kněze a muč. * 25.1.1540 Londýn + 1.12.1581 oběšen

"Mým úkolem je nezištně hlásat evangelium, udělovat svátosti, učit neznalé, napravovat hříšníky, vyvracet bludy - zkrátka volat k duchovní pohotovosti proti neřestem a pyšné nevědomosti, jež se zmocnily velkého počtu mých krajanů... Jestliže tyto mé nabídky budou zamítnuty, nemám už nic, co bych řekl, kromě toho, že poroučím tuto vaši a mou záležitost Všemohoucímu Bohu; on zkoumá lidská srdce. Ať nám udělí svou milost a uvede nás ve vzájemnou shodu před dnem odplaty, abychom mohli být přáteli alespoň v nebi, kde budou všechny křivdy zapomenuty."

Z dopisu svatého Edmunda Kampiána lordům tajné rady anglické královny. LH

4.12. Sv.Jana Damašského, kněze a učitele církve * 7.stol. + 749

"Tys mě, Bože, vyvedl z klínu otcova, tys mě utvářel tys mě utvářel pod srdcem matčiným, nahý jsem dík tobě, přišel na tento svět, neboť veškeré zákony lidské přirozenosti se bez ustání naplňují podle tvých ustanovení.

Požehnáním Svatého Ducha jsi připravil mé nové stvoření a můj pravý život ne z vůle muže, ani z touhy těla, ale z tvé milosti, kterou nelze slovy ani vylíčit. Připravils mé narození způsobem přesahujícím řád naší přirozenosti, neboť, když jsi mě poslal na tento svět, přijals mě za své dítě a připočetl mezi syny tvé svaté a neposkvrněné církve."

Ze spisu "Výklad pravé víry" od sv.Jana Damašského LH

7.12. Sv.Ambrože, biskupa a učitele církve *339 Trevír + 4.4.397 v Miláně?

"Přijmi tedy i ty, co ti Kristus nabízí, aby se i tvůj hlas rozezněl."

Z listu sv.Ambrože LH

12.12. Sv.Jana Františka de Chantal, řehol. * 1572 V Dijonu + 13.12.1641 v Moulins

"Milované dcery, většina našich svatých Otců a pilířů církve nezemřela mučednickou smrtí. Proč? ... Podle mého názoru je to proto, že existuje ještě jiné mučednictví, zvané mučednictví lásky; to nechává Bůh své služebníky a služebnice, aby pracovali a trpěli pro jeho slávu, a oni se stávají mučedníky a vyznavači zároveň."

Z pamětí sepsaných řeholnící, sekretářkou svaté Jany Františky LH

14.12. Sv.Jana od Kříže, kněze a uč.c. * 1542 ve Fontiveros + 14.12.1591 v Ubedě

" Kéž by si lidé konečně uvědomili, že je zhola nemožné dojít k plnosti Božího bohatství a Boží moudrosti, aniž projdou plností utrpení a mnohonásobnými strastmi, které člověka naučí vzdát se útěchy a jakékoliv touhy. A tak duše, která opravdu dychtí po Boží moudrosti, upřímně si nejprve žádá vejít do plnosti kříže."

Ze spisu "Duchovní píseň" od sv Jana od Kříže LH