Zpravodaj

24. hodin pro Pána                                                                                                                                                 3/24

Čtvrtá postní neděle bude letos slavena 14.3. a je spojena s výzvou k prožití tohoto svátečního dne v jednotě s naším Pánem Ježíšem Kristem. Podle židovského počítání začíná Sedmý den v týdnu již západem slunce předchozího večera a také západem slunce po 24 hodinách den odpočinku – neděle - končí. Jinak řečeno, od večera sobotního do večera nedělního máme sjednocovat své smýšlení, mluvení i jednání s tím, jak se během pozemského přebývání projevoval syn Boží a syn člověka – sám Ježíš Kristus. Otázkou je, zda se takto nemá křesťan chovat nejen jeden den Páně, ale také i ve dny všední i sváteční po celý rok. Jistě je to tak! Ale za pokus stojí si dopřát tuto jednodenní diagnostiku své duše, ducha i těla. Je to jako když lékař vám na 24 hodin nasadí Holter, aby zjistil, jak se vaše srdce chová ve dne i v noci, při zátěži i odpočinku.

Jako každoročně, tak i letos, si o páté postní neděli, tj. 17.3. v 15,00 připomeneme zastavení Křížové cesty, jak ji popsal i plasticky ztvárnil náš jemnický rodák, akademický sochař Jaroslav Šlezinger. Osmé zastavení Křížové cesty obsahuje Ježíšova slova adresovaná plačícím ženám. Vybízí je k tomu, aby svou pozornost zaměřily spíše na sebe a na své děti než na nevinného Krista. Pravidelné doprovázení Krista na Kalvárii, spojené se zamyšlením nad našimi soudy nad Ježíšem, se koná po celou postní dobu vždy v úterý v 8,00 a v pátek v 15,00.

Mužem, který trvale zachovával jednotu s Božím a svým synem je svatý Josef, proto byl nazván spravedlivým. Jeho svátek si připomeneme v úterý 19.3. bohoslužbou v 8,30 hodin. Slavnost snoubence Panny Marie je doporučený svátek. Svatý Josef je ochráncem církve a také patronem šťastné smrti. Známá je starobylá modlitba, která začíná slovy: „K tobě, svatý Josefe, se ve své tísni utíkáme ...“. (Viz. Cyrilometodějský kancionál z roku 1953, str. 77. nebo Kancionál společný č. 011, str. 16)

Příprava na Velikonoce, na Slavnost Ježíšova Vzkříšení, má být zakončena přijetím svátosti smíření. V Budkově se koná v pátek 23.3. od 16,30 a v Jemnici v sobotu 24.3. od 9,00 do 9,45. Přijetí odpuštění hříchů skrze smíření s Bohem je možné, když je člověk ochoten odpustit sobě i druhým. Bez lítosti a vyznání vin nelze prosit o dar Božího milosrdenství. “Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti” (1 J 1,8n).

Konec doby postní a přechod do velikonočního Svatého týdne bude o Květné neděli 24.3. Ratolestmi s květy jara či palmami v rukou chceme vyjádřit, že Kristův vstup do našeho života vítáme s radostí stejně, jako kdysi obyvatelé hlavního města Svaté země Jeruzaléma. Jásavým zpěvem Hosana synu Davidovu oslavujeme Krista jako Vykupitele a Spasitele. On přichází znovu a znovu volat ke smíření a odpuštění. Jak je to aktuální výzva pro Izraelity a Palestince, vidíme zvláště v současném vyhroceném konfliktu. Bez kompromisů a dobré vůle na obou stranách se vzájemné a pokojné soužití nedá nastolit. Eskalace násilí se nedá zastavit bez zasednutí k jednomu stolu a spravedlivého vypořádání požadavků obou stran. To ostatně platí o všech kolizích mezi jednotlivci, skupinami či národy – viz Rusko a Ukrajina a mnohé země Afriky.

V pondělí 25.3. je Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Při mši svaté v 18,00 budeme prosit na úmysl, aby ty, které Bůh probudil k životu, byly do života též doprovázeny a nehrozilo jim odmítnutí. Také svěříme nenarozená dítka k přijetí do limba puerorum, jak se nazývá jejich nebeské štěstí. Zároveň pomyslíme i na matky, které si nechaly své miláčky vzít a nyní po nich smutní. Milosrdný Bůh jim může dopřát, aby se po projevené lítosti na shledání s nimi v nebi už nyní mohly těšit.

Na Zelený čtvrtek dopoledne 28.3. se v biskupské katedrále sv. Petra a Pavla v Brně koná obnova kněžských slibů a zároveň jsou žehnány Svaté oleje, používané při udělování svátostí křtu, biřmování a zaopatřování či svěcení oltáře. Odpoledne se pak slaví Památka ustanovení večeře Páně. V Budkově v 17,00 a v Jemnici v 18,00. Následuje adorace v Getsemanské zahradě do 21,00.

Velký pátek 29.3. je dnem, kdy se konají obřady Umučení našeho Pána Ježíše Krista. V Jemnici v 15,00 a v Budkově v 17,00 a po nich je bdění u Božího hrobu do 21,00.

Je to den přísného postu od masa a jiných dobrot, stejně jak to bylo na Popeleční středu.

Vigílie ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se koná v závěru Bílé soboty 30.3. po západu slunce. V Budkově v 19,30 a v Jemnici v 21,00.

Slavnost Zmrtvýchvstání pak bude následovat v neděli 31.3. v čase obvyklých bohoslužeb. Stejný pořad je pak 1.4. o Velikonočním pondělí. Po celou dobu Velikonočního oktávu zaznívá slavnostní latinské zvolání Aleluja = hebrejské Chvalme Jahveho. Tuto událost též doprovázejí zvony navrátivší se z Věčného města, z Říma. Papež František napsal: „Jakkoli je život plný rozporů, zmařených tužeb, neuskutečněných snů, ztracených přátelství, díky Ježíšovu vzkříšení můžeme věřit, že vše bude zachráněno. Ježíš vstal z mrtvých nejen za sebe, ale i za nás, aby vykoupil všechno štěstí, které v našem životě zůstalo nenaplněno. Víra zahání strach a Kristovo vzkříšení odstraňuje smutek jako kámen z hrobu.“Viz. 7.2. 2024 Katecheze o smutku. Aktuálně si máme při této největší slavnosti církevního roku připomenout, že naše první vzkříšení se konalo již v den našeho křtu. Od té doby jsme propojeni s věčností a smrt nad námi má jen takovou vládu, jakou ji k tomu dáme svůj souhlas.

5.4. v pátek jste zvaní také k účasti na Velikonočním ples-ání. Koná se v kulturním domě a začíná v 18.00. První část je pro děti a v 19,30 pak ples-ání pokračuje pro dospělé. Hudební doprovod již tradičně zajišťují „Kalíšci“. Jak už víte, každý si přinese nějaké ty své mňamky a obvykle se dostane na ochutnání i pro ty, kteří tzv. nestíhají… Tekutiny jsou zajištěny pro velké i malé. Životabudiče v plácačkách nechť jsou pod kontrolou jejich nositelů. Ponocný přichází před půlnocí a tak se každý může navrátit domů ještě téhož dne či večera, tj. zavčasu.

Možná jste si ani nevšimli, že jsme plynule přešli z měsíce března do měsíce dubna. To proto, aby nám neunikla neděle Božího milosrdenství. Budeme slavit 7.4. a při všech bohoslužbách se uděluje svátost nemocných. Je dobré umožnit účast i těm, kteří již nejsou mobilní a nyní jsou odkázáni na ochotu svých potomků či bližních.

 

Ohlášení Velikonoc a pohyblivých svátků                                                                                                  2/24


Kde je to zvykem, mohou být po evangeliu Slavnosti Zjevení Páně ohlášeny pohyblivé svátky příslušného roku; jáhen nebo zpěvák je podle starobylého církevního ustanovení ohlašuje od ambonu takto:

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele.
Na den 14.2. připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.
Dne 31.3. budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista, dne 9.5. bude slavnost jeho Nanebevstoupení, dne 19.5. slavnost Seslání Ducha Svatého, dne 30.5. slavnost Těla a Krve Páně a dne 1.12. první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen.

Svátek Uvedení Páně do chrámu, který připadá na 2. únor – dříve nazývaný Hromnice – vychází z uvedení dítěte Ježíše do chrámu v Jeruzalémě. Stejně jako kdysi Jáchym a Anna, máme i my trvale uvádět Ježíše Krista do chrámu našeho JÁ, aby se náš život skrze jeho Ducha neustále přetvářel k jednotě s Bohem – původcem veškerenstva. Proto je také uvedený svátek slaven jako Světový den zasvěcených osob - zvláště řeholníků a řeholnic, kteří skládají slib chudoby, čistoty a poslušnosti přijatému charizmatu a daným představeným.

/ Zapalování svíce při bouřích a řádění živlů má symbolizovat naději Boží přítomnosti. Připomeňme si větrnou bouři na Genezaretském jezeře. Ježíš spí a učedníci jej budí, aby je zachránil před utonutím - a tak se i stalo. Ježíš povstal, promluvil a bouře utichla. Kdo se drží Krista, ten se nikdy nemusí cítit bezmocný, Ježíš je Pánem života i smrti./


3. února, o památce svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, prosíme, aby nás jeho přímluva u Boha ochraňovala od bolestí krčních a všeho jiného zla.


11. února, o šesté neděli v mezidobí, je Světový den nemocných. V tento den svěřujeme přímluvě Panny Marie Lurdské všechny, které sužuje všeliká nemoc. Jde o propojení známého úsloví: Lékař léčí a Bůh uzdravuje. Je třeba spojit síly lékařské vědy i duchovní pomoci. Účinná terapie je vždy závislá na správné diagnóze a tam je i naše tzv. Achillova pata.

Popeleční středa – den přísného postu – letos připadá na 14. únor. Bohoslužby jsou v Jemnici v 8,30 a v 18,00 a v Budkově v 17,00. Označení popelem na čele má člověku připomenout, že vše jednou pomine. Viz známý citát izraelského krále Šalomouna, syna Davidova 990-931 či první věta z knihy Kazatel „Vanitas vanitatis, omnes vanum.“ / Marnost nad marnost, všechno je marnost./ Liturgická připomínka se děje udělováním Popelce na čele člověka, aby měl na mysli, že z prachu povstal a v prach se obrátí. Uvedený výrok nemá však brát člověku tzv. vítr z plachet, ale upozornit, aby neinvestoval všechny své síly jen do věcí, ale více času věnoval svým bližním a také sám sobě. Proto současně z tímto znamení pomíjejícnosti je zároveň ukázaná cesta, jak z toho začarovaného kruhu veškeré marnosti ven: „Čiňte pokání a věřte Evangeliu!“ Apoštol národů, svatý Pavel, píše v listě Filipanům 3,7 „ Ale v čem jsem /dříve/ viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli Krista za škodu.“

První postní nedělí 18.2. začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce. Zvláště významná je v této době péče o ty, kteří se jako dospělí připravují na křest. Každý sídelní biskup zve tyto katechumeny k setkání. Pro naši brněnskou diecézi je tímto místem katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, kde se též 22.2. slaví svátek Stolce svatého apoštola Petra. Křest se v tomto případě netýká jenom dětí, ale i dospělých.

Po celou dobu postní se konají pobožnosti Křížové cesty - v úterý v 8,00 a v pátek ve 14,30. Čtrnáct zastavení začíná soudem před místodržitelem Pilátem, připomíná nám, jak se i my účastníme svými životními postoji „ soudu“ nad Ježíšem Kristem. Také si občas umýváme ruce na znamení, že to či ono se nás netýká, nebo lamentujeme na druhými a své vlastní viny zlehčujeme. Na cestě křížové jsou však i kladné postavy: Veronika, která se odvážně hlásí ke Kristu nebo Šimon, který mu – ač ne z vlastní vůle pomáhá nést kříž.

Celosvětový svátek skautek 22.2. je dokladem, že nejenom chlapci, ale i děvčata se od Světlušek a Vlčat zapojují do osobních a také veřejně prospěšných aktivit. Jejich nebeským patronem je svatý Jiří, drakobijce. Je totiž důležité nikdy nerezignovat před zlem, ať se s ním setkáme v sobě, nebo ve světě kolem nás. Silnější se má vždy zastat slabšího a své přesvědčení vyjádřit při skautském slibu pozdvižením své pravice.


Na startovní čáře

Vážení čtenáři prvního vydání Listů Jemnického mikroregionu. Nová forma i obsah těchto listů je nejenom kalendářem různých akci, ale také jejich popisem. Tak se nám otevřel rok 2024 a my jsme tímto faktem pozváni, abychom 366 dnům přestupného roku dali co nejlepší obsah a také svůj autogram.

Nový rok začínáme v pondělí 1.1. 2024 Slavností Matky Boží, Panny Marie s nedělním pořadem bohoslužeb. Všechny dny, které jsou před námi, svěřujeme naší nebeské Přímluvkyni v naději, že vše, co nás čeká dobrého, si užijeme a co zlého, to přežijeme s důvěrou a nadějí.

Jak už většinou víte, tak každý první pátek v měsíci se konají návštěvy nemocných. Jedná se o ty, kterým stáří nebo nemoc brání v pravidelné účasti na nedělní mši sv. Jejich jméno, adresu a telefonní kontakt sdělte osobně nebo mobilem na číslo 604 723 830.

Slavnost Zjevení Páně budeme slavit v sobotu 6. 1. - je to doporučený svátek. Od deváté ráno do odpoledne proběhne Tříkrálové koledování s možností přispět na různé činnosti třebíčské charity. Papež František nazval tento den Misijním dnem dětí.

Doba vánoční vrcholí Svátkem Křtu Páně. Stane se tak v neděli 7. 1. Jde o událost, která se stala, když měl Ježíš 30 roků. Vstupem do vod Jordánu byl prorokem Janem Křtitelem označen jako Boží Beránek, který přišel, aby na sebe vzal veškerý hřích světa. Tímto přestal být tesařem z Nazareta a začal svou veřejnou činnost jako zvěstovatel Evangelia.

Památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, si připomeneme 18.1. a budeme se společně modlit za obnovu společenství věřících v Krista do svátku obrácení svatého apoštola Pavla, tj. do 25.1. Vždy si říkám, že bychom tento svátek měli spíše nazývat obrácení horlivého farizeje Šavla. Svatý Pavel totiž byl již obrácen a stal se obětavým učedníkem Ježíše Krista, neohroženým evangelizátorem, známým jako apoštol národů.

Adorační den farnosti Budkov, který je spojený s modlitbou za bohoslovce, připadá na sobotu 20.1. Prosíme za ty, které Pán volá k ohlašování evangelní radostné zvěsti, slavení Eucharistie a udělování svátostí. Kněžská služba není jen povoláním, ale především posláním, o kterém Ježíš Kristus říká: „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý.“ Jan15, 16. Hlásat Boží slovo nejenom verbálně, ale celým životem je úkolem všech křesťanů. Toto poslání plyne ze křtu a z účasti každého věřícího na všeobecném Kristově kněžství. Nedávno zesnulý pan kníže Karel Schwarzenberk k tomu kdysi poznamenal, že katolík je sice dobrý, ale křesťan už tolik ne. Proč? Právě pro to neúplné svědectví o Kristu slovem i životem. Bohužel si to musíme přiznat my všichni. Jako katolíci věříme, chodíme do kostela a přispíváme do sbírky, ale křesťanské postoje - vyznání víry a svědectví života více či méně pokulhávají za vytčeným ideálem. Naštěstí se vždy dá začít znovu, jak ve své homilii o druhé adventní neděli poznamenal vojenský kaplan Th.Lic. David Ambrož, nadporučík AČR. Snad proto stanovil papež František 3. neděli v mezidobí nedělí Božího slova. 21.1. 2024 si máme připomenout, jak je důležité, aby nás vedla Boží moudrost. Aby se Boží Slovo soustavně vtělovalo do našich myšlenek, slov i skutků. Obsah významnosti všedních dnů obojího mezidobí je vyjádřen růžencem Světla. Papež Jan Pavel II. nám připomíná, co se událo od Ježíšova křtu, přes první zázrak proměnění vody ve víno v Káně Galilejské, dále hlásání evangelia s výzvou k pokání, proměněním na Hoře Tábor a ustanovením Eucharistie.

Adorační den farnosti Jemnice a modlitba za bohoslovce proběhne v úterý 23.1. Mše sv. začíná v 8,30 a celý den bude vystavena NSO k adoraci - rozjímání a modlitbě. Seznam služeb v půlhodinových intervalech doplňte tak, aby se z každé rodiny zapojil alespoň jeden z členů.

Adorační den farnosti Rancířov a modlitba za bohoslovce bude ve středu 31.1. 2024. Kostel Panny Marie Nanebevzaté bude o otevřen od 7,00 hodin, adorace bude ukončena zpívanými nešporami v 19,30.

Jak vidíte, vážení, nabídka je vrchovatá; když nestihnete být všude, buďte alespoň svým duchem toho všeho účastni.

PS Ptáte se, kdy budeme slavit Hromnice? V pátek 2. 2. svátkem Uvedení Páně do chrámu v 15,00.